studentereksamen - stx
Fag på stx

Oldtidskundskab C - stx

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv.

Fakta

Navn:
Oldtidskundskab C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Igennem kendskabet til oldtidens filosofiske og kulturelle begreber, lærer du at trække linjer op til i dag og se ligheder og forskelle mellem det gamle Grækenland og det moderne Europa.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget oldtidskundskab på C-niveau vil du beskæftige dig med oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid med hovedvægt på Grækenland i klassisk tid.

Du lærer at analysere og fortolke oversatte tekster og at forholde dig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster samt uddybe moderne problemstillinger gennem læsningen.

I undervisningen vil der også blive gennemgået arkitektur, skulptur eller maleri fra den græsk-romerske oldtid, lige som du vil få kendskab til væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund og kultur og se antikkens betydning for den senere europæiske kultur.

Undervisningen indeholder både kursusforløb, hvor I nærlæser og diskuterer antikke tekster, og mere projektprægede forløb, hvis resultater skal fremlægges mundtligt og skriftligt.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning på internettet om den græsk-romerske oldtid. Blandt andet lærer du at finde, gemme og præsentere billeder.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af 

  1. En antik eksamenstekst bestående af et enkelt tekststykke på højst en normalside prosa eller 50 vers poesi 
  2. En efterantik ekstemporaltekst på op til tre normalsider eller et antikt monument samt et efterantikt, perspektiverende monument

Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for oldtidskundskab på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for oldtidskundskab på C-niveau på stx er 75 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for oldtidskundskab C stx på uvm.dk.