studentereksamen - stx
Fag på stx

Samfundsfag A - stx

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt.

Fakta

Navn:
Samfundsfag A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I samfundsfag på A-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at undersøge og forklare samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer bl.a. at sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.

Du undersøger fx processer omkring magt og politisk meningsdannelse eller undersøger og sammenligner samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, og du lærer også at se på andres undersøgelser med et kritisk blik.

Du lærer desuden at lave mindre empiriske undersøgelser, bl.a. ved hjælp af eksisterende og egne beregninger, tabeller og modeller, og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:

  • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforankring
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, skillelinjer og vælgeradfærd, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, økonomiske styringsprincipper og makroøkonomiske sammenhænge
  • International politik, der fx kan handle om Danmarks suverænitet og handlemuligheder, konflikter og integration i Europa og internationalt samt globalisering og samfundsudvikling
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt statistiske mål

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.

I samfundsfag på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges generelt it i undervisningen, også som værktøj i forbindelse med empiriske undersøgelser.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 6 timer. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringerne. Hvis skolen har bestemt, at jeres forberedende arbejde på grundlag af opgaveformuleringerne kan foregå i grupper, vælger I, om I vil forberede jer i grupper på maksimalt tre personer eller individuelt. Efter 40 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende fem timer og 20 minutter anvendes til at udforme en individuel besvarelse ved anvendelse af samfundsfaglig viden, begreber, teorier og metoder. 

I forhold til den mundtlige prøve kan skolen vælge mellem to former:

  1. En prøve med ca. 24 timers forberedelse. Synopsis udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.
  2. En prøve med ca. en times forberedelsestid, dertager udgangspunkt i en opgave med ukendte problemorienterede spørgsmål. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for samfundsfag fra 0 - A-niveau er 325 timer, fra C - A-niveau 250 timer og fra B-A niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for samfundsfag på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for samfundsfag A stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
2. december 2024
Samfundsfag B-> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
2. september 2024
29. november 2024
Samfundsfag B-> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Samfundsfag B-> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2025
30. april 2025
Samfundsfag B-> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C