højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Teknologi B - htx

I teknologi B lærer du om teknologiens sammenhæng med det omgivende samfund.

Fakta

Navn:
Teknologi B - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden, lærer du bla. at udvikle og fremstille et produkt, der bidrager til et samfundsmæssigt problems løsning.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget teknologi på A-niveau giver dig grundlæggende indsigt i forholdet mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får kendskab til forskellige teknologier, der benyttes i erhvervslivet, og du lærer om idéudvikling og innovative processers betydning i forbindelse med udvikling af produkter.

Du arbejder både teoretisk og praktisk med produktion og fremstillingsprocesser, bl.a. gennem værkstedsarbejde.

Du får kendskab til metoder til produktudvikling og til sammenhænge mellem teknologi, virksomhed, samfund og internationalisering.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Materialer og bearbejdningsprocesser
  • Teknologi- og miljøvurdering
  • Produktudvikling
  • Projektarbejdsform
  • Dokumentation og præsentation

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og værksteds- og laboratoriearbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknologi på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr bl.a. til informationssøgning, databehandling, beregninger og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en projektprøve med mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb. Det betyder, at du går til eksamen i det afsluttende projekt.

Selve eksamen er både en præsentation af projektet og en samtale om andre emner inden for det stof, I har gennemgået i undervisningen.

Skolen vælger, om prøveformen sker gruppevis eller er individuel.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknologi på B-niveau er 330 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknologi på B-niveau på htx er 330 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknologi B i bilag 29 i htx-bekendtgørelsen.