Specialpædagogisk støtte
Artikel

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, en kronisk sygdom eller et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig støtte til at gennemføre en uddannelse.

Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, støttetimer og andet, der skal hjælpe dig med at gennemføre en erhvervsuddannelse, en almen voksenuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse. Du kan også få støtte under studieture og praktik eller oplæring samt under adgangskurser til visse videregående uddannelser.

Der kan også være mulighed for at få støtte som voksen under andre former for uddannelse. Hvis du skal i gang med en forberedende grunduddannelse (FGU), kan du også søge støtte, du kan dog ikke få støttetimer, hvis du har en psykisk funktionsnedsættelse.

Fold alle afsnit ud

Støtte til dig, der er ordblind

Hvis du er ordblind, har du flere muligheder for støtte.

Du kan fx låne en programpakke til din egen computer. Programpakken har ordblindeprogrammer med et ordforslagsprogram og talesyntese. Du kan også låne en it-startpakke inklusive en computer.

Du har også mulighed for at få hjælp gennem talegenkendelsesprogrammet Dictus, hvor du kan diktere tekster direkte til computeren. Endelig er studiestøttetimer også en mulighed.

Støtte til dig, der har psykiske vanskeligheder

Hvis du har en psykisk lidelse som fx depression, personlighedsforstyrrelse eller skizofreni, eller hvis du har en udviklingsforstyrrelse som fx ADHD, har du forskellige muligheder for støtte:

 • Støttetimer, hvor du sammen med en støttelærer arbejder med planlægning og struktur af din uddannelse. Støttelæreren vil ofte være en lærer fra uddannelsen
 • Støttepersontimer, hvor du får støtte til at indgå i miljøet på uddannelsen, indgå i læsegrupper og lignende, til at møde op i de rette lokaler og til fx at tilmelde dig til eksamen. Støttepersonen kan fx være en ældre elev eller studerende

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du går på den forberedende grunduddannelse, FGU, kan du ikke få bevilget støttetimer, da undervisningen er tilrettelagt med et undervisningsmiljø, der støtter og inkluderer elever med behov for hjælp.

Studieture og praktik/oplæring

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik eller oplæring.

 • Studieture: Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere med på turen, fx rejse, lønudgifter, ophold og diæter
 • Praktik/oplæring: Hvis der indgår praktik eller oplæring i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning

Gymnasiale uddannelser

Hvis du går på en gymnasial uddannelse og på grund af din diagnose er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år.

Erhvervsuddannelser

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen ekstra undervisning, hvis hensynet til din uddannelse taler for det. Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid.

Eksamener

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen.

Støtte til dig, der er døv eller hørehæmmet

Hvis du er døv eller hørehæmmet, har du forskellige muligheder for støtte:

 • Hvis du er døv, kan du få bevilget tegnsprogs- eller skrivetolk
 • Hvis du er hørehæmmet, har du mulighed for at få bevilget høretekniske hjælpemidler som fx FM-anlæg
 • Du kan eventuelt også få sekretærhjælp til at udarbejde noter, en it-startpakke for døve eller hørehæmmede og hørekonsulenttimer

Studieture og praktik/oplæring

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik eller oplæring:

 • Studieture: Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have tegnsprogstolke med på turen, fx rejse, lønudgifter, ophold og diæter
 • Praktik/oplæring: Hvis der indgår praktik eller oplæring i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning

Gymnasiale uddannelser

Hvis du går på en gymnasial uddannelse og på grund af dit handicap er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år.

Erhvervsuddannelser

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen ekstra undervisning, hvis hensynet til din uddannelse taler for det. Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid.

Eksamener

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen.

Støtte til dig, der er blind eller svagsynet

Hvis du er blind eller svagsynet, har du forskellige muligheder for støtte:

 • Du har fx mulighed for at låne it-baserede hjælpemidler
 • Du har også mulighed for sekretærhjælp til fx kopiering, informationssøgning og eksamenstilmelding, samt synskonsulenttimer til mobility-undervisning for blinde elever og studerende
 • Du har også mulighed for at få en bevilling til indscanning af undervisningsmateriale, så det kan læses op af en computer

Studieture og praktik/oplæring

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik eller oplæring:

 • Studieture: Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere med på turen, fx rejse, lønudgifter, ophold og diæter
 • Praktik/oplæring: Hvis der indgår praktik eller oplæring i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning

Gymnasiale uddannelser

Hvis du går på en gymnasial uddannelse og på grund af dit handicap er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år.

