højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Biologi B - htx

I biologi B får du viden om biologiske principper og arbejdsmetoder og lærer om miljø, sundhed og bioteknologi.

Fakta

Navn:
Biologi B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får indsigt i, hvordan biologisk viden bruges i praksis, og kommer bl.a. til at diskutere biologi i et samfundsmæssigt perspektiv. Du lærer at opstille hypoteser og udføre og diskutere eksperimenter og undersøgelser.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på B-niveau får du kendskab til biologisk viden, og hvordan den bruges i praksis inden for områder som miljø, sundhed, bioteknologi og produktion. Det vil fx være viden om mikroorganismer, forskellige organsystemer eller grundlæggende genetik.

Du vil blive sat ind i biologiske problemstillinger og få træning i at analysere og diskutere dem ved hjælp af fagets metoder, redskaber og terminologi.

I forbindelse med eksperimenter og undersøgelser i laboratorier og i felten vil du lære at opsamle, analysere, dokumentere og diskutere dine resultater og metoder både mundtligt og skriftligt.

Du vil også få træning i at analysere og diskutere samfundsmæssige problemstillinger, der inddrager biologien.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Mikrobiologi
  • Virus
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik
  • Evolutionsteori
  • Fysiologi
  • Økologi

Undervisningen veksler mellem lærestyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du vil blive trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling, informationssøgning og bioinformatik.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på grundlag af en case- eller temaopgave med relation til et eller flere af undervisningens temaer. Der er en eksaminationstid på ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 1 time.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau på htx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi B ihtx på uvm.dk