højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Matematik B - htx

I matematik B får du et grundlæggende kendskab til matematiske metoder, teorier og modeller.

Fakta

Navn:
Matematik B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at udføre simple matematiske ræsonnementer og enkle beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på B-niveau lærer du at formulere og løse matematiske problemer både i teoretiske og i praktiskeorienterede opgaver.

Du lærer at beskrive og analysere tekniske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og forhold ved hjælp af matematiske teorier og modeller og i matematikkens symbolsprog. Fx lærer du at opstille en enkel matematisk model for et problem og at løse problemet.

Du lærer også at bruge matematiske hjælpemidler, som fx CAS-værktøjer, matematikprogrammer og anden it.

Du får fx undervisning inden for følgende emner:

  • Regningsarterne, regning med potenser, rødder og ligninger
  • Geometri, trigonometri samt enkel analytisk plangeometri (fx beregning af areal, volumen, vinkel mv)
  • Regning med vektorer, dvs størrelser, der har både talværdi og retning (fx bestemmelse af afstande)
  • Funktionsbegrebet, dvs brug af variabler som x og y (fx potensfunktioner og polynomier)
  • Bestemmelse af en forskrift, opstilling af enkle modeller
  • Kontinuitet og differentiabilitet, herunder differentialkvotient

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, emnearbejde og projektarbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I matematik på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i form af CAS-værktøjer og andre matematikprogrammer til beregning og visualisering.

Eksamen

Eksamen er en projektprøve med rapport og mundtlig prøve.

Projektet udarbejdes inden for rammerne af et centralt udmeldt tema, og der gives 12 timers uddannelsestid med mulighed for vejledning.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelse. Eksamen falder i to dele.

I den ene del præsenteres eksamensprojektet, og der stilles uddybende spørgsmål til rapporten. I anden del skal du besvare en opgave, som eksaminator har stillet med udgangspunkt i et af de øvrige projekter, der er arbejdet med.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau er 285 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på htx er 285 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende samlet årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik B på uvm.dk.