højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Kemi A - htx

I kemi A opnår du forståelse for kemiske stoffer og arbejder med kemiske problemstillinger inden for bl.a. sundhed, miljø og teknologi.

Fakta

Navn:
Kemi A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at tilrettelægge og udføre eksperimenter og udvikler din viden om kemi i et samspil mellem eksperimenter, modeller og teorier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på A-niveau får du overblik over centrale kemiske begreber og indsigt i, hvordan kemi bruges i hverdagen og inden for produktion og teknologi.

Du får bl.a. kendskab til en række organiske og uorganiske stoffer og lærer om deres opbygning og egenskaber samt om deres anvendelse.

Du bliver desuden sat ind i en række emner vedrørende fx kemiske reaktionstyper, termodynamik, reaktionskinetik og kemisk ligevægt, lige som du får indblik i atommodeller og lærer om biokemi.

Undervisningen giver træning i at beskrive kemiske fænomener ved hjælp af modeller, og du lærer at gennemføre kvantitative og kvalitative analyser samt beregninger på kemiske problemstillinger.

Gennem eksperimentelt arbejde lærer du at sammenknytte eksperiment med teori og at efterbehandle data fra eksperimenterne, lige som du lærer at omgås forsvarligt med kemikalier.

Du får erfaring med at indsamle og bruge informationer om kemiske emner og lærer at formidle din viden og bruge den i diskussioner om kemiske problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Det eksperimentelle arbejde i laboratorier og værksteder udgør mindst 16 pct. af fagets undervisningstid.

I kemi A er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling, modellering og informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5,5 timer, og der gives 30 minutters fælles forberedelse, der normalt sker i grupper på op til fire elever. Til den fælles forberedelse udleveres et bilagsmateriale inden prøvens start. Efter forberedelsen udleveres et opgavesæt, du skal besvare individuelt.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et af de temaer, I har arbejdet med, både teoretisk og eksperimentelt. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på A-niveau er 315 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på A-niveau på htx er 315 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig og skriftlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi A htx på uvm.dk.