Kursus

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

Efter uddannelsen kan du, ud fra viden om og forståelse for værdien af inddragelse af pårørende, arbejde systematisk med inddragelse, som en grundlæggende dimension, i den social- og specialpædagogiske praksis. Du vil kunne afstemme inddragelsen så den er meningsfuld set ud fra barnet, den unges og den voksnes behov og ønsker, den social- og specialpædagogiske kernefaglighed, samt pårørendes forudsætninger, behov, ønsker og ressourcer.

Fakta

Navn:
Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2223
Fagkode:
49780-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til bl.a. pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter, familieplejere, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, samt øvrige støtte- og kontaktpersoner, der arbejder i borgerens eget hjem; fx personlige hjælpere og ledsagere (handicaphjælpere).

Mål

Deltageren kan arbejde ud fra en forståelse for betydningen og værdien af inddragelse af pårørende i det sociale- og specialpædagogiske arbejde. Herunder kan deltageren:- Ud fra nationale, regionale og lokale rammer, en helhedsorienteret, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, i samarbejde med barnet, den unge eller voksne, arbejde med inddragelse af pårørende.- Afstemme inddragelsen så den er meningsfuld ud fra barnet, den unges og den voksnes behov, integritet og ret til selvbestemmelse. Herunder relationer til den/de pårørende, og arbejde med mål og rammer for indholdet og resultaterne af de pårørendes medindflydelse og medbestemmelse, så inddragelsen er til barnet/den unges bedste.- Alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en systematisk indsats, planlægge og løbende evaluere inddragelsen af den enkelte pårørende og/eller pårørendegruppe.- Ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold og metode, gennemføre formelle og uformelle former for samarbejde. Herunder give differentieret støtte til den/de pårørende og bidrage til at reducere den belastning, det i perioder kan være at være pårørende.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.