Artikel

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten. Det kan både være som SU-stipendium og som SU-lån.

Stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage. Lånene skal betales tilbage, når du er færdig med uddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan modtage SU?

For at modtage SU skal du være studieaktiv, og du må ikke modtage anden offentlig støtte. Der er også grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU'en.

Du skal desuden være dansk statsborger. Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed modtage SU.

Ungdomsuddannelser

Hvis du går på en ungdomsuddannelse, kan du modtage SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Din SU er afhængig af dine forældres indkomst, uanset om du bor hjemme eller er udeboende, indtil måneden efter du fylder 20 år. Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende. Fra måneden efter du er fyldt 20 år, kan du modtage satsen for udeboende, hvis du er flyttet hjemmefra. Hvis du bor hjemme, er satsen for SU afhængig af dine forældres indkomst. Læs om SU til ungdomsuddannelser.

Videregående uddannelser

Der er ingen nedre aldersgrænse for at modtage SU på de videregående uddannelser. Her er størrelsen af din SU udelukkende afhængig af, om du bor hjemme eller er udeboende, og om du er startet på en ny uddannelse, der er godkendt til SU før eller efter den 1. juli 2014. Læs om SU til videregående uddannelser.

Enlig forsørger

Hvis du er enlig forsørger, kan du søge om tillæg til SU'en og supplerende SU-lån. Det kan du også, hvis I er to samboende forsørgere under uddannelse. Læs om SU for forældre.

På hvilke uddannelser kan du modtage SU?

Reglerne for SU er forskellige på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

En uddannelse giver som hovedregel ret til SU, hvis den er tilrettelagt som heltidsundervisning og varer mindst tre sammenhængende måneder. Alle offentligt godkendte uddannelser, der lever op til dette, kan give adgang til SU. Det gælder også enkelte private uddannelser.

På SU's hjemmeside kan du se en liste over henholdsvis hvilke ungdomsuddannelser og hvilke videregående uddannelser, der er godkendte til SU. På listen fremgår også de private uddannelser, der giver mulighed for SU. Du kan også læse om de særlige regler, der er for de to typer af uddannelser.

SU og antal ungdomsuddannelser

Du skal være opmærksom på, at du højst kan modtage SU til 5 ungdomsuddannelser.

Hver gang, du bliver udmeldt af en ungdomsuddannelse og begynder på en ny, tæller det. Det regnes for én uddannelse, hvis du fortsætter den samme uddannelse på et andet uddannelsessted. 

Hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse, kan du ikke modtage SU til en ny gymnasial uddannelse. Reglen gælder ikke undervisning på folkeskoleniveau eller supplering af ungdomsuddannelse.

Læs mere om reglerne for maks. 5 ungdomsuddannelser.

Enkeltfag på almene uddannelser

Du kan få SU til enkeltfag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau, hvis du gør uddannelsen færdig inden for 23 måneder, dog 35 måneder, hvis du har et barn under 7 år.

Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige skemalagte timer, dog kun mindst 17 timer, hvis du har et barn under 7 år.

Ved enkeltfag på gymnasialt niveau må du ikke tidligere have taget fagene på samme niveau eller have færdiggjort en gymnasial uddannelse.

Gymnasial supplering

Har du en gymnasial uddannelse eller en adgangsgivende erhvervsuddannelse, og ønsker du at supplere din eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav til en given videregående uddannelse, har du mulighed for at søge SU til suppleringen. Du skal være opmærksom på følgende:

Du har kun mulighed for at få SU til supplering, hvis suppleringen foregår i form af korte og intensive forløb som:

  • Gymnasiale suppleringskurser (GS)
  • Enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen

Du kan også få SU til gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) og til Supplerende overbygningsforløb (SOF).

Du kan få SU til supplering i disse tilfælde:

  • Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
  • Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har haft i din gymnasiale uddannelse, men ikke bestået
  • Hvis du skal opfylde et specifikt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Det er altså kun kurser, der er tilrettelagt som korte og intensive forløb, der giver mulighed for SU. Du skal i alt have mindst 16 klokketimers undervisning om ugen. Det er ikke alle fag udbydes som korte, intensive forløb.

Du får kun SU i undervisningsperioden, ikke i eksamensperioden. Dit forbrug af SU til sommersupplering har ingen betydning for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

Praktikophold

Hvis du planlægger et praktikophold i enten Danmark eller i udlandet som led i din videregående uddannelse, er det muligt at få SU under opholdet, hvis praktikopholdet er ulønnet. Du må altså ikke modtage løn for dit arbejde. Praktikstedet må dog gerne give tilskud til dokumenterede udgifter som fx flybillet, rejseforsikring, husleje o.l. Læs mere om praktikophold uden løn.

SU-klippekortet

For videregående uddannelser og private SU-godkendte uddannelser er rammen for uddannelsesstøtten et såkaldt klippekort med 70 klip. Det svarer til SU til 70 måneders studier i alt. Tildelingen af støtte tager udgangspunkt i uddannelsernes normerede studietid med mulighed for 12 ekstraklip inden for rammen på de 70 klip.

Hurtigstart og SU

Hvis du starter på en videregående uddannelse senest 2 år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, kan du få 12 ekstra klip udover det antal, som uddannelsen er normeret til. Det er det samme antal, som gives efter de gamle regler.

Begynder du senere end to år efter, vil du kun have mulighed for 12 ekstra klip, hvis du har en gyldig grund som barsel, sygdom, værnepligt m.m. Læs mere om undtagelser fra 2-årsfristen.

Alle har dog mulighed for at optage et ekstra slutlån i op til 12 måneder (i særlige tilfælde 24 måneder) udover de 12 slutlånsrater.

Der kan desuden gives støtte til undervisning uden for klippekortet, fx til en ungdomsuddannelse eller til enkeltfagsundervisning.

Hvis din uddannelse indeholder flere trin, fx en bachelor- og en kandidatuddannelse, skal du først søge SU til bacheloruddannelsen. Når du begynder på kandidatuddannelsen, skal du søge SU til denne. Læs mere om trindelte uddannelser.

Uddannelse i udlandet

Studieophold

Du kan søge om at få SU med til udlandet i forbindelse med et studieophold som led i din danske videregående uddannelse, eller hvis du ønsker at tage en hel uddannelse i udlandet. Studieopholdet skal give fuld merit, for at du kan få din SU med dig.

Hel uddannelse i udlandet

Du kan søge om at få SU med til en hel uddannelse i udlandet. Der er forskel på, om det er en uddannelse i Norden eller udenfor Norden.

Uddannelsen skal være eller skal kunne blive optaget på SUs Fast Track liste og opfylde en række betingelser.

Du kan søge udlandsstipendium til dækning af en eventuel studieafgift til en uddannelse på kandidatniveau. Ansøgning om udlandsstipendium skal ske til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge stipendium til dækning af studieafgift på bachelorniveau.

Hvis du har ret til udlandsstipendium, vil du yderligere have mulighed for at søge om et udlandsstudielån som tilskud til betaling af studieafgiften. Dette gælder for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet.

Læs mere om muligheder og betingelser for SU i udlandet.

Ungdomsuddannelse i udlandet

Du kan søge SU til en erhvervsrettet uddannelse, der svarer til en ungdomsuddannelse i Danmark. Uddannelsen skal opfylde en række betingelser.

Du kan også søge SU til en gymnasial uddannelse i udlandet. Uddannelsen skal dog opfylde en række betingelser.

Handicaptillæg eller specialpædagogisk støtte

Går du på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør svært for dig at have arbejde ved siden af uddannelsen, har du mulighed for at søge om handicaptillæg. Du kan læse om reglerne for handicaptillæg.

Kan du ikke få handicaptillæg, kan du muligvis få specialpædagogisk støtte (SPS). SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre. Støtten tildeles på baggrund af en faglig vurdering af dine behov og kan fx bestå i sekretærhjælp, praktisk hjælp eller hjælpemidler. Se mere på www.spsu.dk.

Ansøgning om SU

Du søger om SU i selvbetjeningssystemet minSU på Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside for SU. Det er også her, du kan ændre i dine SU-forhold. Du skal have NemID for at kunne logge på. Læs mere på www.su.dk.

Du kan tidligst søge, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og ikke tidligere end 1 måned før du starter på uddannelsen. Din SU bliver forudbetalt i månedlige rater den sidste bankdag i måneden.

Rabat til transport

Elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser, som er godkendt til SU, kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark. Ordningen kaldes Ungdomskort.

Læs mere om kortet på www.ungdomskort.dk.

SU og arbejde

Du kan godt have et arbejde samtidig med, at du modtager SU. Men der er en grænse for, hvor meget du må tjene. Du skal selv holde regnskab med dine indtægter. Når støtteåret er slut, udregner Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, om du har modtaget for meget SU i forhold til, hvad du har tjent ved siden af. I så fald skal du betale det overskydende beløb tilbage.

Fribeløbet beregnes ud fra den tid, du er under uddannelse, og ikke på årsbasis. Det vil sige, at der ikke er en grænse for, hvad du må tjene resten af året, hvis du fx afslutter din uddannelse midt på året.

Fribeløbet ændrer sig fra år til år. Læs mere om fribeløb, og hvad du må tjene ved siden af din SU.

SU og COVID-19

Se Uddannelse- og Forskningministeriets spørgsmål og svar om COVID-19 og SU:

www.su.dk

Få mere at vide

Du kan tale med SU-vejlederen på dit uddannelsessted.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsstøtte: www.su.dk