højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Fysik A - htx

I fysik A får du indsigt i fysikkens grundlæggende love og begreber og lærer at analysere og løse opgaver inden for fysikkens område.

Fakta

Navn:
Fysik A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får indblik i sammenhængen mellem fysikkens teorier og hverdagslivets praktiske spørgsmål og arbejder med såvel eksperimenter som modeller og teorier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget fysik på A-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber, og hvordan de bruges.

Du lærer at vurdere og analysere fysiske problemstillinger ud fra fagets teorier og modelbegreb og får viden om, hvordan modellerne bruges bl.a. inden for det tekniske og teknologiske område. Emner kan fx være stive legemers rotation og forskellige former for kraft som fjederkraft og gnidning, samt termodynamikkens love.

Du lærer at planlægge og gennemføre fysiske eksperimenter, målinger og beregninger og at behandle og vurdere dine resultater.

Du bliver også i stand til at sætte dig ind i nye fysiske områder og til at sætte din viden om fysikken og fysikkens arbejdsmetoder ind i et bredere perspektiv.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Den tekniske fysiks grundlag
  • Energi
  • Elektriske kredsløb
  • Atomfysik
  • Bølger
  • Mekanik
  • Termodynamik
  • Elektriske felter

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, eksperimentelt arbejde og projektarbejde, der tager udgangspunkt i hverdagens praktiske spørgsmål. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. I løbet af undervisningen, dog tidligst i løbet af sidste del af andet år, udarbejder du et selvstændigt projekt, der indgår i eksaminationsgrundlaget for den mundtlige prøve og tager udgangspunkt i en fysisk, teknisk eller teknologisk problemstilling.

I fysik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til simulering, dataopsamling, bearbejdning af måleresultater og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af et centralt stillet opgavesæt med udgangspunkt i kernestoffet. Prøven varer 5 timer.

Den mundtlige prøve er todelt, hvor den første del af prøven er eksperimentel. Den anden del af prøver tager udgangspunkt i dit selvstændige projekt samt en teoretisk delopgave, der tildeles ved lodtrækning.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelse.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fysik på A-niveau er 315 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fysik på A-niveau på htx er 315 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende mundtlig og skriftlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fysik A htx på uvm.dk.