Foto af en stak bøger
Gymnasial uddannelse

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Du kan tage gymnasiale suppleringskurser (GSK), hvis du ikke opfylder specifikke eller lokale adgangskrav til en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på.

Fakta

Navn:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
Varighed:
Typisk 3-12 uger
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse
Økonomi:
Mulighed for SU ved korte intensive forløb

Hvis du mangler fag for at opfylde specifikke adgangskrav eller har brug for at forbedre en karakter for at opfylde et lokalt adgangskrav til en videregående uddannelse, kan du supplere med et eller flere gymnasiale suppleringskurser (GSK).  

GSK udbydes overvejende som komprimerede forløb og omfatter kun de gymnasiale fag, som optræder som specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. Du kan starte på GSK forår, sommer eller efterår. 

Vær opmærksom på, at ikke alle uddannelsessteder accepterer sommersupplering og betinget optagelse.

Gymnasial supplering kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned, hvis din gymnasiale uddannelse er afsluttet 1. maj 2022 eller derefter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gymnasiale suppleringskurser (GSK) er rettet mod alle med en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx, eux) eller en erhvervsuddannelse.

På GSK kan man tage et eller flere fag med henblik på at opfylde specifikke eller lokale adgangskrav til en videregående uddannelse.

Holdundervisning

GSK tilrettelægges oftest som komprimerede kurser af 3-12 ugers varighed. De fleste GSK udbydes som dagundervisning, men nogle af kurserne udbydes også om aftenen. Der er mødepligt til undervisningen og krav om en aktiv studieindsats.

Gymnasiale suppleringskurser online

Enkelte GSK udbydes som internetbaseret undervisning (online), hvor du arbejder individuelt efter en fastlagt studieplan. Du skal deltage aktivt og aflevere de opgaver, der er fastlagt i studieplanen.

En del af undervisningen kan desuden kræve, at du fysisk er til stede. I naturvidenskabelige fag er der fx mødepligt i forbindelse med forsøg og laboratoriearbejde.

GSK online tilrettelægges typisk som et forløb, der strækker sig over mindst et semester. Du afslutter forløbet med prøve, hvor du skal møde op på uddannelsesstedet. Det er ikke muligt at aflægge prøve online.

Du kan ikke regne med at kunne søge SU til GSK online, da SU kun gives til korte, intensive GSK-forløb.

Eksamen

Alle fag afsluttes med mundtlig og/eller skriftlig prøve. Der er ikke mulighed for at aflægge eksamen online. Du skal møde op på uddannelsesstedet.

Hvis du har afsluttet eller afslutter din gymnasiale eksamen efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, skal du være opmærksom på, at den opnåede karakter kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere i afsnittet Nedjustering af karaktergennemsnit nedenfor.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af reglerne om nedjustering.

GSK-fagene

GSK-fag omfatter de fag fra den gymnasiale fagrække, der optræder som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser med en dansk uddannelsesbekendtgørelse. Det drejer sig om følgende:

 • Arabisk A
 • Biologi A, B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Fransk A, B og C
 • Fysik A og B
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • International økonomi B
 • Italiensk A, B og C
 • Japansk A og B
 • Kemi A, B og C
 • Kinesisk A og B
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
 • Russisk A og B
 • Samfundsfag B og C
 • Samtidshistorie B
 • Spansk A, B og C
 • Tysk A og B
 • Virksomhedsøkonomi B

Bemærk: Ikke alle fag udbydes på alle skoler. Se det aktuelle udbud på koordinatorskolernes hjemmesider.

Der udbydes også sommersuppleringskurser i juli-august måned. De omfatter typisk ét fag på ét niveau, fra 0 til C, fra C til B eller fra B til A.

Du kan normalt kun supplere ét fag eller niveau i sommerferien, da kurserne ligger parallelt og er fuldtidskurser. 

Læs mere

Sommersupplering og betinget optagelse

Uddannelsessteder

Udbuddet af gymnasiale suppleringskurser koordineres af fem koordinatorskoler:

Koordinatorskolerne sørger for, at GSK-fagene udbydes på flere skoler i deres region – det kan være VUC, almene gymnasier, hf-kurser, studenterkurser, handelsgymnasier og tekniske gymnasier.

Find fag og få hjælp til at planlægge et GSK-forløb

På koordinatorskolerne kan du få hjælp til planlægning af dit GSK-forløb og vejledning om, hvor og hvornår du skal/kan supplere.

