højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Biologi C - htx

I biologi C får du grundlæggende kendskab til biologiske principper og arbejdsmetoder og lærer om miljø, sundhed og bioteknologi.

Fakta

Navn:
Biologi C - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får indsigt i, hvordan biologisk viden bruges i praksis, og lærer at opstille enkle hypoteser og udføre eksperimenter og undersøgelser.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende biologisk viden inden for miljø, sundhed, bioteknologi og produktion. Det vil fx være viden om organiske stoffer eller et organsystems opbygning.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du vil blive sat ind i enkle biologiske problemstillinger og i, hvordan biologisk viden bruges i praksis.

I forbindelse med eksperimenter og undersøgelser både i laboratorier og i felten vil du blive trænet i at opsamle, analysere, dokumentere og præsentere dine resultater.

Du vil også blive introduceret til samfundsmæssige problemstillinger, der inddrager biologien.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Celler
  • Bioteknologi i produktionen
  • Organsystemer
  • Biologisk viden i sygdomsforebyggelse og -behandling
  • Grundlæggende energiomsætning
  • Organiske stoffer, herunder DNA
  • Menneskets forplantning

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i et eller flere af undervisningens temaer. Prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på htx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi C i bilag 8 i htx-bekendtgørelsen.