højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx

I teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed lærer du om teknologier, som bruges inden for områderne sundhed, sygdom og miljø.

Fakta

Navn:
Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får fx erfaring med bioteknologi og mikrobiologi og brugen af disse i fx fødevareproduktion, sygdomsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed vil du få fortrolighed med viden og teknologier, der har betydning for sundhed, sygdom og miljø.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

På faget bliver du sat ind i en række obligatoriske nøgletemaer, og derudover udvælger din skole 2 valgtemaer og et fordybelsesområde.

Sundhed og miljø er et af nøgletemaerne, hvor du lærer om fysiologi og genetik og bliver sat ind i sygdoms- og miljølære. Du lærer at belyse forskellige sundheds- og miljøproblemer og selv gennemføre undersøgelser.

Du får indblik i fysiske, kemiske og mikrobiologiske analysemetoder og lærer også, hvordan man vurderer kvaliteten af et produkt og af en analysemetode. Desuden lærer du om apparatteknik.

Endvidere kommer du til at beskæftige dig med bioteknologi. Du får teoretisk og praktisk kendskab til biotekniske metoder, herunder metoder der griber ind i levende organismers naturlige vækst og reproduktion.

Du får indblik i genteknologi og i, hvordan den styres og reguleres, ligesom du beskæftiger dig med bioteknologiens konsekvenser for sundhed og miljø, samt med de etiske overvejelser, der følger med brugen af bioteknologi.

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, er: procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, fødevarer, anvendt bioteknologi, mikrobiologi, livsstil og sundhed, træning, genoptræning og hjælpemidler, samt kost og ernæring.

Hvert tema giver praktisk og teoretisk kendskab til et område. Det kan fx være færdigheder i at beskrive, planlægge og gennemføre en proces eller en produktion samt gøre rede for en teknologisk metode og dens anvendelse mv.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, dataopsamling, beregning og styring.

Eksamen

Eksamen består af en projektprøve med mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb. Det betyder, at du går til eksamen i det afsluttende projekt.

Selve eksamen er både en præsentation af projektet og en samtale om andre emner inden for det stof, I har gennemgået i undervisningen.

Skolen vælger, om prøveformen sker gruppevis eller er individuel.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed er 295 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed på htx er 295 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed i bilag 27 i htx-bekendtgørelsen.