studentereksamen - stx
Fag på stx

Naturgeografi B - stx

I naturgeografi beskæftiger du dig med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold og deres betydning for menneskets livsvilkår.

Fakta

Navn:
Naturgeografi B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer at foretage empiriske undersøgelser ude i marken, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget naturgeografi på B-niveau får du en forståelse for jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, lærer om dens opbygning i tektoniske plader og får viden om jordskælv, vulkaner og klimasystemet med vinde og havstrømme. I arbejdet beskæftiger I jer med globale og regionale variationer samt konkrete cases fra Europa og den øvrige verden.

Du lærer at planlægge og gennemføre forsøgsarbejde med systematiske feltobservationer og målinger i forbindelse med geofaglige fænomener og ved hjælp af komplekse geofaglige modeller. I arbejdet indgår brug af tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer samt analoge og digitale billeder.

Til undervisningen hører desuden formidling af din faglige viden og deltagelse i diskussioner i forhold til forskellige målgrupper med henblik på at skærpe din evne til at argumentere på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner, fx klimaspørgsmålet eller drikkevandsressourcer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie i lyset af aktuelle ressource- og miljøforhold
  • Klima og klimaændringer, de natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker det, samt dets betydning for menneskets livsvilkår
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • Analyse og tolkning af kort og andre rumlige mønstre

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner.

Der er en del skriftligt arbejde, der omfatter rapportskrivning over dataindsamling og eksperimentelt arbejde, skriftlige øvelser i al almindelighed (herunder arbejde med kort og diagrammer) og produkter som resultat af emne- og projektarbejdet.

It indgår i undervisningen, blandt andet til søgning af data som fx digitale kort og fly- og satellitbilleder, til bearbejdning af billeder i billedbehandlingsprogrammer og til kommunikation og formidling af resultater.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 1 times forberedelsestid. 

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i et eller flere af undervisningens temaer. Opgaven skal indeholde en aktuel og fagligt relevant naturgeografisk problemstilling og følges af materiale i form af to bilag, som du skal bearbejde i forberedelsestiden og inddrage i besvarelsen. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for naturgeografi fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for naturgeografi på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for naturgeografi B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2024
30. juni 2025
Naturgeografi C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
14. maj 2025
Naturgeografi C -> B, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2024
19. maj 2025
Naturgeografi C -> B, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Naturgeografi C -> B, STX Dagundervisning 1120 København K