højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Engelsk B - htx

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå, læse og tale det engelske sprog.

Fakta

Navn:
Engelsk B - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at benytte engelsk i samtaler om både dagligdags emner og teknik på et grundlæggende niveau. Du får også kendskab til samfundsmæssige og teknologiske forhold i de engelsksprogede lande.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på B-niveau lærer du at beherske det engelske sprogs grammatiske hovedregler og grundstrukturer, når du taler og skriver sproget.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge i en gymnasial uddannelse.

Du får træning i at læse tekster om kultur- og samfundsforhold samt teknologi og naturvidenskab i Storbritannien og USA og at tale om emnerne.

Bl.a. lærer du grundlæggende tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige fagudtryk på engelsk.

Du lærer også at oversætte og genfortælle enkle tekster samt selv at skrive tekster med alment teknologisk indhold.

Du får bla. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Teknologi og naturvidenskab i Storbritannien og USA
  • Kultur og samfundsforhold i Storbritannien og USA
  • Engelsksproget fiktion (fx noveller) og tekstanalyse
  • Systematisk engelsk grammatik og brugen af den

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er emneorganiseret og veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til sprogtræning og til søgning og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af to dele. I den første time må du ikke bruge computer eller andre hjælpemidler. Anden del varer 4 timer, og her må du bruge alle hjælpemidler. Dog er kommunikation med omverdenen eller brug af internettet ikke tilladt.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter, og du får ca. 30 minutters forberedelse. Du bliver eksamineret i et emne, du selv har valgt, samt i et ukendt tekstmateriale, der forholder sig til de emner, I har gennemgået i undervisningen.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau er 210 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på B-niveau på htx er 210 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B i bilag 12 i htx-bekendtgørelsen.