studentereksamen - stx
Fag på stx

Religion C - stx

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.

Fakta

Navn:
Religion C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget religion på C-niveau lærer du at gøre rede for grundlæggende sider ved kristendommen og for væsentlige sider af to andre verdensreligioner, herunder islam. Men du vil også stifte bekendtskab med religioner som buddhisme, hinduisme, jødedom samt japanske og kinesiske religioner.

Du lærer bl.a. om religiøse fænomener som fx myte, grundfortælling, ritual, åbenbaring og profetisme samt lære og etik og at bruge et religionsfagligt ordforråd.

I undervisningen gennemgår I tekster og andet dokumentarisk materiale, og du lærer at fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger, både ud fra en religiøs selvforståelse og ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler.

I forbindelse med gennemgangen af kristendommen indgår tekster fra Gammel og Ny Testamente, tekster fra nedslag i kristendommens historie samt nutidige tekster. I forbindelse med gennemgangen af islam indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster. Begge religioner betragtes ud fra et globalt perspektiv.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde.

It inddrages i undervisningen til informationssøgning efter kilde- og billedmateriale, og du lærer at forholde dig kritisk til kilderne på internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af ukendt tekstmateriale på maks. 1½ side. Andre materialer som fx billeder, video og statistik kan også indgå. Der er en forberedelsestid på ca. 24 minutter og en eksaminationstid på ca. 24 minutter.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for religion på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for religion på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for religion C på uvm.dk.