studentereksamen - stx
Fag på stx

Naturgeografi C - stx

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling.

Fakta

Navn:
Naturgeografi C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer at foretage enkle empiriske undersøgelser ude i marken, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget naturgeografi på C-niveau får du en forståelse for jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, lærer om dens opbygning i tektoniske plader og får viden om jordskælv, vulkaner og landskabers dannelse.

Du lærer at udføre simple former for forsøgsarbejde med systematiske feltobservationer og målinger i forbindelse med geofaglige fænomener og ved hjælp af komplekse geofaglige modeller. I arbejdet indgår brug af tekster, data, kort, diagrammer og figurer mv.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klimaet og dets betydning for menneskets livsvilkår
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • Analyse og tolkning af rumlige mønstre på baggrund af kort og billedmateriale

Til undervisningen hører desuden formidling af din faglige viden, hvor du lærer at argumentere i forhold til forskellige målgrupper samt forholde dig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner, fx klimaspørgsmål eller drikkevandsressourcer.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner. Der er skriftligt arbejde, der omfatter rapportskrivning over dataindsamling og eksperimentelt arbejde, skriftlige øvelser i al almindelighed (herunder arbejde med kort og diagrammer) og produkter som resultat af emne- og projektarbejdet.

It indgår i undervisningen, blandt andet til søgning af data som fx digitale kort og fly- og satellitbilleder, til bearbejdning af billeder i billedbehandlingsprogrammer og til kommunikation og formidling af resultater.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Eksaminationen varer ca. 24 minutter, og du får ca. 24 minutters forberedelse.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for naturgeografi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for naturgeografi på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for naturgeografi C stx på uvm.dk.