Hvis du på grund af dit handicap vil have svært ved at deltage i undervisningen i idræt på C-niveau, er der mulighed for, at du kan blive fritaget for undervisningen.

Erhvervsuddannelser

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen ekstra undervisning, hvis hensynet til din uddannelse taler for det. Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid.

Eksamener

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen.

Støtte til dig, der er bevægelseshæmmet

Hvis du har et fysisk handicap, har du, afhængigt af dit handicap, forskellige muligheder for støtte, fx:

 • Ergonomisk kontorstol og hæve-/sænkebord
 • Ergonomiske hjælpemidler, fx mus og tastatur
 • Diktafon
 • It-startpakke for bevægelseshæmmede
 • Praktisk hjælp
 • Talegenkendelsesprogrammet Dictus, hvor du kan diktere tekster direkte til computeren
 • Sekretærhjælp

Studieture og praktik/oplæring

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik eller oplæring:

 • Studieture: Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere med på turen, fx rejse, lønudgifter, ophold og diæter
 • Praktik/oplæring: Hvis der indgår praktik eller oplæring i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning

Gymnasiale uddannelser

Hvis du går på en gymnasial uddannelse og på grund af dit handicap er forhindret i at følge undervisningen på normal vis, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år.

Hvis du på grund af dit handicap vil have svært ved at deltage i undervisningen i idræt på C-niveau, er der mulighed for, at du kan blive fritaget for undervisningen. 

Erhvervsuddannelser

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen ekstra undervisning, hvis hensynet til din uddannelse taler for det. Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid.

Eksamener

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen.

Støtte til dig, der har en kronisk eller en alvorlig sygdom

Hvis du har en kronisk eller en alvorlig sygdom, har du forskellige muligheder for støtte. Det kan blandt andet være støttetimer, hjælpemidler, eller sekretærhjælp.

Hvis du har følgevirkninger efter en kronisk sygdom, fx syns- eller bevægelsesproblemer, kan du få støtte efter de bestemmelser, der er for disse grupper.

Studieture og praktik/oplæring

Der er også mulighed for at få støtte under studieture og praktik eller oplæring:

 • Studieture: Studieture kan både være i Danmark og i udlandet. Du kan få støtte til en obligatorisk studietur. Du kan få dækket udgifter til at have hjælpere og tegnsprogstolke med på turen, fx rejse, lønudgifter, ophold og diæter
 • Praktik/oplæring: Hvis der indgår praktik eller oplæring i din uddannelse, kan du få støtte på samme måde som i den teoretiske undervisning

Gymnasiale uddannelser

Hvis du går på en gymnasial uddannelse, har du mulighed for at få sygeundervisning eller supplerende undervisning, hvis du ikke kan følge den almindelige undervisning efter 10 dages sammenhængende fravær ved sygdom.

Hvis du på grund af din sygdom er forhindret i at følge undervisningen i længere perioder, kan skolen tilrettelægge en 2-årig gymnasial uddannelse over 3 år og en 3-årig gymnasial uddannelse over 4 år.

Hvis du på grund af din sygdom vil have svært ved at deltage i undervisningen i idræt på C-niveau, er der mulighed for, at du kan blive fritaget for undervisningen.

Erhvervsuddannelser

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen ekstra undervisning, hvis hensynet til din uddannelse taler for det. Du kan også få forlænget din uddannelsestid på lærepladsen i dit hovedforløb, hvis du på grund af din diagnose har nedsat arbejdstid.

Eksamener

Hvis din sygdom påvirker din præstation ved eksamener, har du mulighed for særlige prøvevilkår, så du bliver ligestillet med andre i prøvesituationen.

Støtte til voksne

Hvis du som voksen tager en erhvervsuddannelse, en almen vokseuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse, kan du søge støtte efter de regler, der er beskrevet i afsnittene ovenfor. Deltager du i andre former for uddannelse, gælder andre regler.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Du kan få stillet særligt udstyr eller hjælpemidler til rådighed for at kunne deltage i uddannelsen på lige vilkår med andre deltagere. Undervisningen kan tilrettelægges for ordblinde.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Kursister, som har særligt svært ved at lære dansk, kan blive tilbudt undervisning på små hold eller eneundervisning i helt særlige tilfælde. Der er også mulighed for undervisning efter lov om specialundervisning for voksne eller egentlige behandlingstilbud. 

