højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Teknologi A - htx

I teknologi A lærer du om sammenhængen mellem samfundsmæssige problemstillinger og teknologiske løsninger.

Fakta

Navn:
Teknologi A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Med udgangspunkt i både natur- og samfundsfaglig viden lærer du bl.a. at udvikle og fremstille et produkt og at tage hensyn til samspillet mellem konstruktion, produktion, markedsføring m.m.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget teknologi på A-niveau giver dig indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling.

Du får kendskab til forskellige teknologier, der anvendes i erhvervslivet, og du lærer om idéudvikling og innovative processers betydning i forbindelse med udvikling af produkter.

Du får kendskab til metoder til produktudvikling og arbejder både teoretisk og praktisk med produktion og fremstillingsprocesser, bla gennem værkstedsarbejde.

Du lærer også at redegøre for sammenhængen mellem en virksomheds valg af teknologi, produktionsform og konkurrencestrategi og at forstå samspillet mellem virksomheden og samfundet på nationalt og internationalt niveau.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Materialer og bearbejdningsprocesser
  • Teknologi- og miljøvurdering, herunder kvalitets- og miljøledelse
  • Produktudvikling, produktion og markedsføring, bl.a. forhold ved udvikling og realisering af produkter i en virksomhed
  • Projektarbejdsform
  • Dokumentation og præsentation

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og værksteds- og laboratoriearbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Afsluttende gennemføres et særskilt projekt til projektprøven i faget.

I teknologi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr bl.a. til produktionsplanlægning og -styring, databehandling, beregninger og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en projektprøve med mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb. Det betyder, at du går til eksamen i det afsluttende projekt.

Selve eksamen er både en præsentation af projektet og en samtale om andre emner inden for det stof, I har gennemgået i undervisningen.

Skolen vælger, om prøveformen sker gruppevis eller er individuel.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknologi på A-niveau er 415 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknologi på A-niveau på htx er 415 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknologi A htx på uvm.dk.