højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Kemi B - htx

I kemi B får du grundlæggende kendskab til kemiske stoffer og arbejder med kemiske problemstillinger inden for bl.a. sundhed, miljø og teknologi.

Fakta

Navn:
Kemi B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at arbejde eksperimentelt og udvikler din viden om kemi i et samspil mellem eksperimenter, modeller og teorier.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på B-niveau får du indsigt i centrale kemiske begreber og i, hvordan kemi bruges i hverdagen og inden for produktion og teknologi.

Du får kendskab til et udvalg af organiske og uorganiske stoffer og lærer om deres opbygning og egenskaber og deres anvendelse.

Du lærer også om kemiske reaktioner som fx syre-basereaktion og om reaktionshastighed afhængig af fx temperatur og koncentration.

Du bliver trænet i at beskrive kemiske fænomener ved hjælp af fx modeller, lige som du lærer at gennemføre kemiske analyser og enkle beregninger som stofmængdeberegning og pH-beregning.

Gennem enkle eksperimenter lærer du at sammenknytte eksperiment med teori og at efterbehandle data fra eksperimenterne, lige som du lærer at omgås forsvarligt med kemikalier.

Du får erfaring med at indsamle, udvælge og bruge informationer om kemiske emner, formidle din viden ved hjælp af kemisk sprogbrug og bruge den i diskussioner om enkle kemiske problemstillinger fra teknologi, produktion, hverdag og den aktuelle debat.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling, modellering og informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et af de temaer, I har arbejdet med, og det skriftlige materiale, du har udarbejdet i den forbindelse. Prøven dækker både teori og eksperimentelt arbejde. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 30 minutters forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi på B-niveau er 190 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på B-niveau på htx er 190 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende samlet årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi B htx på uvm.dk