Folkeoplysning

Udbydere af folkeoplysende virksomhed kan søge tilskud til handicappedes deltagelse i aktiviteterne; tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed. Der kan også gives tilskud til udstyr med handicapkompenserende formål i forbindelse med deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Man kan ikke forvente at få fuldt tilskud.

Folkehøjskoler

Folkehøjskolerne kan tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det kan være særligt tilrettelagt undervisning i de fag, skolen tilbyder. Det kan også være undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske eller fysiske vanskeligheder.

Anden voksenuddannelse

Bemærk: Du kan ikke få specialpædagogisk støtte til videregående uddannelse under lov om åben uddannelse eller bekendtgørelse om deltidsuddannelser ved universiteterne (enkeltfag, deluddannelser samt akademi-, diplom- og masteruddannelser).

Sådan søger du specialpædagogisk støtte til en ungdomsuddannelse

Du søger om optagelse på den ungdomsuddannelse, du ønsker at søge ind på, via Optagelse.dk ligesom andre ansøgere.

Kontakt SPS-vejlederen

Hvis du ønsker at søge om specialpædagogisk støtte, skal du selv kontakte uddannelsesstedets SPS-vejleder og gøre opmærksom på, at du vil få brug for støtte. Du kan kontakte uddannelsesstedet, allerede inden du starter på din uddannelse, så du kan blive sat i forbindelse med SPS-vejlederen.

Hvis du allerede er startet på din uddannelse, kan du spørge en af dine lærere eller administrationen på uddannelsesstedet om, hvem der er SPS-vejleder.

Dokumentation og ansøgning

Gennem samtaler med SPS-vejlederen finder I sammen ud af, hvilken form for støtte du har behov for, så du kan gennemføre uddannelsen på lige vilkår med andre elever. Hvis du har dokumentation for din funktionsnedsættelse, fx en lægeerklæring eller lignende, skal du tage det med til samtalen.

Sammen med SPS-vejlederen udfylder du et ansøgningsskema og et samtykkeskema, så uddannelsesstedet kan søge om specialpædagogisk støtte på dine vegne.

Læs mere

Du kan læse mere om ansøgningen på SPSU’s hjemmeside

Sådan søger du specialpædagogisk støtte til en videregående uddannelse

Du søger støtten gennem dit uddannelsessted, når du er optaget på den videregående uddannelse eller et adgangskursus, der ydes støtte til. Det er vigtigt, at du, allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for specialpædagogisk støtte for at kunne gennemføre uddannelsen eller adgangskurset.

Du skal kontakte SPS-vejlederen på uddannelsesstedet. Du skal her udfylde en ansøgning om støtte, og du skal kunne dokumentere dit behov for støtte. Uddannelsesstedet opretter derefter en ansøgning på dine vegne.

Læs mere

Læs mere om støtten til videregående uddannelser på SPSU's hjemmeside

Forlænget grundforløb på erhvervsuddannelsen (forsøg)

Du kan eventuelt få forlænget dit grundforløb på en erhvervsuddannelse med op til 50 procent. Det betyder, at grundforløbets 2. del foregår over en længere periode, mens det samlede timeantal er uændret. Perioden med SU udvides tilsvarende.  

Forsøgsordning

Forlænget grundforløb kan tilbydes som forsøgsordning frem til 1. januar 2025. Hvis du inden da har påbegyndt grundforløbets 2. del (GF2) under forsøgsordningen, kan du afslutte forløbet også efter 1. januar 2025.

For dig med funktionsnedsættelse mv.

Ordningen gælder dig, der har funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge et almindeligt forløb. 

Individuel vudering

Erhvervsskolen skal foretage en individuel vurdering af, om du tilhører målgruppen. Det er erhvervsskolen, som afgør, om du kan få tilbud om forlænget grundforløb.

Bemærk: Erhvervsskolerne har ikke pligt til at udbyde forlængede forløb, og det er ikke en ret for eleven at få tilbuddet.

Få mere at vide

Specialpædagogisk Støtte (SPS): www.spsu.dk/

Viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner: Ordblindhed.dk

Det centrale handicapråd: www.dch.dk

Danske Handicaporganisationer: www.handicap.dk

Instituttet for blinde og svagsynede: www.ibos.dk

Specialfunktionen Job & Handicap: www.bmhandicap.dk/