studentereksamen - stx
Gymnasial uddannelse

Almen studentereksamen (stx)

Stx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

Fakta

Navn:
Almen studentereksamen (stx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have. Dette inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre. 

Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en stx er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

Se grafikker om adgangskravene til de gymnasiale uddannelser

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Stx giver dig et bredt adgangsgrundlag til de videregående uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabsområder. Via dit valg af valgfag og studieretning er du selv med til at forme din uddannelse. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen. Uddannelsen foregår på gymnasier fordelt over hele landet.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået den almene studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

En stx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Historie på A-niveau
 • Idræt på C-niveau
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau
 • Oldtidskundskab på C-niveau
 • Religion på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, italiensk begyndersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog.
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller natur- geografi.

Ud over de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag. Du kan læse mere om studieretninger i artiklen Studieretninger på stx. Du kan også læse mere på skolens hjemmeside.

Ekstra fag på A-niveau

I stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonusordninger.

Grundforløb

Du begynder din stx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning, da du afslutter forløbet med at vælge studieretning. Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod. Der er i alt 18 stx-studieretninger at vælge i mellem. Se beskrivelse af studieretningerne i artiklen Studieretninger på stx.

Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen.

I grundforløbet vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor der bl.a. er fokus på den sproglige praksis, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden.

Du vil desuden deltage i undervisning i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser både i laboratoriet og i naturen.

Både almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Studieretning

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til almen studentereksamen have mindst fire fag på A-niveau.

Skolerne har mulighed for at udbyde en række forskellige studieretninger. Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for stx. Men der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig. Læs mere om de 18 studieretninger i artiklen Studieretninger på stx.
 

Studieretningsprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Projektet skal som udgangspunkt skrives i to fag, hvoraf mindst et fag skal være på A-niveau, og mindst et fag skal være et studieretningsfag. Det er også muligt at skrive studieretningsprojektet i et enkelt fag på A-niveau, hvis din vejleder vurderer, at det giver bedst mening i forhold til det emne, du har valgt.

Inden studieretningsprojektet vil du have deltaget i undervisning, der forbereder dig på, hvordan du arbejder med projektet. Fx med afsæt i videnskabsteori og faglig metode.

Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en tilhørende mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.
 

 

Valgfag

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Det er forskelligt, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside. Ønsker du et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det som C-niveau.

Se oversigt over fag på de gymnasiale uddannelser 

Se video om stx

Se video med unge, som fortæller om at gå på stx.

 

4-årige forløb

Nogle skoler tilbyder et særligt 4-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som stx i øvrigt, men hvor du til gengæld får mere tid til at dygtiggøre dig inden for et særligt område. I forhold til den 3-årige stx kan der dog være ændringer i antallet og sammensætningen af fag, både på grundforløbet og på den valgte studieretning.

Team Danmark

Du kan søge om optagelse på et 4-årigt forløb, hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark.

Musikalsk Grundkursus

Du har også mulighed for at søge om optagelse på et 4-årigt forløb, hvis du er optaget på musikalsk grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst.

Maritim Student

Frederikshavn Gymnasium udbyder en 4-årig maritim stx. Læs mere om maritim student.

Særlige forløb

Ved fire gymnasier udbydes der særlige uddannelsesforløb for unge med autisme eller Aspergers syndrom, hvor undervisningen er tilrettelagt under hensyn til deres særlige behov.

De fire gymnasier er: Høje Taastrup Gymnasium, Midtfyns GymnasiumPaderup Gymnasium og Næstved Gymnasium og HF.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på stx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du:

Læs mere om dine muligheder for at blive optaget på stx i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Økonomi

På de offentlige gymnasier er undervisningen gratis. På de private gymnasier koster det mellem 1.000 og 1.500 kr. om måneden. Kostskoler er noget dyrere. Er du over 18 år, kan du søge SU, herunder også hjælp til delvis dækning af undervisningsafgiften.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Stx giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på stx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Fag
Billedkunst A – stx (forsøgsfag)
Almen sprogforståelse
Fag
Almen sprogforståelse - stx
Almen studieforberedelse
Fag
Almen studieforberedelse - stx
Billedkunst
Fag
Billedkunst B - stx
Billedkunst C - stx
Biologi
Fag
Biologi A - stx
Biologi B - stx
Biologi C - stx
Bioteknologi
Fag
Bioteknologi A - stx
Dansk
Fag
Dansk A - stx
Design
Fag
Design og arkitektur C - stx
Dramatik
Fag
Dramatik A – stx (forsøgsfag)
Dramatik B - stx
Dramatik C - stx
Engelsk
Fag
Engelsk A - stx
Engelsk B - stx
Fransk
Fag
Fransk begyndersprog A - stx
Fransk fortsættersprog A - stx
Fransk fortsættersprog B - stx
Fysik
Fag
Fysik A - stx
Fysik B - stx
Fysik C - stx
Geovidenskab
Fag
Geovidenskab A - stx
Græsk
Fag
Græsk A - stx
Historie
Fag
Historie A - stx
Idræt
Fag
Idræt A - stx (forsøgsfag)
Idræt C - stx
Informatik
Fag
Informatik C - hhx, htx og stx
Italiensk
Fag
Italiensk A - stx
Kemi
Fag
Kemi A - stx
Kemi B - stx
Kemi C - stx
Latin
Fag
Latin A - stx
Latin B - stx
Matematik
Fag
Matematik A - stx
Matematik B - stx
Matematik C - stx
Mediefag
Fag
Mediefag A – stx (forsøgsfag)
Mediefag B - stx
Mediefag C - hf
Mediefag C - stx
Musik
Fag
Musik A - stx
Musik B - stx
Musik C - stx
Naturgeografi
Fag
Naturgeografi B - stx
Naturgeografi C - stx
Naturvidenskabeligt grundforløb
Fag
Naturvidenskabeligt grundforløb - stx
Oldtidskundskab
Fag
Oldtidskundskab C - stx
Religion
Fag
Religion C - stx
Russisk
Fag
Russisk A - stx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag A - stx
Samfundsfag B - stx
Samfundsfag C - stx
Spansk
Fag
Spansk A - stx
Tysk
Fag
Tysk begyndersprog A - stx
Tysk fortsættersprog A - stx
Tysk fortsættersprog B - stx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Design og arkitektur B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Organisation C - valgfag
Programmering B - valgfag
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 7

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Mathias gik i 9. klasse var han ikke i tvivl om, at han skulle i gymnasiet og siden hen...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.