Du kan også få hjælp til selve ansøgningen og få oplyst, hvor du finder den nærmeste skole, der tilbyder relevante fag for dig.

Optagelse og adgang

Optagelse på GSK kræver, at du har en af følgende uddannelser:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx, eux)
 • En afsluttet erhvervsuddannelse
 • En udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en af ovenstående eksamener

For at blive optaget på GSK skal du være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke eller lokale adgangskrav til en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på.

Der er tre situationer, hvor du kan søge om optagelse på GSK:

 1. Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
 2. Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået.
 3. Hvis du skal opfylde et lokalt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, eller en fagkombination, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Du kan ikke benytte GSK, hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag. I stedet kan du læse faget som hf-enkeltfag. Du vil i det tilfælde ikke være SU-berettiget, og der er deltagerbetaling.

Bemærk: Du kan kun tage det samme fag på samme niveau én gang på GSK-vilkår. Hvis du ikke består faget, kan du altså ikke tage det om på GSK-vilkår. Det samme gælder, hvis du udebliver fra kursusstart, selv udmelder dig eller bliver udmeldt efter kursusstart. 

I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for dispensation.

Tilmelding

Du skal tilmelde dig hos en af de fem skoler, der koordinerer GSK. Du finder link til skolerne i afsnittene Uddannelsessteder og Få vejledning.

Ansøgningsfrister

Der er forskellige ansøgningsfrister afhængigt af, om du vil læse GSK over foråret, efteråret eller sommeren.

Ansøgningsfristen varierer, så du skal altid tjekke fristerne på den enkelte koordinatorskoles hjemmeside. Det er en god ide at søge i god tid, da holdene kan blive fyldt op inden ansøgningsfristen.

Der vil ofte være mulighed for løbende tilmelding. 

Framelding

Hvis du af en eller anden grund er forhindret i at starte på suppleringskurset, skal du melde fra inden studiestart. Ellers mister du muligheden for at tage faget på GSK-vilkår på et senere tidspunkt. 

Sommersupplering og betinget optagelse

Sommersupplering er en særlig form for GSK med meget komprimerede forløb (sommerkurser), der afsluttes inden studiestart.

Nogle uddannelsessteder accepterer, at du supplerer efter ansøgningsfristen 5. juli.

Får du den 26. juli tilbudt en studieplads på uddannelsen, så er optagelsen betinget af, at du består din supplering inden studiestart, og at dit gennemsnit ikke bliver lavere end årets adgangskvotient på grund af nedjustering.

Du kan læse mere i UG-artiklen Sommersupplering og betinget optagelse.

Læs mere

Sommersupplering og betinget optagelse

Andre suppleringsmuligheder

Ud over suppleringsmuligheden på et GSK-hold kan der også være mulighed for at supplere med hf-enkeltfag, gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere eller enkeltfag under adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Læs mere

Økonomi

GSK-undervisningen er gratis, hvis du begynder senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Hvis du starter senere, er der en deltagerbetaling på 550 kr. pr. fag. Du kan søge om SU uanset starttidspunkt.

Du kan søge om SU til GSK, hvis kurset/kurserne er tilrettelagt som korte og intensive forløb. Du skal i alt have mindst 16 klokketimers undervisning om ugen.

Du kan kun få SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden. Dit forbrug af SU har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Kontakt et uddannelsessted, der udbyder GSK, for at få mere information og vejledning om dine muligheder for SU til supplering.

Læs mere

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Kvalifikationsniveau

Fagene er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser

Nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af reglerne om nedjustering.

Læs mere

Nedjustering af karaktergennemsnit

Spørgsmål og svar om GSK

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om gymnasiale suppleringskurser i UGs spørgsmål og svar-artikler om emnet:

Læs mere

Mere information og personlig vejledning

Hvis du har brug for vejledning om gymnasial supplering, er der flere muligheder for hjælp.

Koordinatorskoler

På de fem koordinatorskoler kan du få hjælp til planlægning af et GSK-forløb og vejledning om, hvor og hvornår du skal/kan supplere.

Du kan også få hjælp til selve ansøgningen og få oplyst, hvor du finder den nærmeste skole, der tilbyder relevante fag for dig.

De fem koordinatorskoler er: 

eVejledning og Studievalg

Kontakt eVejledning og Studievalg, hvis du har spørgsmål til de generelle regler for gymnasial supplering. Du kan også få en snak om bl.a. ansøgning, kvote 1 og kvote 2.

eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend.

Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt.

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse