studentereksamen - stx
Fag på stx

Musik C - stx

I musik C lærer du om musik og sang både inden for klassisk musik og rytmisk musik.

Fakta

Navn:
Musik C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil med andre, samtidig med at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I musik på C-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

På det teoretiske niveau lærer du at identificere forskellige musikalske stilarter og genrer fra såvel vestlig som ikke-vestlig musik. Du lærer endvidere at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig, kulturel og genremæssig synsvinkel.

Du får også undervisning i musiklære, hørelære og musikteori og lærer at analysere musik ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser. I forbindelse med et musikprojekt skal du lave en beskrivelse af arbejdsprocessen. Beskrivelsen danner udgangspunkt for den afsluttende mundtlige prøve.

It indgår i undervisningen som en del af søgning efter kildemateriale, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i en opgave formuleret af eksaminator inden for kendt stof. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter, og der gives ca. 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du fremføre et indstuderet musikstykke sammen med mindst én fra holdet. Eksaminationstiden er ca. 5 minutter pr. elev.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for musik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for musik på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for musik C stx på uvm.dk.