studentereksamen - stx
Fag på stx

Dansk A - stx

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område.

Fakta

Navn:
Dansk A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau lærer du at udtrykke dig præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt. Du får indblik i det danske sprogs funktion og variation samt dets samspil med kultur og samfund.

Du lærer også at analysere og fortolke litterære tekster og at vurdere ikke-fiktive tekster i fx nyhedsmedier. Desuden får du kendskab til den danske litteraturs historie ved gennemgang af værker fra forskellige tidsperioder. Du lærer bl.a. om genrebegreber, litteraturteori og litterær metode.

Du vil også stifte bekendtskab med verdenslitteraturen og dennes samspil med dansk litteratur. Samtidig skal du læse svenske og norske tekster på originalsproget.

Kernestoffet indeholder tre stofområder:

  • Sproglige perspektiver
  • Litterære perspektiver
  • Mediemæssige perspektiver

Under det sproglige stofområde arbejder du med grammatik og stilistik og gennemgår både trykte og talte tekster ud fra forskellige analyseformer, herunder argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

Under det litterære stofområde gennemgås et udvalg af tekster fra før 1700-tallet til tekster fra 2000-tallet. Teksterne repræsenterer forskellige litterære genrer og omfatter bl.a. sagaer, folkeviser, tekster fra oplysningstiden (romantik, romantisme og naturalisme), tekster fra 1900-tallet (realistiske og modernistiske tekster) samt tekster fra 2000-tallet.

Under det mediemæssige stofområde gennemgås forskellige udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier, herunder nyhedstekster, dokumentartekster, fiktionstekster, visuelle udtryksformer samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt.

Undervisningen veksler mellem lærerforedrag, individuelt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde og projektarbejde. Du arbejder med forskellige typer af skriftlige opgaver og med den mundtlige fremstilling. Faget indeholder en del skriftligt arbejde.

Der bruges generelt it i undervisningen, blandt andet som værktøj i forbindelse med informationssøgning, brug af interaktive programmer og skriveundervisning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og stilles på grundlag af tekst-/billedmateriale inden for fagets tre stofområder.

Den mundtlige prøve kan indeholde såvel kendte som ukendte tekster med fokus inden for et af de tre stofområder. Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i dansk fra 0 - A-niveau er 260 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i dansk på A-niveau er 260 timer fordelt på 1., 2. og 3. g. Faget er obligatorisk.

I starten af studieretningsforløbet gennemføres et obligatorisk forløb sammen med faget historie. I 1. eller 2. g skal du skrive en opgave i enten dansk eller historie.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A stx på uvm.dk