Bachelor i erhvervsøkonomi, HA
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi, HA

Erhvervsøkonomi handler om virksomheder, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet som helhed.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, HA
Andre betegnelser:
Business Administration, Economics and Business Administration
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om erhvervsøkonomi og flere muligheder for specialisering. Du får kompetencer til at løse opgaver inden for områderne organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring og finansiering i forskellige typer virksomheder.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi eller revision kan du varetage opgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer, på flere forskellige niveauer i organisationen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På erhvervsøkonomi, HA, lærer du at analysere økonomiske problemstillinger i virksomheder og at udvikle strategier for den enkelte virksomhed.

Du får indblik i de erhvervsøkonomiske teorier og metoder, som danner grundlag for arbejdet med drift og ledelse af virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan man kan gennemføre økonomiske analyser og skabe et fundament for løsning af økonomiske problemstillinger. Du lærer også om, hvordan man organiserer arbejdet og markedsfører virksomheden, så den har de bedste forudsætninger for at overleve på langt sigt.

Du får desuden kendskab til de teorier og metoder, som bruges til at forstå en virksomheds relationer både internt i forbindelse med medarbejdere og produktionsforhold og eksternt i forhold til kunder og det omkringliggende samfund.

En virksomhed fungerer i samspil med det øvrige samfund. Derfor får du også indsigt i de områder, der sætter rammer for virksomhedens handlemuligheder. Det omfatter fx fag som samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Matematik og Excel bruges i stort omfang og er vigtige redskaber i uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og holdøvelser med studenteroplæg og diskussion. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet foregår en stor del af uddannelsen som problemorienteret projektarbejde.

Uddannelsen udbydes også på engelsk på Syddansk Universitet (Economics and Business Administration) og Aarhus Universitet (Global Business Relationships). På Roskilde Universitet udbydes uddannelsen på engelsk under betegnelsen Business Administration. På Aalborg Universitet er den engelsksprogede uddannelse november 2018 stillet i bero.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

For at læse erhvervsøkonomi, HA på RUC skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 5,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Kolding, København, Odense, Roskilde, Slagelse, Sønderborg, Aalborg, Herning og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Har du en uddannelse i Marketing Management, eller er du uddannet som markedsføringsøkonom, kan du læse almen erhvervsøkonomi som et 2-årigt meritforløb. For at blive optaget på dette forløb skal du som minimum have en gymnasial eksamen, opfylde de specifikke adgangskrav for erhvervsøkonomi, HA, samt have bestået en af ovennævnte uddannelser. Ansøgere til meritforløbet vurderes på baggrund af deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen i kvote 1 og på lige fod med ansøgere i kvote 2.

Forudsætningen for, at CBS opretter et særligt hold for studerende på dette meritforløb, er, at der er tilstrækkelig tilmelding. Der er ingen garanti for optag. 

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder erhvervsøkonomi, HA og Business Administration (engelsksproget) som 3-årige bacheloruddannelser.

På Erhvervsøkonomi HA begynder du din uddannelse på den samfundsvidenskabelige bachelor.

På Business Administration begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. Derefter specialiserer du dig i erhvervsøkonomi/Business Administration. Du kan læse mere om bacheloruddannelserne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i virksomhedsledelse (dansksproget) og i Economics and Business Administration (engelsksproget).

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Har du en uddannelse som markedsføringsøkonom, finansøkonom, Financial Controller, logistikøkonom, serviceøkonom eller handelsøkonom, kan du læse erhvervsøkonomi som 1½-årig merituddannelse.

På SDU kan du vælge imellem følgende linjer:

 • Generel erhvervsøkonomi (udbydes i Esbjerg, Kolding, Odense og Slagelse)
 • International Business (udbydes i Odense)
 • Entreprenørskab og innovation (udbydes i Kolding)
 • Energi management (udbydes i Esbjerg)
 • Sports- og eventmanagement (udbydes i Esbjerg)
 • Marketing og Brand Management (udbydes i Odense)
 • Digitalisering og forretningsudvikling (udbydes i Kolding)
 • Human Resource Management (udbydes i Slagelse)
 • Meritforløb (Esbjerg, Odense, Slagelse og Sønderborg)

Du kan vælge følgende linjer på engelsk:

 • Global Business Relationships (tidligere: International Economics and Business Relationships) (udbydes i Sønderborg)

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Har du en uddannelse som Financial Controller eller som markedsførings-, finans-, administrations- eller serviceøkonom, kan du få merit.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse. Du kan tage uddannelsen i Aarhus eller i Herning.

Har du en uddannelse som financial controller eller finans- eller markedsføringsøkonom, kan du læse almen erhvervsøkonomi som 1½-2-årig suppleringsuddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Der er ingen adgangskvotienter for denne uddannelse på RUC. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den RUC-bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,4 
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)6,0 
Kolding (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Odense M (Sommerstart)7,0 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)7,77,2
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)8,26,5
Herning (Sommerstart, engelsk)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)4,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. og på revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration især i det private erhvervsliv. Du kan fx få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Salg og indkøb og Administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Claus Aagaard har for en stund forladt studierne i Almen erhvervsøkonomi (HA) og er taget på...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.