højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Biologi C - htx

I biologi C får du grundlæggende kendskab til biologiske principper og arbejdsmetoder og lærer om miljø, sundhed og bioteknologi.

Fakta

Navn:
Biologi C - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får indsigt i, hvordan biologisk viden bruges i praksis, og lærer at opstille enkle hypoteser og udføre eksperimenter og undersøgelser.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende biologisk viden inden for miljø, sundhed, bioteknologi og produktion. Det vil fx være viden om organiske stoffer eller et organsystems opbygning.

Du vil blive sat ind i enkle biologiske problemstillinger og i, hvordan biologisk viden bruges i praksis.

I forbindelse med eksperimenter og undersøgelser både i laboratorier og i felten vil du blive trænet i at opsamle, analysere, dokumentere og præsentere dine resultater. Du vil også blive introduceret til samfundsmæssige problemstillinger, der inddrager biologien.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler
  • makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA
  • enzymer: overordnet opbygning og funktion
  • biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
  • genetik og molekylærbiologi: det centrale dogme, mutation
  • evolutionsteori: eksempler på evolutionsmekanismer
  • fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion, forplantning og hormonel regulering
  • økologi: samspil mellem arter og deres omgivende miljø, energiomsætning i økosystemet og biodiversitet.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i et eller flere af undervisningens temaer. Prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på htx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi C htx på uvm.dk.