højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Matematik A - htx

I matematik A opnår du forståelse for matematiske metoder, teorier og modeller.

Fakta

Navn:
Matematik A - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at udføre matematiske ræsonnementer og beviser og får træning i at løse matematiske opgaver med relevans for fx teknologi og naturvidenskab.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på A-niveau udvikler du din evne til at formulere og løse matematiske problemer både i teoretiske og praktiske opgaver.

Du lærer at beskrive og analysere problemstillinger inden for teknik, naturvidenskab og samfund ved hjælp af matematiske teorier og modeller og i matematikkens symbolsprog. Fx lærer du at opstille en matematisk model for et problem og at løse problemet.

Du får fx undervisning inden for følgende emneområder:

  • Regningsarterne, regning med fx rødder, ligninger og numerisk værdi
  • Geometri, trigonometri samt analytisk plangeometri (fx beregning af areal, volumen, vinkel mv.)
  • Regning med vektorer i plan og rum, dvs størrelser, der har både talværdi og retning (fx bestemmelse af afstande, linjer, kugler)
  • Funktionsbegrebet, dvs brug af variabler (fx trigonometriske funktioner, eksponential- og logaritmefunktioner mv.)
  • Bestemmelse af en forskrift, opstilling af modeller
  • Grænseværdi, kontinuitet, differentiabilitet, herunder differentialkvotient
  • Stamfunktioner og afledede funktioner (fx integraler)
  • Vektorfunktioner (fx hastigheds-, og accelerationsvektor, fart)
  • Grundlæggende differentialligninger

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, emnearbejde og projektarbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i form af CAS-værktøjer og andre matematikprogrammer til beregning og visualisering.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve tager udgangspunkt i et opgavesæt, som du får udleveret ved prøvens begyndelse. Den skriftlige prøve består af en delprøve á en times varighed uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Til prøven gives der samlet 5 timer.

Til den mundtlige prøve får du en opgave med to-tre delspørgsmål, hvoraf det ene tager udgangspunkt i et af projekterne fra undervisningen. De øvrige delspørgssmål kan handle om stofområder, der ikke nødvendigvis er anvendt i det udtrukne projekt. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på A-niveau er 410 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på A-niveau på htx er 410 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig og skriftlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik A htx på uvm.dk.