højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Idræt B - htx

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.

Fakta

Navn:
Idræt B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

I idræt B får du indsigt i kroppens bevægelsesmuligheder og forståelse for idrættens videnskabsområder. Du får en alsidig idrætsundervisning, og du lærer at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Med idræt på B-niveau opnår du en bred forståelse for idrættens bidrag til udvikling af personlig identitet og sociale kompetencer. Du får kropslige kompetencer samt viden, kundskaber og færdigheder i relation til fysisk aktivitet.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
  • aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
  • aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
  • grundlæggende principper for træning
  • centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof
  • aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse under inddragelse af fagets teoriområder
  • natur- og sundhedsvidenskabeligt samt humanistisk og samfundsvidenskabeligt teoristof om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner

Undervisningen foregår både som klasserumsundervisning og som praktisk, eksperimentel undervisning. Du kommer til både at arbejde selvstændigt og i grupper, og der vil være en del skriftligt arbejde.

Eksamen
Eksamen består af en praktisk/mundtlig prøve.

Den praktiske del af prøven varer ca. 21 minutter pr. eksaminand med ca. 24 timers forberedelsestid. Prøven tager udgangspunkt i en forløbspakke. Den mundtlige del af prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 48 minutters forberedelsestid. Denne del af prøven er en individuel opgave i form af en case, hvor du får afprøvet din teoretiske viden på en praktisk problemstilling.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed
Uddannelsestiden i idræt B htx er 200 timer.

Økonomi
Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i idræt på B-niveau er 200 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der gives en samlet karakter på baggrund af den praktisk/mundtlige prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt B thx på uvm.dk.