studentereksamen - stx
Fag på stx

Idræt C - stx

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder.

Fakta

Navn:
Idræt C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Centralt i faget idræt C står den fysiske aktivitet og træning. Men du skal også lære at redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning samt for den fysiske aktivitet og livsstilens betydning for sundheden.

Du vil bl.a. opnå færdigheder inden for et bredt udsnit af idrætsfaglige discipliner som boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Du lærer om grundlæggende principper for træning, herunder om opvarmnings- og grundtræningsprogrammer, og skal lave forslag til dit eget fysiske træningsforløb med henblik på at forbedre din almene træningstilstand.

Undervisningen er organiseret i længerevarende forløb, der integrerer teori og træning i praksis, så det hele indgår i en helhed. Der vil i perioder blive arbejdet med projekter og med fysisk træning.

I 3. g gennemføres individuelt eller gruppevis et træningsforløb/-projekt af 8-10 ugers varighed.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning om sundhed, livsstil m.m.

Eksamen

Der afholdes en praktisk/mundtlig gruppeprøve med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand ved grupper a tre personer og ca. 20 minutter pr. eksaminand ved grupper a fire personer. Tiden fordeles med ca. 3/4 til den praktiske og ca. 1/4 til den mundtlige del af prøven. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau på stx er 150 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt C stx på uvm.dk