Optagelse på videregående uddannelser
Artikel

Optagelse på videregående uddannelser

Læs om de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, inden du søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Ansøgningen til de videregående uddannelser foregår i langt de fleste tilfælde på Optagelse.dk, som er det fælles digitale optagelsessystem. Optagelsen er koordineret af Den koordinerede Tilmelding (KOT) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan søge op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Det kan både være kvote 1- og kvote 2-ansøgninger. Men du kan højst blive optaget på én uddannelse, ét sted.

Fold alle afsnit ud

Regler for optagelse

Der gælder nogle generelle regler, når du søger videregående uddannelse via det fælles optagelsessystem på Optagelse.dk. Reglerne afgør, hvordan din ansøgning bliver behandlet.

De fleste uddannelsessteder benytter et kvotesystem, hvor ansøgerne kan optages gennem to kvoter.

Kvote 1

I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du også vurderet på andre kriterier end din adgangsgivende eksamen.

Hvis du har et andet adgangsgrundlag end en hel gymnasial eksamen (fx en erhvervsuddannelse eller hf-enkeltfag), skal du altid søge i kvote 2. Uddannelsesstederne fastlægger selv de kvote 2-kriterier, som du vurderes på, og de bestemmer antallet af kvote 2-pladser på de enkelte uddannelser. Det betyder, at der kan være stor forskel på kvote 2 fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Hvis du har en adgangsgivende gymnasial eksamen og søger kvote 2, bliver du også automatisk vurderet i kvote 1, hvis du opfylder eventuelle karakterkrav i kvote 1. Du skal ikke søge samme uddannelse i både kvote 1 og kvote 2.

Der er uddannelser, som du kun kan søge i kvote 2. Det er primært uddannelser, hvor adgangskravet er, at du skal bestå en optagelsesprøve og/eller en optagelsessamtale. Her er ansøgningsfristen altid 15. marts kl. 12.

Genoptagelse og overflytning

Hvis du søger samme uddannelse et andet sted i landet uden at have bestået første år af uddannelsen, skal du søge om genoptagelse. Der er ansøgningsfrist for genoptagelse 15. marts kl. 12. Du skal ansøge på Optagelse.dk. 
Hvis du har bestået første år af samme eller tilsvarende uddannelse, så skal du søge om overflytning direkte til uddannelsesstedet. Vær opmærksom på, at uddannelsesstederne kan have endnu tidligere frister for ansøgning om overflytning.

Flere uddannelser på samme tid

Du må gerne søge ind på en ny videregående uddannelse, selvom du allerede er optaget på en anden uddannelse, men du må ikke være indskrevet ved mere end én videregående uddannelse ad gangen. Du må dog godt være indskrevet på en ordinær (SU-berettiget uddannelse) og en åben uddannelse (betalingsuddannelse) samtidig, hvis det ikke er den samme uddannelse.

Læs mere

Ansøgningsfrister

De almindelige ansøgningsfrister er den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1, og den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2.

Søg inden den 5. juli, når du:

 • har en dansk gymnasial eksamen og skal vurderes på baggrund af dit karaktergennemsnit

Søg inden den 15. marts, når du:

 • har brug for at blive vurderet på andet end blot dit gymnasiale karaktergennemsnit
 • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, herunder også en International Baccalauteate (IB) fra enten Danmark eller udlandet
 • har været optaget på den samme uddannelse tidligere, men ikke har bestået første studieår. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet (genoptagelse)
 • søger en uddannelse, hvor adgangskravet er en bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale
 • søger dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit 

Genindskrivning

Hvis du har været optaget på den samme uddannelse tidligere og har bestået minimum første studieår, skal du søge direkte hos uddannelsesstedet. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet. Undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

International gymnasial eksamen

Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, skal du stadig søge senest 15. marts, kl. 12.00, men vil blive vurderet i kvote 1. Det gælder fx for IB-ansøgere fra Danmark og for nordiske ansøgere.

Overhold ansøgningsfristen

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, ellers kommer du ikke i betragtning. Søg derfor i god tid.

Dine muligheder for at ændre din ansøgning

Efter at du har underskrevet din ansøgning, kan du frem til 5. juli inden kl. 12.00 foretage følgende ændringer på Optagelse.dk:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation på uddannelsesstedets hjemmeside)
 • Slette ansøgninger til uddannelser, du ikke længere ønsker at søge

Ansøgning på Optagelse.dk

Du skal søge om optagelse på Optagelse.dk. 

