Optagelse på videregående uddannelser
Artikel

Optagelse på videregående uddannelser

Læs om de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, inden du søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Ansøgningen foregår i langt de fleste tilfælde på Optagelse.dk, som er det fælles digitale optagelsessystem. Optagelsen er koordineret af Den koordinerede Tilmelding (KOT) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan søge op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Det kan både være kvote 1- og kvote 2-ansøgninger. Men du kan højst blive optaget på én uddannelse ét sted.

Fold alle afsnit ud

Regler for optagelse

Der gælder nogle generelle regler, når du søger videregående uddannelse via det fælles optagelsessystem på Optagelse.dk. Reglerne afgør, hvordan din ansøgning bliver behandlet.

De fleste uddannelsessteder benytter et kvotesystem, hvor ansøgerne kan optages gennem to kvoter.

Kvote 1

I kvote 1 bliver du vurderet på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Kvote 2

I kvote 2 bliver du også vurderet på andre faglige kriterier end din adgangsgivende eksamen. Hvis du har et andet adgangsgrundlag end en hel gymnasial eksamen (fx en erhvervsuddannelse eller hf-enkeltfag), skal du søge i kvote 2. Uddannelsesstederne fastlægger selv de kvote 2-kriterier, som du vurderes på, og de bestemmer antallet af kvote 2-pladser på de enkelte uddannelser. Det betyder, at der kan være stor forskel på kvote 2 fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Hvis du har en adgangsgivende gymnasial eksamen og søger kvote 2, bliver du også automatisk vurderet i kvote 1. Så du skal ikke søge samme uddannelse i både kvote 1 og kvote 2.

Der er uddannelser, som du ikke kan søge i kvote 1. Det er primært uddannelser, hvor adgangskravet er, at du skal bestå en optagelsesprøve og/eller en optagelsessamtale. Her skal du søge inden 15. marts kl. 12.

Læs evt. mere om:

Søg optagelse:

Flere uddannelser på samme tid

Du må ikke være indskrevet ved mere end én videregående uddannelse ad gangen. Du må dog godt være indskrevet på en ordinær (SU-berettiget uddannelse) og en åben uddannelse (betalingsuddannelse) samtidig, hvis det ikke er den samme uddannelse.

Læs evt. om:

Ansøgningsfrister

De almindelige ansøgningsfrister er den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1, og den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2.

Søg inden den 5. juli, når du:

 • har en dansk gymnasial eksamen og skal vurderes på baggrund af dit karaktergennemsnit

Søg inden den 15. marts, når du:

 • har brug for at blive vurderet på andet end blot dit gymnasiale karaktergennemsnit
 • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, herunder også en International Baccalauteate (IB) fra enten Danmark eller udlandet
 • har været optaget på den samme uddannelse tidligere, men ikke har bestået første studieår. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet (genoptagelse)
 • søger en uddannelse, hvor adgangskravet er en bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale
 • søger dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit 

Genindskrivning

Hvis du har været optaget på den samme uddannelse tidligere og har bestået minimum første studieår, skal du søge direkte hos uddannelsesstedet. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet. Undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

International gymnasial eksamen

Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, skal du stadig søge senest 15. marts, kl. 12.00, men vil blive vurderet i kvote 1. Det gælder fx for IB-ansøgere fra Danmark og for nordiske ansøgere.

Overhold ansøgningsfristen

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, ellers kommer du ikke i betragtning. Søg derfor i god tid.

Dine muligheder for at ændre din ansøgning

Efter at du har underskrevet din ansøgning, kan du frem til 5. juli kl. 12.00 foretage følgende ændringer på Optagelse.dk:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation på uddannelsesstedets hjemmeside)
 • Slette ansøgninger til uddannelser, du ikke længere ønsker at søge

Ansøgning på Optagelse.dk

Se, hvordan du rent praktisk søger om optagelse på en videregående uddannelse i artiklen Sådan søger du videregående uddannelse.

Du skal søge om optagelse på:

På Viden.stil.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk.

Adgangsgrundlag og adgangskrav

Din uddannelsesbaggrund bestemmer, hvilke videregående uddannelser du kan søge ind på, og hvordan du kan søge. De krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund, kaldes adgangsgrundlag. Mange videregående uddannelser kræver, at du har en hel gymnasial eksamen, kaldet adgangsgivende gymnasial eksamen.

Der findes også videregående uddannelser, der godkender andre typer af uddannelse eller kvalifikationer som adgangsgrundlag. Her kan erhvervsuddannelser eller bestemte hf-enkeltfag være et adgangsgrundlag.

Du kan søge både i kvote 1 og kvote 2, hvis du har en hel gymnasial uddannelse. Har du en erhvervsuddannelse eller bestemte hf enkeltfag, kan du kun søge gennem kvote 2 på de uddannelser, hvor det er godkendt som adgangsgrundlag.

