Artikel

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Hvis du er over 25 år og i arbejde, har du mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.

SVU er især målrettet personer, der ønsker at uddanne sig på folkeskoleniveau, på gymnasialt niveau eller deltage i en akademiuddannelse.

Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du har en videregående uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan få SVU?

Generelle krav for at få SVU er:

 • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke nået pensionsalderen
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
 • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU
 • Du skal have arbejdet hos nuværende arbejdsgiver eller været selvstændig i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
 • Du skal være studieaktiv
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostningerne

EU-borgere, der er ansat på en virksomhed eller driver selvstændig virksomhed i Danmark, kan have ret til SVU på lige fod med danske statsborgere i henhold til EU-retten eller EØS-aftalen.

Uddannelser med SVU

Uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasiale uddannelser

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen
 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag fra hhx og htx
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, herunder også Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen

Du kan få SVU til disse uddannelser, uanset om de foregår som heltids- eller deltidsundervisning. Du skal dog have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Videregående uddannelser

Åben uddannelse

 • Videregående uddannelser, der udbydes efter lov om åben uddannelse, og som har en uddannelsesbekendtgørelse
 • Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til uddannelser, der udbydes efter lov om åben uddannelse

Universitetsuddannelser

 • Masteruddannelser, der udbydes efter § 5 i Lov om universiteter, og som har en uddannelsesbekendtgørelse
 • Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5 i Lov om universiteter og har en uddannelsesbekendtgørelse
 • Enkeltfag på deltid, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid

Andre uddannelser

 • Skibsmaskinistuddannelsen

Du kan generelt kun få SVU til videregående uddannelser, der foregår på heltid. Du kan dog godt sammensætte et fuldtidsforløb af to eller flere deltidsforløb, bare de alle hører under en af de ovennævnte katagorier.

Særligt for uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

For at få SVU til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau skal du - ud over at opfylde ovennævnte krav - også være kortuddannet. Det betyder, at du højst må have:

 • Op til 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse
 • 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

I særlige tilfælde kan der ses bort fra skolegang eller anden uddannelse. Fx kan der ses bort fra uddannelse, som du ikke kan bruge af helbredsmæssige grunde. Der kan også ses bort fra udenlandsk skolegang eller uddannelse, som ikke kan bruges i Danmark.

Der ses bort fra kravet om, at du skal være kortuddannet ved ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, specialundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge.

Du skal kun være fyldt 20 år for at få SVU til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, specialundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge.

Andre krav

Perioden med SVU til uddannelser på folkeskole- og gymnasielt niveau er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger omregnet til heltid. 

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i. Se reglerne på www.svu.dk.

Støtte til deltagerbetaling

Du kan få støtte til deltagerbetaling til almen voksenuddannelse (avu), hf-enkeltfag og studieforberedende enkeltfag.

Særligt for uddannelse på videregående niveau

For at få SVU må du ikke have en videregående uddannelse.

En undtagelse fra denne regel er, hvis din uddannelse er forældet. Det er den, hvis:

 • du ikke har brugt den de sidste fem år forud for ansøgningstidspunktet.
 • du ikke bruger den og kan sandsynliggøre, at du ikke har mulighed for at bruge den igen, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse.
 • du kan dokumentere, at du ikke kan bruge din videregående uddannelse af helbredsmæssige grunde.
 • du kan sandsynliggøre, at din videregående uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark.

Se mere på www.svu.dk.

Andre krav

For deltagelse i videregående uddannelse gælder, at du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger.

Du kan få SVU til en videregående uddannelse, hvis den er tilrettelagt på heltid. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din nuværende arbejdsplads. Arbejde i udlandet samt i fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.

SVU-satser 2021

Der er forskellige satser for SVU alt efter, hvilken type uddannelse du deltager i.

 • Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
  Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 100 % af højeste dagpengesats: 4.460 kr. pr. uge.
 • Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau
  Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 80 % af højeste dagpengesats: 3.568 kr. pr. uge.
 • Videregående uddannelse
  Deltager du i undervisning på fuld tid, svarer SVU til 60 % af højeste dagpengesats: 2.676 kr. pr. uge.

SVU-satserne kan ses på www.svu.dk.

Ansøgning om SVU

Du kan søge om SVU på flere måder:

 • ansøge digitalt ved at logge på svu.dk's ansøgningssystem med din NemID.
 • udfylde et papirskema, som du kan printe fra SVU's hjemmeside. Du kan også hente ansøgningsskemaet hos en SVU-administratorDu udfylder skemaet sammen med arbejdsgiver og uddannelsessted og afleverer det til en SVU-administrator på uddannelsesstedet. 

Du kan tidligst aflevere ansøgningsskemaet 13 uger, før uddannelsen starter. SVU kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft.

Få mere at vide

Læs mere om Statens Voksenuddannelsesstøtte på:

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om SVU, kan du kontakte en SVU-administrator.

Relaterede artikler