studentereksamen - stx
Fag på stx

Matematik C - stx

I matematik C lærer du om simple formler og at løse simple problemer med matematisk indhold.

Fakta

Navn:
Matematik C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du får indblik i metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på C-niveau vil du lære at håndtere simple formler og at bruge symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig indblik i simple matematiske ræsonnementer samt i matematiske metoder.

Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske modeller, lige som du lærer at gøre rede for foreliggende geometriske modeller og løse geometriske problemer.

Du får også kendskab til eksempler på matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • Regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske metoder samt procent- og rentesregning
  • Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable
  • Simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale og grafisk præsentation af et statistisk materiale
  • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde. Der lægges endvidere vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer.

It inddrages både som værktøj til håndtering af statistisk datamateriale og variabelsammenhænge og til løsning af givne matematiske problemer.

Eksamen

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve. Første del af prøven er en problemorienteret prøve med fokus på matematikkens anvendelser, hvor du med højst 9 andre eksaminander arbejder i ca. 90 minutter i grupper på højst tre med en ukendt problemstilling. Eksaminator og censor taler med hver enkelt eksaminand om den konkrete problemstilling, den tilhørende teori og de anvendte matematiske løsningsstrategier.

Anden del af prøven er en individuel prøve med fokus på simple matematiske ræsonnementer og simpel bevisførelse. Prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål samt en uddybende samtale med udgangspunkt i det overordnede emne. Eksaminationstiden for den individuelle delprøve er ca. 20 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 20 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau på stx er 125 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik C stx på uvm.dk.