højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Samfundsfag B - htx

I samfundsfag B får du viden om sociologi, politik og økonomi og lærer at undersøge og dokumentere samfundsmæssige sammenhænge i og uden for Danmark.

Fakta

Navn:
Samfundsfag B - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får træning i at diskutere og formidle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger på et fagligt grundlag.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget samfundsfag på B-niveau opnår du fortrolighed med samfundsfaglige emner og med brug af fagets fagsprog og metoder.

Du får viden om sociologi, dvs. om fx sociale strukturer og sociale forskelle. Endvidere lærer du om faktorer, der skaber social forandring, herunder at vurdere samspillet mellem den teknologiske og den samfundsmæssige udvikling.

På det økonomiske område lærer du fx om sammenhængen mellem økonomisk vækst, teknologisk udvikling og bæredygtig udvikling.

Du får også kendskab til politiske emner, bl.a. beslutningsprocesser, demokrati og magt samt betydningen af retssystemet. Med udgangspunkt i danske politiske forhold bliver du sat ind i koblingen til EU-politik og til globale forhold.

Undervisningen træner dig til at kunne gennemføre alle faser af et samfundsfagligt projekt, herunder kunne lave empirisk undersøgelse. Du får metoder til indsamling, vurdering og bearbejdning af forskelligt materiale.

Du lærer også at diskutere og argumentere fagligt og at formidle fagligt stof ved hjælp af fx diagrammer, enkle modeller og beregninger.

Undervisningen veksler mellem aktiviteter i klassen, fx oplæg og debatter, projektarbejde og aktiviteter uden for klassen, fx undersøgelser og ekskursioner.

Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, bearbejdning, beregning, simulation og formidling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af to prøveformer:

a) Prøven sker på grundlag af ukendt materiale på 6-80 sider, der knytter an til et fagligt tema fra undervisningen. Der gives ca. 24 timer til forberedelse og udarbejdelse af en synopsis, hvor du opstiller, analyserer og diskuterer en eller flere samfundsfaglige problemstillinger. Forberedelsen kan ske i grupper. Selve eksaminationen er individuel og varer ca. 30 minutter.

b) Prøven tager udgangspunkt i et ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider, der knytter an til et fagligt tema fra undervisningen. Der gives ca. 60 minutters tid til forberedelse og udarbejdelse af en synopsis, hvor du opstiller, analyserer og diskuterer en eller flere samfundsfaglige problemstillinger. Selve eksaminationen er individuel og varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på B-niveau på htx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende samlet årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag B htx på uvm.dk.