højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Engelsk A - htx

I engelsk A udvikler du dine færdigheder i at tale, læse og skrive et varieret engelsk.

Fakta

Navn:
Engelsk A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at redegøre for både dagligdags og tekniske emner på engelsk. Ud fra din viden om historie og samfund diskuterer du aktuelle forhold i de engelsksprogede lande.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk A lærer du at beherske et varieret ordforråd og væsentlige grammatiske grundregler, når du taler og skriver sproget.

Du udvikler dine færdigheder i at læse større tekster om kultur- og samfundsforhold og teknologi og naturvidenskab i Storbritannien og USA og at tale om emnerne.

Bl.a. lærer du grundlæggende tekniske og naturvidenskabelige fagudtryk på engelsk, og du lærer at variere og tilpasse dit sprog i forhold til modtageren.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
  • ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
  • sproglig variation og sproglige udtryksformer, herunder teknologisk og naturvidenskabeligt fagsprog
  • almene og faglige kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
  • principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
  • tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
  • tekster, der behandler etisk, historisk og filosofisk indhold inden for teknologi og naturvidenskab

Undervisningen er emneorganiseret og veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I engelsk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til sprogtræning og til søgning og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer, og er it-baseret. Det vil sige, at du får opgaven tilsendt elektronisk og besvarer den elektronisk. Alle hjælpemidler er tilladt, inklusive brug af internettet.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et ukendt tekstmateriale på samlet 3-5 sider med tilknytning til tidligere gennemgået materiale. Eksamen varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelse.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på A-niveau på htx er 325 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk A htx på uvm.dk.