Artikel

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er over 25 år og i arbejde, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

SVU er især målrettet personer, der ønsker at uddanne sig på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller deltage i en akademiuddannelse.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du har en videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan få SVU?

Generelle krav for at få SVU er:

 • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke have nået pensionsalderen
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
 • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU
 • Du skal have arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver eller have været selvstændig i mindst 26 uger, umiddelbart inden du starter uddannelse
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
 • Du skal være studieaktiv
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger

EU-borgere, der er ansat på en virksomhed eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, kan have ret til SVU på lige fod med danske statsborgere i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen.

Læs mere om betingelserne på SVU.dk

Uddannelser med SVU

Uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasiale uddannelser

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen
 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag fra hhx og htx
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, herunder også Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen

Du kan få SVU til disse uddannelser, uanset om de foregår som heltids- eller deltidsundervisning. Du skal dog have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Videregående voksen- og uddannelse

Du kan søge SVU til en række kurser og voksenuddannelser på videregående niveau. 

Vær opmærksom på, at du generelt kun kan få SVU til videregående uddannelser, der foregår på heltid. Uddannelsesstedet kan oplyse hvilke uddannelser, der er tilrettelagt på heltid.

Kurser og uddannelser på akademi- og diplomniveau

Der findes en række uddannelser og kurser på akademi- og diplomniveau, fx:

Både uddannelser og kurser udbydes som åben uddannelse. Åben uddannelse er uddannelsestilbud tilrettelagt for voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. 

Læs mere om åben uddannelse.

Kurser og uddannelse på universitetsniveau

Masteruddannelser er uddannelser på universitetsniveau. De udbydes sammen med forskellige kurser og enkeltfag efter Universitetsloven. Det er uddannelser og kurser som:

Oversigt over uddannelser med SVU

Se en samlet liste over uddannelser med SVU på SVU.dk

Særligt for uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Hovedregel

For at få SVU til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau skal du opfylde de generelle krav og være kortuddannet.

Det betyder, at du højst må have:

 • Op til 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse
 • 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

Undtagelser

I særlige tilfælde kan der ses bort fra kravet om at være kortuddannet, hvis du:

 • ikke kan bruge din uddannelses af helbredsmæssige grunde
 • har udenlandsk skolegang eller uddannelse, som ikke kan bruges i Danmark
 • skal deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, specialundervisning eller danskuddannelse for voksne udlændinge. Bemærk, at alderskravet her er 20 år. 

Varighed og beskæftigelse

Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid. 

Du skal enten som ansat eller selvstændig have haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Støtte til deltagerbetaling

Du kan få støtte til deltagerbetaling til almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfag og studieforberedende enkeltfag.

Særligt for uddannelse på videregående niveau

Hovedregler

Du kan kun få SVU til en videregående uddannelse, hvis den er tilrettelagt på heltid. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Hvis du har afsluttet en videregående uddannelse, kan du som hovedregel ikke få SVU til en uddannelse på videregående niveau. Det gælder dog ikke, hvis din uddannelse er forældet.

Undtagelse - din uddannelse er forældet

Din uddannelse er forældet, når du:

 • ikke har brugt den de sidste fem år
 • kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde
 • kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark

Varighed og beskæftigelse

Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid.

Du skal, enten som ansat eller selvstændig, have haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

SVU-satser 2021

Der er forskellige satser for SVU, alt efter hvilken type uddannelse du deltager i.

 • Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
  Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 100 % af højeste dagpengesats:
  4.460 kr. pr. uge
 • Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau
  Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 80 % af højeste dagpengesats:
  3.568 kr. pr. uge
 • Videregående uddannelse
  Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 60 % af højeste dagpengesats:
  2.676 kr. pr. uge

Deltagerbetaling

Du har også mulighed for at få dækket udgiften til deltagerbetaling. 

Læs mere på svu.dk

Sådan søger du SVU

Du kan søge SVU på flere måder:

 • ansøge digitalt ved at bruge ansøgningssystemet på svu.dk. Du logger på med NemID.
 • udfylde et papirskema, som du kan printe på svu.dk. Du udfylder skemaet sammen med din arbejdsgiver og dit uddannelsessted og afleverer det til en SVU-administrator på uddannelsesstedet.

Du kan tidligst aflevere ansøgningsskemaet, 13 uger før uddannelsen starter. SVU kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Se, hvordan du søger på svu.dk.

Få mere at vide

Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte på:

Få svar på dine spørgsmål

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om SVU, kan du kontakte en SVU-administrator.

Kontakt en SVU-administrator

Relaterede artikler