amu i socialpsykiatri og fysisk-psykisk handicap
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

Området byder på kurser inden for alle aspekter af arbejdet med fysisk og psykisk handicappede mennesker.

Fakta

Navn:
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223

På nogle kurser lærer du fx at kommunikere med borger, pårørende, kolleger mv. På andre lærer du at indgå i samarbejde med bl.a. sagsbehandlere, psykologer og socialrådgivere. Ikke mindst lærer du at tage vare på selve omsorgs- og plejearbejdet ud fra den enkelte borgers behov.

Kurserne henvender sig til såvel faglærte som ufaglærte inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Se alle AMU-kurser inden for området Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap omfatter kurser inden for emnerne:

  • Inklusion, rehabilitering og pædagogisk arbejde
  • Kommunikation, samarbejde og vejledning
  • Kvalitetssikring, dokumentation og tværsektorielt arbejde
  • Omsorgs- og plejearbejde
  • Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde/aktiviteter
  • Temaarbejde og projektstyring inden for jobområdet

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler.

Værd at vide

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap er en fælles kompetencebeskrivelse under FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Gå til FEVU. Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet
Socialpsykiatri - overbygning af basisviden
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Voksenhandicap og demens
Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Arbejdet med recovery i psykiatrien
Arbejde med sindslidende med misbrug
Socialpædagogik og aktiverende metoder
Personlig hjælper og ledsager
Seksualitet og handicappede
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Opsporing af selvskadende adfærd
Tegn til tale
Støtte ved selvskadende adfærd
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Kontaktperson i omsorg og sygepleje
Magt og omsorg
Arbejdet som værkstedsassistent
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Arbejdet med totalkommunikation
Borgere med misbrugsproblemer
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
Arbejdet som omsorgsmedhjælper
Arbejdet med personer med autismespektertilstande
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Voksenhandicap - aldring og demens
Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Medvirken ved medicinadministration
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde
Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien
Recovery gennem deltagelse i samfundslivet
Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
På vej mod SOSU - basis
Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø
Simulation som pædagogisk metode
Digitale kompetencer til online undervisning
Rehabilitering som arbejdsform
Patienter med demens på somatisk sygehus
Samarbejde med pårørende
SSA's fokus på sygepleje og klinisk observation
Kognitive indsatser i anbringelsen
Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning
Sansestimulation i hverdagen
Personer med demens, sygdomskendskab; basis
Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Rehabilitering som arbejdsform
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
Vejledning i forflytning
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Interkulturel pædagogik
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Opsporing og forebyggelse af diabetes
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Teater og drama i pædagogisk arbejde
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Forebyggelse og sundhedsfremme
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Samarbejde med pårørende
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Assistenten i det tværgående samarbejde
Almen fødevarehygiejne
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Udarbejdelse af projektrapporter
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Angst og depression hos ældre
Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
Pleje af den svært overvægtige borger
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Injektion af medicin
Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Medicinadministration
Farmakologi i psykiatrien
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
Unge i udsatte positioner
Deeskalerende kommunikation
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Professionalisering af faglige relationer
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse.
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information