studentereksamen - stx
Fag på stx

Kemi C - stx

I kemi C opnår du et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Kemi C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at identificere og beskrive enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og bruge kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
  • simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig.

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som udgøres af et eller flere kendte eksperimenter og et bilagsmateriale. Eksamen kan foregå enten individuelt eller i grupper, og eksaminationstiden er ca. 100 minutter for op til fire eksaminander ad gangen.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau er 75 timer, fra C - A-niveau 250 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi C på uvm.dk.