højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Dansk A - htx

I dansk A lærer du om dansk sprog, litteratur og medieudtryk og styrker dine kompetencer i at lytte, tale, læse og skrive.

Fakta

Navn:
Dansk A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får erfaring med at udtrykke viden og holdninger og med at læse, analysere og selv skrive tekster af forskellig art.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau vil du lære at kommunikere og diskutere faglig viden, budskaber og holdninger både mundtligt og skriftligt.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du opøver sproglige færdigheder og opnår fortrolighed med fx faglige og teknologiske former for sprog.

Du får træning i at læse både fiktion og sagtekster og at vælge mellem forskellige læsestrategier alt efter formålet. Du lærer også teknikker til at analysere og fortolke tekster og medieproduktioner, herunder tekster der har med teknologisk dannelse at gøre.

Du får erfaring med at sætte tekster og medier i relation til historisk periode og til produktionsforhold og modtagervilkår.

Du får fx undervisning inden for følgende emneområder:

  • Dansk sprog og sproglig variation
  • Fiktionslitteratur og sagprosa
  • Danske litterære forfattere
  • Tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer
  • Analyse af digitale medier
  • Teknologiske betingelsers betydning for kommunikationens indhold og form

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, klassesamtale, projektarbejde og elevfremlæggelse. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I dansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr bl.a. til informationssøgning, rapportering og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og tager udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.

Du får ved lodtrækning en opgave med et ukendt tekstmateriale. Eksamen gennemføres på baggrund af dit oplæg og former sig som en samtale mellem dig og din lærer. Under prøven må du kun anvende notater fra forberedelsestiden.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 260 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på htx er 260 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A htx på uvm.dk.