højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Samfundsfag C - htx

I samfundsfag C får du et kendskab til politik og økonomi og lærer at undersøge og forstå samfundsmæssige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Samfundsfag C - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får træning i at diskutere samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt grundlag.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget samfundsfag på C-niveau lærer du at forholde dig til samfundsfaglige emner ved hjælp af fagets metoder og fagsprog.

På det økonomiske område lærer du om emner som fx økonomisk kredsløb, økonomisk styring, vækst samt velfærd og teknologisk udvikling. Du beskæftiger dig bl.a. med sammenhængen mellem den teknologiske udvikling og samfundets udvikling.

Du får også kendskab til politiske emner, bl.a. indblik i politiske grundholdninger, politiske beslutningsprocesser, demokratiets processer og retssystemets betydning.

Med udgangspunkt i aktuelle danske forhold lærer du at perspektivere emnerne i et europæisk og globalt perspektiv.

Undervisningen veksler mellem aktiviteter i klassen, fx oplæg og debatter, projektarbejde og aktiviteter uden for klassen, fx undersøgelser og ekskursioner.

Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, bearbejdning og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ca. 48 minutters forberedelsestid. Prøven tager udgangspunkt i en opgave, som eksaminator har udarbejdet. Opgaven indeholder et ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider, der knytter an til et fagligt tema fra undervisningen.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på C-niveau på htx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende samlet årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag C htx på uvm.dk