højere forberedelseseksamen, hf
Gymnasial uddannelse

Højere forberedelseseksamen (hf)

Den 2-årige hf er en gymnasial uddannelse, der retter sig mod unge eller voksne, der ikke kommer direkte fra 9. klasse.

Fakta

Navn:
Højere forberedelseseksamen (hf)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
10. klasse, herunder særlige krav til visse fag
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at vælge nogle frem for andre. Efter hf kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at nedenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget. Læs om reformen på temasiden Reform af gymnasieuddannelserne 2016.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Hf er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig en ny viden inden for flere fagområder. For at sikre dig en god start er der i begyndelsen af det første halve års undervisning indlagt et særligt introduktionskursus (ca. 4 uger), der går på tværs af fagene.

Undervisningen kan foregå som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveskrivning og værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen bliver du trænet i studieteknik, metodisk arbejde og prøveaflæggelse.

I uddannelsens sidste halve år skal du aflevere en individuelt udarbejdet større skriftlig opgave.

Den enkelte skole kan arrangere temadage, ekskursioner og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og give mulighed for praktikophold.

På alle skoler får du tilbudt rådgivning og vejledning, mens du går på skolen. En af dine lærere vil fungere som tutor og derved følge og rådgive dig gennem dit uddannelsesforløb.

Uddannelsen foregår ved gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (VUC) landet over.

Fagene fra hf kan også tages som enkeltfag.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, 2-4 valgfag, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

De obligatoriske fag er: dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, praktisk/musisk fag C (billedkunst, dans, design, dramatik, mediefag eller musik).

De obligatoriske faggrupper består af:

  • En naturvidenskabelig faggruppe med fagene biologi C, geografi C og kemi C
  • En kultur- og samfundsfaglig faggruppe med fagene historie B, samfundsfag C og religion C

Ekstra fag på A-niveau

På hf skal mindst et af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end det krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonus for tidlig studiestart.

Valgfag

Gennem sammensætningen af valgfag har du selv indflydelse på dele af uddannelsens indhold. Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau. Man skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før man kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A.

Valgfag kan - udover dem, der udbydes på hf - også være fag fra andre gymnasiale uddannelser eller fag, som er fælles for alle de gymnasiale uddannelser. Ingen skoler udbyder alle valgfag. Du skal selv undersøge, hvilke valgfag den skole, du går på, udbyder.

Vær opmærksom på, at der er en række krav til, hvordan du sammensætter dine valgfag. Du skal til prøve i to til fire valgfag, der mindst skal omfatte:

  • 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau. Dog har du mulighed for at vælge 1 fag på B-niveau og et fag på C, men kun hvis du vælger et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på B-niveau.
  • I stedet for denne kombination kan du vælge 1 fag på A-niveau og 1 fag på C-niveau. Hvis A-niveaufaget er engelsk eller historie, skal du vælge mindst 1 fag på B-niveau eller 2 fag på C-niveau.

Du kan kun vælge et af fagene: datalogi C, informationsteknologi C eller B, it B eller A, kommunikation/it C eller A eller programmering C.

Idehistorie B og kulturforståelse C og B kan ikke indgå i en samlet eksamen.

Ønsker du at tage biologi A, fysik A, kemi A og samfundsfag A, skal du have faglige kvalifikationer, der svarer til matematik B, eller du skal sideløbende følge matematik B.

Ønsker du tysk eller fransk fortsættersprog, skal du have fulgt folkeskolens prøveforberedende undervisning i faget i 2-4 år eller have opnået tilsvarende kvalifikationer.

Se Oversigt over alle valgfagsmuligheder.

3-årige kombinerede forløb

Hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, er der mulighed for at følge et særligt 3-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som hf i øvrigt.

Det samme gælder, hvis du er optaget på Musikalsk Grundkursus, eller hvis du tager uddannelsen i kombination med enten en landbrugs- eller en søfartsuddannelse.

Hf-søfart består af en almindelig hf og et års maritimt indhold med både teori og praktiske fag. Uddannelsen udbydes i Frederikshavn, Skagen, Svendborg og Marstal. Læs mere om hf-søfart.

Viborg Gymnasium og Hf udbydes et 3-årigt forløb, der kaldes Visuel hf. Det udbydes i samarbejde med The Animation Workshop. Læs også mere på hjemmesiden www.visuelhf.dk.

Særlige forløb

Flere hf-kurser udbyder særlige uddannelsesforløb for unge med autisme eller Aspergers syndrom, hvor undervisningen er tilrettelagt under hensyn til deres særlige behov.

Uddannelsesstederne er: Herning HF og VUCAalborg Katedralskole og Aabenraa Statsskole.

Tilsvarende udbyder flere skoler særligt tilrettelagte forløb for ordblinde. Disse forløb kan eksempelvis bestå af særskilt undervisning i dansk og engelsk. Se skolernes egne hjemmesider.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på den 2-årige hf skal du have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver.

Du skal som udgangspunkt være vurderet uddannelsesparat. Men er du ikke det, kan du blive indstillet til en faglig test i et eller flere fag, hvor en eventuel optagelse vil afhænge af dine prøveresultater.

Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver.

Du kan se flere detaljer om optagelseskravene i artiklen om Optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Går du i 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.

Du kan også blive optaget, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts. Du logger ind med NemID og ansøger på www.optagelse.dk.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Københavns åbne Gymnasium, VUC Fyn i Odense og VUC Vestsjælland Syd i Slagelse, er det nu også muligt at begynde på hf i januar måned. Ansøgningsfristen er i løbet af november. Tjek på skolernes hjemmeside.

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen fra du fylder 18 år.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Til visse professionsbacheloruddannelser kan du nøjes med at have hf-enkeltfag i visse fag. Se adgangskravene under de enkelte uddannelser.

Hvis du ikke har haft de fag på hf, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Billedkunst
Fag
Billedkunst C - hf
Dans
Fag
Dans C - hf
Dansk
Fag
Dansk A - hf
Dansk som andetsprog
Fag
Dansk som andetsprog A - forsøgsfag på hf
De naturvidenskabelige fag
Fag
Den naturvidenskabelige faggruppe - hf
Design
Fag
Design C - hf
Dramatik
Fag
Dramatik C - hf
Engelsk
Fag
Engelsk B - hf
Idræt
Fag
Idræt C - hf
Kultur- og samfundsfag
Fag
Kultur- og samfundsfaggruppe - hf
Matematik
Fag
Matematik C - hf
Mediefag
Fag
Mediefag C - hf
Musik
Fag
Musik C - hf
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Datalogi C - valgfag
Design B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Informationsteknologi C - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Multimedier C - valgfag
Organisation C - valgfag
Portugisisk A - valgfag (forsøgsfag)
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse