højere teknisk eksamen - htx
Gymnasial uddannelse

Teknisk studentereksamen (htx)

Htx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Fakta

Navn:
Teknisk studentereksamen (htx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du er selv med til at vælge nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, men der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en htx er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.  

Se grafikker om adgangskravene til de gymnasiale uddannelser

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.
Uddannelsen foregår på skoler i hele landet.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din htx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

En htx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst tre fag på A-niveau, og der vil være krav til, hvordan du kan sammensætte dine fag. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag på htx uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Biologi på C-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Kommunikation/it eller informatik på C-niveau
 • Matematik på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Teknikfag på A-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Ekstra fag på A-niveau

I htx skal mindst tre af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonusordninger.

Bemærk - ændring fra 2020: Hvis du i 2020 eller derefter færdiggør en htx efter den nye ordning, skal du gennemføre fem fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 og gennemføre seks eller flere fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,06.

Du er typisk på den nye ordning, hvis du er startet på htx efter 1. august 2017.

Grundforløb

Du begynder din htx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.

Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod.

Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen.

Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. I løbet af grundforløbet vil du også gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb og et forløb, der omhandler produktudvikling.

Både det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Studieretning

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden. Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til teknisk studentereksamen have mindst tre fag på A-niveau – dvs. det højeste niveau.

Der er i alt 18 htx-studieretninger at vælge i mellem. De er organiseret inden for hovedområderne: Anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik. Se beskrivelse af studieretningerne i artiklen Studieretninger på htx.

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig. Se skolernes hjemmesider for mere information om, hvilke studieretninger de udbyder. 

Studieområdeprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Valgfag

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Det er forskelligt, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside. Ønsker du et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det som C-niveau.

Se oversigt over fag på de gymnasiale uddannelser 

Se video om htx

Se video med unge, som fortæller om at gå på htx.

4-årige forløb

Nogle skoler tilbyder et særligt 4-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som htx i øvrigt men, hvor du til gengæld får mere tid til at dygtiggøre dig inden for et særligt område.

Du kan søge om optagelse, hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, eller hvis du er optaget på musikalsk grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst.

I forhold til den 3-årige htx kan der dog være ændringer i antallet og sammensætningen af fag, både på grundforløbet og på den valgte studieretning.

Enkeltfagsundervisning

Fag fra htx-uddannelsen kan udbydes som enkeltfag på tekniske skoler over hele landet.

Ansøgningsfristen varierer, men ligger typisk i begyndelsen af august.

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du søge om SVU.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du:

Læs mere om dine muligheder for at blive optaget på htx i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen, hvis du er fyldt 18 år.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Htx giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på htx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Biologi
Fag
Biologi B - htx
Biologi C - htx
Bioteknologi
Fag
Bioteknologi A - htx
Dansk
Fag
Dansk A - htx
Design
Fag
Design B - htx
Engelsk
Fag
Engelsk A - htx
Engelsk B - htx
Fysik
Fag
Fysik A - htx
Fysik B - htx
Geovidenskab
Fag
Geovidenskab A - htx
Idehistorie
Fag
Idehistorie B - htx
Idræt
Fag
Idræt B - htx
Informatik
Fag
Informatik B - hhx, htx
Informatik C - hhx, htx og stx
Kemi
Fag
Kemi A - htx
Kemi B - htx
Kommunikation
Fag
Kommunikation/it A - htx
Kommunikation/it C - htx
Matematik
Fag
Matematik A - htx
Matematik B - htx
Musik og lydproduktion
Fag
Musik- og lydproduktion C - htx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag B - htx
Samfundsfag C - htx
Studieområdet
Fag
Studieområdet - htx
Teknikfag
Fag
Teknikfag A byggeri og energi - htx
Teknikfag A digitalt design og udvikling - htx
Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx
Teknikfag A udvikling og produktion - htx
Teknologi
Fag
Teknologi A - htx
Teknologi B - htx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Design og arkitektur B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Organisation C - valgfag
Programmering B - valgfag
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 15

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse