Artikel

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er over 25 år og i arbejde, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

SVU er især målrettet personer, der ønsker at uddanne sig på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller deltage i en akademiuddannelse.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du har en videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan få SVU?

Generelle krav for at få SVU er:

 • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke have nået pensionsalderen
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
 • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU
 • Du skal have arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver eller have været selvstændig i mindst 26 uger, umiddelbart inden du starter uddannelse
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
 • Du skal være studieaktiv
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger

EU-borgere, der er ansat på en virksomhed eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, kan have ret til SVU på lige fod med danske statsborgere i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen.

Læs mere om betingelserne på svu.dk

Hvor meget kan du få?

Du kan se de aktuelle svu-satser på svu.dk.

Se aktuelle SVU-satser på svu.dk

Uddannelser med mulighed for SVU

Det er muligt at søge at søge SVU til uddannelser på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau og til voksenuddannelser på videregående niveau.

Uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasiale uddannelser

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen
 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag fra hhx og htx
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne, de maritime professionsbacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelserne skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør samt erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom

Du kan få SVU til disse uddannelser, uanset om de foregår som heltids- eller deltidsundervisning. Du skal dog have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Videregående voksen- og efteruddannelse

Du kan søge SVU til en række kurser og voksenuddannelser på videregående niveau. 

Uddannelser og kurser på akademi- og diplomniveau:

Uddannelser og kurser på masterniveau:

Du kan ikke få SVU til videregående uddannelser, hvor du kan få SU. De kaldes for ordinære uddannelser.
Se diagram over det danske uddannelsessystem

Sådan søger du SVU

Du kan søge SVU på flere måder:

 • ansøge digitalt ved at bruge ansøgningssystemet på svu.dk. Du logger på med MitID.
 • udfylde et papirskema, som du kan printe på svu.dk. Du udfylder skemaet sammen med din arbejdsgiver og dit uddannelsessted og afleverer det til en SVU-administrator på uddannelsesstedet.

Du kan tidligst aflevere ansøgningsskemaet, 13 uger inden uddannelsen starter. SVU kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Læs om, hvordan du søger digitalt på svu.dk

Læs om, hvordan du søger på papirskema på svu.dk

Få svar på dine spørgs­mål - kon­takt en SVU-ad­mi­ni­stra­tor

Har du spørgsmål til mulighederne for at få SVU, kan du få vejledning af en SVU-administrator.

Kontakt en SVU-administrator

SVU-regler på folkeskole- og gymnasieniveau

For at få SVU til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau skal du opfylde de generelle krav og være kortuddannet.

Det betyder, at du højst må have:

 • Op til 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse
 • 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

Undtagelser

I særlige tilfælde kan der ses bort fra kravet om at være kortuddannet, hvis du:

 • ikke kan bruge din uddannelses af helbredsmæssige grunde
 • har udenlandsk skolegang eller uddannelse, som ikke kan bruges i Danmark
 • skal deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, specialundervisning eller danskuddannelse for voksne udlændinge. Bemærk, at alderskravet her er 20 år. 

Varighed og beskæftigelse

Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid. 

Du skal enten som ansat eller selvstændig have haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Støtte til deltagerbetaling

Du kan få støtte til deltagerbetaling til almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfag og studieforberedende enkeltfag.

SVU-regler for videregående voksenuddannelser

Du kan kun få SVU til en videregående voksenuddannelse, hvis den er tilrettelagt på heltid. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Hvis du allerede har en videregående uddannelse, kan du som hovedregel ikke få SVU. Det gælder dog ikke, hvis din uddannelse er forældet.

Undtagelse - din uddannelse er forældet

Din uddannelse er forældet, når du:

 • ikke har brugt den de sidste fem år
 • kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde
 • kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark

Varighed og beskæftigelse

Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Du skal, enten som ansat eller selvstændig, have haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Lav en aftale med din arbejdsgiver

Inden du som medarbejder kan tilmelde dig efteruddannelse og søge svu, skal du lave en aftale med din arbejdsgiver. Det kaldes en orlovsaftale. Den beskriver det, I har aftalt, fx hvor mange timer om ugen, du har fri til uddannelse, hvornår du vender tilbage osv.

Læs mere om orlovsaftalen på svu.dk

Relaterede artikler