højere teknisk eksamen - htx
Gymnasial uddannelse

Teknisk studentereksamen (htx)

Htx er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Fakta

Navn:
Teknisk studentereksamen (htx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du er selv med til at vælge nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, men der er også mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en htx er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.  

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

Undervisning

Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.

Lektier

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din htx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Vejledning

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på skoler i hele landet. På Danmarkskortet til højre kan du se, hvor skolerne ligger.

Se video om htx

Unge fortæller om htx.

Fag som du skal have

En htx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst tre fag på A-niveau, og der vil være krav til, hvordan du kan sammensætte dine fag. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag på htx uanset, hvilken studieretning du vælger:

 • Biologi på C-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Kommunikation/it eller informatik på C-niveau
 • Matematik på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Teknikfag på A-niveau
 • Teknologi på B-niveau

Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Ekstra fag på A-niveau

I htx skal mindst tre af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har fem fag eller flere på A-niveau, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonusordninger.

Grundforløb

Du begynder din htx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.

Fag på grundforløbet

Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod.

Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af det pågældende gymnasium. Undervisningen i studieretningsfagene vil give dig en grundlæggende indsigt i fagene, så du bliver klogere på, hvilken studieretning du skal vælge. Du vil også få vejledning undervejs i processen.

Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på. I løbet af grundforløbet vil du også gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb og et forløb, der omhandler produktudvikling.

Prøve

Både det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Studieretning

Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning. Den kommer til at danne grundlag for resten af uddannelsen, som man kalder studieretningsforløbet. Et studieretningsforløb består af:

 • Obligatoriske fag
 • Studieretningsfag
 • Valgfag 

Fag på A-niveau

Ved afslutningen af studieretningsforløbet skal alle elever i uddannelsen til teknisk studentereksamen have mindst tre fag på A-niveau – dvs. det højeste niveau.

Hovedområder

Der er i alt 18 htx-studieretninger at vælge i mellem. De er organiseret inden for hovedområderne:

 • Anvendt naturvidenskab
 • Teknologi
 • Kommunikationsteknik

Skolernes udbud

Der vil være forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig. Se skolernes hjemmesider for mere information om, hvilke studieretninger de udbyder. 

Studieområdeprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere fag integreres. Projektet afsluttes med en obligatorisk prøve, der både rummer vurdering af den skriftlige besvarelse og en mundtlig eksamination. Resultatet af den mundtlige prøve kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.

Se beskrivelse af studieretningerne i artiklen om studieretninger på htx

Læs også om valg af studieretning

Valgfag

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Det er forskelligt, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside. Ønsker du et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det som C-niveau.

Se oversigt over fag på de gymnasiale uddannelser 

4-årige forløb

Nogle skoler tilbyder et særligt 4-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som htx i øvrigt men, hvor du til gengæld får mere tid til at dygtiggøre dig inden for et særligt område.

Du kan søge om optagelse, hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, eller hvis du er optaget på musikalsk grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst.

I forhold til den 3-årige htx kan der dog være ændringer i antallet og sammensætningen af fag, både på grundforløbet og på den valgte studieretning.

Se video om Team Danmark-uddannelsen

Læs mere om Musikalsk Grundkursus

Læs mere på Team Danmarks hjemmeside

Optagelse og adgang

For at blive optaget på htx direkte efter 9. klasse skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse
 • Have fulgt undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, fx tysk eller fransk
 • Senest 1. marts sende din ansøgning via www.optagelse.dk

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du:

 • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
 • Får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

Læs mere

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen, hvis du er fyldt 18 år. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Htx giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du kan optages direkte på.

Se dine muligheder i Adgangskortet

Gymnasial supplering

Hvis du ikke har haft de fag på htx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Læs mere i artiklen om gymnasial supplering

Nedjustering af gennemsnit

Du skal dog være opmærksom på, at supplering kan trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. 

Læs mere i artiklen om nedjustering af gennemsnit

Love og regler

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Nr. 497 af 18. maj 2017. 

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser. Nr. 41 af 12. januar 2024. 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Nr.  343 8. april 2016.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Vis fag Skjul fag

Biologi
Fag
Biologi B - htx
Biologi C - htx
Bioteknologi
Fag
Bioteknologi A - htx
Dansk
Fag
Dansk A - htx
Design
Fag
Design B - htx
Engelsk
Fag
Engelsk A - htx
Engelsk B - htx
Fysik
Fag
Fysik A - htx
Fysik B - htx
Geovidenskab
Fag
Geovidenskab A - htx
Idehistorie
Fag
Idehistorie B - htx
Idræt
Fag
Idræt B - htx
Informatik
Fag
Informatik B - hhx, htx
Informatik C - hhx, htx og stx
Kemi
Fag
Kemi A - htx
Kemi B - htx
Kommunikation
Fag
Kommunikation/it A - htx
Kommunikation/it C - htx
Matematik
Fag
Matematik A - htx
Matematik B - htx
Musik og lydproduktion
Fag
Musik- og lydproduktion C - htx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag B - htx
Samfundsfag C - htx
Studieområdet
Fag
Studieområdet - htx
Teknikfag
Fag
Teknikfag A byggeri og energi - htx
Teknikfag A digitalt design og udvikling - htx
Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx
Teknikfag A udvikling og produktion - htx
Teknologi
Fag
Teknologi A - htx
Teknologi B - htx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Design og arkitektur B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Organisation C - valgfag
Programmering B - valgfag
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særlige.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse