Artikel

Økonomisk støtte til uddannelse i udlandet

Er du i gang med en videregående uddannelse i Danmark har du mulighed for at få SU med til et studieophold i udlandet. Du kan også søge SU til at læse en hel uddannelse i udlandet.

SU dækker over støtte til bolig og leveomkostninger. Skal du betale for at deltage i uddannelsen, kan du søge om udlandsstipendium til dækning af hele eller dele af beløbet.

Der er flere betingelser, der skal opfyldes, men først og fremmest skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU.

Der er også mulighed for at søge støtte til dit ophold igennem private legater.

Fold alle afsnit ud

SU og studieophold i udlandet

Generelt gives der SU til studieophold i udlandet, der indgår som led i en dansk videregående uddannelse.

Studieopholdet skal give fuld merit i forhold til din danske uddannelse, dvs. tælle lige så meget indholdsmæssigt. Det betyder, at hvis du har et studieophold i udlandet, der varer et år, men hvor undervisningen i forhold til din danske uddannelse kun tæller for et halvt år, kan du kun få SU i et halvt år.

Det er din danske uddannelsesinstitution, der definerer, hvor meget merit det udenlandske studieophold kan give. Du skal derfor kontakte SU-kontoret eller studievejledningen på institutionen, hvis du er interesseret i at tage noget af din uddannelse i udlandet.

Studieafgift

Man skal ofte betale for at gå på en uddannelse i udlandet. Det kalder man en studieafgift.

Du skal ikke betale studieafgift, hvis din danske uddannelsesinstitution har en aftale om udveksling af studerende med et udenlandsk uddannelsessted.

Til dækning af studieafgiften kan du via din uddannelsesinstitution søge støtte fra uddannelsesprogrammer som Erasmus+ eller Nordplus. Snak med studievejlederen på din uddannelsesinstitution.

Se også en oversigt over de offentlige programmer og tilskud, der administreres af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

SU til hel uddannelse i og uden for Norden

Man kan også søge om at få SU med til en hel uddannelse. Det kræver, at du som minimum har haft et sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Uddannelsen skal vare mindst ét sammenhængende studieår og må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Der er forskel på, om det er en uddannelse i Norden eller udenfor Norden.

Til en hel uddannelse uden for Norden kan du højst få SU i 4 år. Varer uddannelsen længere, kan du kun få SU til de sidste fire år.

Til hele uddannelser inden for Norden (Finland, Island, Norge, Sverige) kan du få SU i samme tidsperiode, som en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Når du søger om at få SU til en hel uddannelse i udlandet, skal du både søge om at få uddannelsen godkendt og om at få din SU med.

Det er afdelingen. for uddannelsesstøtte i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der vurderer, om uddannelsen berettiger til SU og/eller stipendium.

Udlandsstipendium og udlandsstudielån

Ud over din SU kan du søge om udlandsstipendium til hel eller delvis dækning af en eventuel studieafgift. For at søge udlandsstipendium, skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU.

Uddannelsen skal være godkendt til SU, og du skal have SU-klip til gode.

Du kan søge udlandsstipendium til studieophold som led i en dansk videregående uddannelse på erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- og kandidatniveau. Det er dit danske uddannelsessted, der afgør, om uddannelsen kan godkendes.

Søger du udlandsstipendium til en hel uddannelser på kandidat-/masterniveau på 1-2 års varighed, er det Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der afgør, om uddannelsen kan godkendes.

Har du ret til udlandsstipendium, kan du også søge om et udlandsstudielån som tilskud til betaling af studieafgiften, hvis dit udlandsstipendium ikke dækker hele afgiften. Du kan låne et beløb, der svarer til forskellen mellem den danske taxametertakst og den udenlandske uddannelses studieafgift. Se maksimumbeløb og læs om betingelser og ansøgningsprocedure på www.su.dk.

Stipendier under kulturaftalerne

Kulturaftalerne er aftaler mellem Danmark og forskellige lande både i og uden for Europa, som giver studerende på universitetsuddannelser mulighed for at søge stipendium til et studieophold i et andet land.

Der udbydes både længerevarende studieophold og sprogkurser i sommerperioden. Sprogkurserne er primært for studerende, der studerer det pågældende lands sprog.

Adgangskrav vedrørende bl.a. uddannelsesniveau og sprogkundskaber kan være forskellige. Også ansøgningsfristerne varierer fra land til land. De ligger typisk fra februar til april/maj.

Læs mere om kulturaftalerne.

Private legater

Legater er private tilskud, som man kan søge hos de fonde, der uddeler dem. De uddeles ofte til personer, der opfylder bestemte betingelser, som fx at være født i en bestemt by, være studerende på en bestemt uddannelse o.l. Mange legater er øremærket til udlandsophold.

Legatsøgning kan godt være lidt af en jungle at komme igennem, men et godt sted at starte er på http://www.gribverden.dk/, som også indeholder link til andre internetsider med legatoplysninger. Du kan også bruge Legatbogen, som er et register over alle fonde og legater i Danmark.

Legaterne søger du selv. Du skal typisk udfylde et ansøgningsskema, medsende et budget og en motiveret ansøgning. Fondene kan også kræve andre bilag som fx bachelorbevis, anbefaling fra en underviser eller kopi af optagelsesbrev fra det udenlandske uddannelsessted m.m.

Inden du tager afsted

Inden du tager af sted, er det vigtigt, at du forbereder dig og undersøger tingene ordentligt, så du også ved, hvordan du skal forholde dig, hvis du fx bliver syg, forsinket, skifter uddannelse eller afbryder den. Der kan også være ting, du skal være opmærksom på i forhold til Skat osv. Læs mere om forberedelserne på http://www.gribverden.dk/.

Snak med studievejlederen på din uddannelsesinstitution eller med en vejleder ved Studievalg eller eVejledning.

Få mere at vide

Styrelsen for forskning og Uddannelse
www.gribverden.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet
ufm.dk

Statens Uddannelsesstøtte
http://www.su.dk/