højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Engelsk B - htx

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå, læse og tale det engelske sprog.

Fakta

Navn:
Engelsk B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at benytte engelsk i samtaler om både dagligdags emner og teknik på et grundlæggende niveau. Du får også kendskab til samfundsmæssige og teknologiske forhold i de engelsksprogede lande.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på B-niveau lærer du at beherske det engelske sprogs grammatiske hovedregler og grundstrukturer, når du taler og skriver sproget.

Du får bla. undervisning inden for følgende emner:

 • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning
 • ordforråd og idiomer
 • principper for tekstopbygning
 • standardsprog og variation, herunder teknologisk og naturvidenskabeligt fagsprog
 • almene og faglige kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
 • det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
 • tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
 • et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af engelsksprogede forfattere, herunder et skrevet værk
 • tekster, der behandler etisk og historisk indhold inden for teknologi og naturvidenskab
 • tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag.

Undervisningen er emneorganiseret og veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til sprogtræning og til søgning og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelse. Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet prøvemateriale, der er tematisk tilknyttet et studeret emne.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på htx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B på uvm.dk.