Anlægsarbejder lægger fliser
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Anlægsarbejder

På kurserne inden for anlægsarbejde lærer du at etablere og vedligeholde veje og arealer med belægninger af sten, beton eller grus.

Fakta

Navn:
Anlægsarbejder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2893

Kurserne kan blandt andet give forudsætninger for at anlægge og vedligeholde gas-, vand-, el- og kommunikationsledninger i jord og andre materialer. Du kan lære at udføre kloakeringsopgaver, fra opmåling og beregning til lægning af både indvendig og udvendig kloakering samt reetablering af belægninger. Du kan også specialisere dig i at udføre funderingsopgaver og etablere havne- og kajanlæg.

Se alle AMU-kurser inden for området Anlægsarbejder på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Områdets kurser giver kompetencer inden for:

  • Udførelse af vejanlæg og belægninger
  • Udførelse af ledningsarbejde
  • Udførelse af kloakering
  • Udførelse af funderingsopgaver og havne- og kajanlæg
  • Klima og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen

Målgruppe

Kurserne henvender sig dels til kloakmestre, bygningskonstruktører, anlægsstruktører og brolæggere, og dels til ufaglærte. Nogle kurser kan også være relevante for erhvervsdykkere og sprængningspersonale.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle kan deltage på et AMU-kursus.

AMU er målrettet ufaglærte og faglærte, der er i job eller ledige. Personer med en videregående uddannelse kan deltage, men skal betale fuld pris.

For at tilmelde dig et AMU-kursus skal du enten bo eller arbejde i Danmark.

For at deltage i certifikatkurser skal du evt. opfylde særlige krav fra myndighederne til fx alder, kørekort eller andet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer
Kabelarbejde - retablering af belægninger
Brolægning - forskrifter og regler
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Kloakering - Dræning af bygværker
Kloakering - Udskilleranlæg
Kloakering - i det åbne land
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Kloakering - Montering af rottespærrer
Kloakering - Spuleoperatør
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Afløbsplan for småhuse
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger
Kloakering - Pumpeanlæg mv.
Kloakering - Projektering og dimensionering
Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget
Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand
Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering
Brolægning - mønsterbrolægning
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Nivellering
Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed
Klimasikring af bygge- og anlægskonstruktioner
Stenhugger - Natursten, hugning af sandsten
Introduktion til belægningsarbejde

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Teleskoplæsser Certifikat + Kranbasis Certifikat
Udvikling af sjakbajsen som leder
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
CAD - 2D på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
CAD - 3D på byggepladsen
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Graveskader - Forebyggelse
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Introduktion til førstehjælp på jobbet
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Systemstilladser - opstilling mv.
Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver
Boringer på land - Anvendt boreteknik
Betjening af dozere
Betjening af dumpere
Betjening af gummihjulslæssere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Betjening af rendegravere
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Konflikthåndtering
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Betjening af entreprenørmaskiner
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Teleskoplæsser - Certifikat
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Slap armering - trin 1
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet
Slap armering - trin 2
Beton- blanding og udstøbning
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Armering - placering af indstøbningsdele
Lasernivellering
Energi-/klimavejleder i byggebranchen
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information