studentereksamen - stx
Fag på stx

Matematik A - stx

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Fakta

Navn:
Matematik A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller.

Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • Overslagsregning, regningsarternes hierarki, symbolmanipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder samt numeriske metoder med brug af matematiske værktøjsprogrammer, tilnærmet og eksakt værdi samt absolut værdi 
  • Procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring, renteformel 
  • Statistiske metoder til håndtering af diskret og grupperet datamateriale, grafisk præsentation af statistisk materiale, stikprøve og empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, eksponentiel, potens- og polynomiel regression, herunder usikkerhedsbetragtninger og residualplot 
  • Kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfelt og stokastisk variabel, binomialfordeling og normalfordeling, konfidensintervaller, hypotesetest i binomialfordelingen
  • Funktionsbegrebet, sammensat funktion, stykkevist defineret funktion, invers funktion, karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres grafiske forløb: lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt trigonometriske funktioner
  • Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion for de elementære funktioner samt regnereglerne for differentiation af sum, differens og produkt af funktioner samt differentiation af sammensat funktion 

Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde.

I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Til prøven gives der 5 timer.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik fra 0 - A-niveau er 375 timer , fra C - A-niveau 250 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på A-niveau på stx er 375 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik A stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
11. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
15. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2022
15. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
29. august 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. september 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
26. september 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. oktober 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
31. oktober 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. november 2022
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
28. april 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
28. april 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
28. april 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2023
15. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. januar 2023
29. april 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
13. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8920 Randers NV
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8700 Horsens
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2023
28. april 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. februar 2023
15. juni 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
7. februar 2023
31. december 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. marts 2023
28. april 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. april 2023
31. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 1165 København K
*
11. april 2023
31. maj 2023
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. august 2023
15. juni 2024
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
12. maj 2024
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2023
3. december 2023
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
6. december 2024
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
10. maj 2024
Matematik B -> A, STX Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
8. januar 2024
15. maj 2024
Matematik B -> A, STX Dagundervisning 2620 Albertslund