Du kan læse mere om, hvordan du rent praktisk søger om optagelse på en videregående uddannelse i artiklen Sådan søger du videregående uddannelse.

Vejledning i at udfylde din ansøgning

På Viden.stil.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk. 

Her kan du også se, hvordan du gør, hvis du vil ændre din ansøgning, eller hvis en anden skal udfylde din ansøgning (fuldmagt).

Læs mere

Adgangskrav

Din uddannelsesbaggrund bestemmer, hvilke videregående uddannelser du kan søge ind på, og hvordan du kan søge. De krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund, kaldes generelle adgangskrav.

Mange videregående uddannelser kræver, at du har en hel gymnasial eksamen. Det kaldes også en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Der findes også videregående uddannelser, der har andre typer af uddannelse eller kvalifikationer som generelle adgangskrav. Det kan fx være erhvervsuddannelser eller bestemte hf-enkeltfag.

Flere slags adgangskrav

Mange uddannelser har også andre adgangskrav ud over den adgangsgivende eksamen.

Det kan være krav om:

 • Fag bestået på et vist gymnasialt niveau (A, B eller C)
 • Fag bestået med en vis minimumskarakter
 • Den samlede adgangsgivende eksamen bestået med et mindstegennemsnit
 • Bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale

I uddannelsesartiklerne her på UddannelsesGuiden er de beskrevet under specifikke og lokale adgangskrav.

Vær opmærksom på, at adgangskravene kan ændre sig over tid. Det skal som udgangspunkt varsles mindst 2 år før, hvis de specifikke adgangskrav skærpes, mens skærpede lokale adgangskrav skal varsles mindst 1 år før.

Oversigten over nye og varslede adgangskrav kan du finde på Optagelse.dk

Supplering

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne blive optaget på en uddannelse. Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav om beståelse af et bestemt fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav i et bestemt fag, så skal du supplere din eksamen.

Suppleringskurserne kan aldrig forbedre karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. De kan derimod trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere.

Omregning fra 13-skalaen

Har du et karaktergennemsnit udregnet efter 13-skalaen, bliver det omregnet til 7-trinsskalaen. Omregningen foregår på de uddannelsessteder, der modtager ansøgningerne. Du skal ikke selv foretage dig noget.

En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse. Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første, der gælder.

Vurdering af ældre niveauer

Måske har du en eksamen, der har andre niveauer end A, B og C, som bruges nu. Hvis du ønsker at få vurderet, om du opfylder de specifikke adgangskrav til en bestemt videregående uddannelse, skal du kontakte uddannelsesstedet.

Læs mere

Standby-plads

Standby er en form for venteliste. Du kan søge en standby-plads, samtidig med at du søger en almindelig studieplads. Hvis dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen ikke helt rækker til at blive direkte optaget, kan du måske få en standby-plads.

Din standby-plads kan betyde, at du får tildelt en plads fra ventelisten samme år, som du har søgt, hvis én eller flere af de optagne ansøgere takker nej til deres studieplads.

Får du ikke en plads fra ventelisten, er du garanteret en plads på uddannelsen året efter. Du får et tilsagn, som du skal uploade til din ansøgning, når du søger igen.

Læs mere

Standby til optagelse på videregående uddannelse

Sommer- og vinterstart

En del videregående uddannelser har studiestart både sommer og vinter, dvs. i august/september og i januar/februar.

Uddannelsesstederne kan selv vælge, om uddannelser med både sommer- og vinterstart enten skal søges med én samlet ansøgning eller med separat sommer- og vinteransøgning.

Samlet ansøgning

Hvis uddannelsen har samlet sommer- og vinteransøgning, skal den kun søges én gang. Du skal i din ansøgning angive, om du foretrækker vinterstart.

Selvom du siger nej til at foretrække vinterstart, er du stadig i spil til en vinterplads. Du kan altså ikke kun søge optagelse til sommerpladser, når der er samlet ansøgning. Adgangskvotienten er den samme, uanset om du optages sommer eller vinter. Det er uddannelsesstedet, der i sidste ende afgør, hvem af de optagne ansøgere, der starter henholdsvis sommer og vinter.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider om deres principper for fordeling.

Separat sommer- og vinteransøgning

Hvis uddannelsen har separat sommer- og vinteransøgning, kan du vælge at kun at søge det ene starttidspunkt. Du kan også vælge at søge både sommer- og vinterstart med to ansøgninger. Hver studiestart har sin egen adgangskvotient.

