højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Kultur- og samfundsfaggruppe - hf

Faget indeholder en kombination af historie, religion og samfundsfag.

Fakta

Navn:
Kultur- og samfundsfaggruppe - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Du vil komme til at arbejde med emner inden for historie, samfundsfag og religion i forløb, hvor alle tre fag indgår, således at du lærer at kombinere viden og metoder fra fagene.

Bla. vil du få indblik i sammenhænge mellem kultur- og samfundsforhold i danmarkshistorien og i sammenhænge mellem religionerne og europæisk kultur og tænkning.

Du vil også få indsigt i fagenes metoder og fx lære at indsamle, analysere og forholde dig kritisk til forskellige materialer.

Derudover vil du blive trænet i at argumentere og diskutere på et fagligt grundlag, fx i diskussioner af egne og andres kulturelle værdier eller synspunkter. Du vil lære at formidle din viden mundtligt og skriftligt.

Du får fx undervisning inden for følgende emneområder:

  • fællesfaglige emner (fx globalisering og kulturmødet, religiøse og politiske brud)
  • historie (fx dansk historie og identitet, hovedlinjerne i europæisk historie)
  • religion (fx kristendom, islam mm., etik)
  • samfundsfag (fx politisk ideologier, økonomiske sammenhænge)

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer og organiseres i mindst fire fællesfaglige forløb. Du får mulighed for at deltage aktivt i diskussioner og formidlinger.

Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, formidling og vidensdeling.

Eksamen

Eksamen består af en intern flerfaglig mundtlig prøve og en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag.

Projektet kan du udarbejde alene eller sammen med andre, mens den mundtlige prøve er individuel. Projektet udarbejdes i ca. 15 timer fordelt over mindst en uge i slutningen af undervisningsperioden, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Der skal udarbejdes et skriftligt produkt på 2-4 sider, som afleveres mindst 3 dage inden prøvens afvikling.

Selve eksaminationen varer ca. 30 minutter. Du fremlægger temaets problemstillinger og relationerne til det læste stof ud fra synopsen.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kultur- og samfundsfaggruppe er ca. 300 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kultur- og samfundsfaggruppe på hf er 300 timer fordelt på 1. og 2. år. Faggruppen er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kultur- og samfundsfaggruppe hf på uvm.dk.