højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Design B - htx

I design B arbejder du både teoretisk og praktisk med designprocessen.

Fakta

Navn:
Design B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får forståelse for samspillet mellem form og funktion og for designprocessens sammenhæng med æstetik, teknologi og innovation.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget design på B-niveau vil du få kendskab til forskellige former for design samt til designproces og designmetoder.

Ud fra kendskabet til fagets teori, fagudtryk, metoder og redskaber bliver du i stand til at identificere, undersøge og formulere et designproblem.

Du lærer også at planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt ud fra dit forarbejde og at reflektere over og formidle proces og løsning.

Du bliver trænet i metoder til visualisering, fx modelbygning, og du lærer forskellige metoder til research, fx observation, spørgeundersøgelser eller andet.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Produktdesign (fx industrielt design)
  • Design af fysiske omgivelser (fx arkitektur)
  • Designhistorie
  • Visualiseringsmetoder (fx 3D-skitsering oa.)
  • Researchmetoder
  • Designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i design, så som æstetik, funktion, kommunikation samt materiale, miljø, produktion mv.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. Der arbejdes både i grupper og individuelt. Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio, og du skriver en kort opsummering på forløbets praktiske og teoretiske elementer ved afslutningen af projektet. I den afsluttende del af undervisningen udarbejder du en visuel præsentation af et selvvalgt emne, som er godkendt af din lærer. Præsentationen danner udgangspunkt for den afsluttende prøve. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, hvor du bl.a. skal præsentere din portfolio.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for design på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for design på B-niveau på htx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for design B htx på uvm.dk.