Vinterstartspladser har som udgangspunkt samme ansøgningsfrister som sommerstartspladser. Hvis der er ledige pladser til vinterstart efter den 26. juli, kan du søge direkte til uddannelsesstederne.

Der er forskellige ansøgningsfrister på de forskellige uddannelsessteder. Tjek uddannelsesstedernes hjemmesider.

Særskilt vinteroptag

Enkelte uddannelsessteder har særskilt vinteroptag. Her søger du direkte til uddannelsesstederne ligesom ved ledige pladser.

Ansøgningsfristen for vinteroptag fastsættes af uddannelsesstederne, men den ligger typisk mellem oktober og december. Tjek uddannelsesstedernes hjemmesider.

Prioritering

Optagelsessystemet fungerer sådan, at du højst får tilbudt én studieplads eller én standby-plads på den højest mulige af dine prioriteter.

Det er derfor vigtigt, at du prioriterer dine ansøgninger med den uddannelse, du helst vil optages på, som førsteprioritet og sætter de andre uddannelsesønsker ind i prioriteret rækkefølge derefter.

Du skal ikke prioritere efter, hvor du tænker, at det er lettest at blive optaget. 

Ændring af prioritering

Du kan ændre i prioriteringsrækkefølgen på Optagelse.dk helt frem til den 5. juli kl. 12.00. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2. 

Du får højst tilbudt én studieplads eller én standbyplads d. 26. juli.

Læs mere

Prioritering

Dokumentation, bilag og fuldmagt

Det er vigtigt, at dine eksamensbeviser er med i din ansøgning. Du kan se dine beviser fra din danske gymnasiale eksamen og evt. beståede suppleringsfag, når du er logget ind på Optagelse.dk med MitID.

Dit eksamensbevis fra din gymnasiale eksamen og nye suppleringsbeviser bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med uddannelsen, efter at du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli.

Ældre beviser eller udenlandske beviser skal du uploade som bilag og tilknytte din ansøgning på Optagelse.dk.

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

Tjek dine eksamensbeviser

Du skal selv tjekke, at beviserne er korrekte.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har et nyere bevis, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i dit eksamensbevis. 

Ansøgning i kvote 2 og dokumentation

Uddannelsesstederne har forskellige vurderingskriterier i kvote 2. Du skal som udgangspunkt uploade dokumentation for relevante aktiviteter, som du nævner i ansøgningen. Det kan fx være dokumentation for relevant erhvervsarbejde, hvor du skal bruge en arbejdsgivererklæring.

Læs om kvote 2-kriterier og dokumentationskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider. Nogle uddannelser kræver en motiveret ansøgning som en del af kvote 2-ansøgningen.

Bilag

Al dokumentation skal uploades på Optagelse.dk. Det er muligt at tilføje bilag til en allerede underskrevet ansøgning, men det skal ske inden for de frister, som uddannelsesstedet har fastsat.

Der kan være forskel på, hvornår de enkelte uddannelsessteder senest vil modtage bilag. Husk derfor at undersøge frister for upload af bilag på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside. Det er dit ansvar, at alle krævede bilag er uploadet og tilknyttet din ansøgning inden fristen.

Fuldmagt

Hvis du ikke har mulighed for selv at udfylde din ansøgning, kan du give fx dine forældre fuldmagt til at udfylde og indsende din ansøgning. Det skal dog stadig være en digital ansøgning. Ansøgningsproceduren er langt mere kompliceret.

Læs mere

Optagelse på uddannelse, du tidligere har været optaget på

Der er flere regler, du skal være opmærksom på, hvis du søger ind på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på. Reglerne gælder for samme uddannelse, uanset om du søger ind på samme uddannelsessted, som du tidligere var optaget på, eller du søger ind på uddannelsen et andet sted i landet.

Genoptagelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse uden at have bestået første år af uddannelsen, skal du søge om genoptagelse. Der er ansøgningsfrist for genoptagelse 15. marts kl. 12. Du skal ansøge på Optagelse.dk.

Genindskrivning

Hvis du har bestået, hvad der svarer til første år på den uddannelse, du søger ind på, skal du søge om genindskrivning. Uddannelsesinstitutionen beslutter selv, hvordan og hvornår du skal søge. Det kan være tidligere end 15. marts, så undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

Genindskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads på det trin i uddannelsen, som du kan genindskrives til.

Hvis du selv har meldt dig ud

Søger du optagelse på en uddannelse, som du tidligere har meldt dig ud af, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages på uddannelsen igen. Dette gælder, hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen.

Hvis uddannelsesstedet har meldt dig ud

Er det uddannelsesstedet, der har meldt dig ud (fx pga. manglende overholdelse af studieaktivitetskrav eller mangel på flere eksamensforsøg), kan du søge om dispensation for at blive optaget igen, hvis uddannelsesstedet vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, fx fagligt eller helbredsmæssigt.

Når du søger optagelse på en uddannelse, du tidligere har meldt dig ud af, er det vigtigt at være opmærksom på, om du skal genoptages eller genindskrives.

Læs mere

Dispensation til optagelse på videregående uddannelse

Merit for tidligere optagelse på anden uddannelse

Det er krav om, at du angiver i din ansøgning, hvis du tidligere har været optaget på en videregående uddannelser, og hvilke uddannelseselementer du eventuelt har bestået. Uddannelsesstedet skal bruge oplysningerne til at vurdere, om der kan gives startmerit i den nye uddannelse, så du kan gennemføre på kortere tid.

Dokumentation for beståede uddannelseselementer

Du skal vedlægge dokumentation for alle beståede uddannelseselementer og angive, hvor meget det eller de tæller i ECTS-point.

Uddannelsesstederne kan have særlige krav til dokumentation for tidligere optagelse. Husk derfor at undersøge dokumentationskrav på uddannelsesstedets hjemmeside.

Hvis du er i gang med en uddannelse på ansøgningstidspunktet, skal du efterfølgende - inden 5. juli - uploade dokumentation for beståede uddannelseselementer på Optagelse.dk.

Der er ingen fælles regler for selve godkendelsen af merit på de videregående uddannelser. Det er det enkelte uddannelsessted, som træffer beslutningen.

Kandidatreglen

Hvis du har fuldført en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser.

Du kommer bagerst i køen, hvis du søger ind på en ny uddannelse. Det gælder for ansøgning til både erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser.

Svar på ansøgningen

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. Du får kun ét svar, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt.

Du bliver enten tilbudt en studieplads eller en standby-plads på én søgt uddannelse, eller du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Et afslagsbrev betyder, at du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt.

Tilbud om studieplads

Hvis du får tilbudt en studie- eller en standby-plads, er det fra den højeste af dine prioriteter, hvor du har kunnet få plads. Får du fx tilbudt en studieplads på din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på hverken din 1. og 2. prioritet. Din prioritering af ansøgningerne er derfor vigtig. 

Bekræft studieplads

Du skal bekræfte, at du ønsker studiepladsen - ellers mister du den. Uddannelsesstederne skal have at vide, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om en studieplads, så de kan tilbyde de ledige pladser til ansøgere, der har fået standby-plads. På den måde bliver alle pladser udnyttet.

Du skal sende dit ja tak til uddannelsen tidligt i august. Den nøjagtige frist og svarprocedure får du oplyst i svaret fra uddannelsesstedet. Du kan give fuldmagt til en anden, der kan svare for dig, hvis du ikke selv har mulighed for at svare.

Læs mere 

Optaget eller ikke optaget

Dispensation

Der kan være flere grunde til at søge dispensation, fx manglende adgangsgivende eksamen, manglende opfyldelse af specifikke adgangskrav eller karakterkrav eller særlige omstændigheder i forhold til kandidatreglen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der vurderer din dispensationsansøgning. 

Undersøg praksis på det ønskede uddannelsessted

Der er ansøgningsfrist den 15. marts for dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit på grund af særlige omstændigheder.

De enkelte uddannelsessteder kan have forskellig praksis og ansøgningsfrister i forhold til andre dispensationsansøgninger. Kontakte i god tid det eller de uddannelsessteder, du ønsker at søge optagelse på, og forhør dig om deres praksis.

Hvis du får dispensation på et uddannelsessted, så gælder den kun til den søgte uddannelse dér.

Læs mere

Dispensation til optagelse på videregående uddannelse

Klagemulighed

Der kan ske fejl, når uddannelsesstederne behandler det ofte meget store antal ansøgninger.

Hvis du ikke er blevet optaget på en uddannelse, og du mener, at det skyldes en fejl, skal du hurtigst muligt - og inden 2 uger efter den 26. juli - sende en skriftlig klage til uddannelsesstedet.

Spørgsmål og svar

Optagelse på videregående uddannelser kan give anledning til spørgsmål.

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om optagelse på videregående uddannelse

Vejledning

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved eVejledning og Studievalg Danmark. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og webinarer – dag, aften og weekend. 

Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer.

Læs mere

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.