Forskellige slags adgangskrav

Mange uddannelser har også andre adgangskrav ud over den adgangsgivende eksamen. Det kan være krav om:

 • Fag bestået på et vist gymnasialt niveau (A, B eller C)
 • Fag bestået med en vis minimumskarakter
 • Den samlede adgangsgivende eksamen bestået med et mindstegennemsnit
 • Bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale

Du kan finde adgangskravene i uddannelsesartiklerne her på UddannelsesGuiden.

Vær opmærksom på, at adgangskravene kan ændre sig over tid. Det skal som udgangspunkt varsles mindst 2 år før, hvis de specifikke adgangskrav skærpes, mens skærpede lokale adgangskrav skal varsles mindst 1 år før.

Supplering

Du skal opfylde adgangskravene for at kunne blive optaget på en uddannelse. Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav om beståelse af et bestemt fagniveau eller ikke opfylder et eventuelt karakterkrav i et bestemt fag, så skal du supplere din eksamen.

Suppleringskurserne kan aldrig forbedre karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. De kan derimod trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere.

Omregning fra 13-skalaen

Har du et karaktergennemsnit udregnet efter 13-skalaen, bliver det omregnet til 7-trinsskalaen. Omregningen foregår på de uddannelsessteder, der modtager ansøgningerne. Du skal ikke selv foretage dig noget.

En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse. Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første, der gælder.

Vurdering af ældre niveauer

Måske har du en eksamen, der har andre niveauer end A, B og C, som bruges nu. Hvis du ønsker at få vurderet, om du opfylder de specifikke adgangskrav til en bestemt videregående uddannelse, skal du kontakte uddannelsesstedet.

Standby-plads

Når du søger en studieplads har du mulighed for at markere, at du også ønsker at søge en standby-plads. Det er ikke alle uddannelsessteder, der tilbyder standby.

Standby er en prioriteret og begrænset venteliste. Hvis uddannelsesstedet får plads på en uddannelse, fordi en optaget ansøger "takker nej" til den tilbudte studieplads, vil uddannelsesstedet tilbyde pladsen til en ansøger på standby-listen.

Der er ingen garanti for, at du bliver optaget det år, du har søgt, hvis du har fået en standby-plads. Hvis uddannelsesstedet ikke får plads på uddannelsen det år, vil de tilbyde dig et tilsagn om en studieplads det næste år. 

Du får højst tilbudt én studieplads eller én standby-plads. Hvis du får du en standby-plads, bliver du ikke tilbudt en almindelig studieplads på en lavere prioritet.

Bemærk: Du kan ikke søge en standby-plads, hvis du har en kandidatuddannelse og er berørt af kandidatreglen.

Sommer- og vinterstart

En del videregående uddannelser har studiestart både sommer og vinter, dvs. i august/september og i januar/februar.

Uddannelsesstederne kan selv vælge, om uddannelser med både sommer- og vinterstart enten skal søges med én samlet ansøgning eller med separat sommer- og vinteransøgning.

Hvis uddannelsen har samlet sommer- og vinteransøgning, skal den kun søges én gang. Du skal i din ansøgning angive, om du foretrækker vinterstart.

Selvom du siger nej til at foretrække vinterstart, er du stadig i spil til en vinterplads. Du kan altså ikke kun søge optagelse til sommerpladser, når der er samlet ansøgning. Adgangskvotienten er den samme, uanset om du optages sommer eller vinter. Det er uddannelsesstedet, der i sidste ende afgør, hvem af de optagne ansøgere, der starter henholdsvis sommer og vinter. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider om deres principper for fordeling.

Hvis uddannelsen har separat sommer- og vinteransøgning, kan du vælge at kun at søge det ene starttidspunkt. Du kan også vælge at søge både sommer- og vinterstart med to ansøgninger. Hver studiestart har sin egen adgangskvotient.

Prioritering

Hvis du søger mere end én uddannelse, skal du prioritere dine ansøgninger, dvs. oplyse hvilken rækkefølge du ønsker at søge i. Din prioritering af uddannelser er vigtig. Du vil først blive vurderet på den højest prioriterede uddannelse, dernæst på nummer to, så nummer tre og så videre. Din ansøgning til en uddannelse bliver behandlet på samme måde, uanset om du har den som 1. eller 8. prioritet. 

Du kan ændre i prioriteringsrækkefølgen helt frem til den 5. juli kl. 12.00. Du får højst tilbudt én studieplads eller én standbyplads d. 28. juli.

Dokumentation, bilag og fuldmagt

Det er vigtigt, at dine eksamensbevis er med i din ansøgning. Du kan se dit bevis fra din danske gymnasiale eksamen, når du har logget dig ind på Optagelse.dk med NemID/MitID.

Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med din gymnasiale uddannelse, efter at du har underskrevet ansøgningen. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har et nyere bevis, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i dit eksamensbevis. Er din gymnasiale eksamen gennemført før 2004 (eller 2005 for hf), eller er din eksamen fra udlandet, skal du selv uploade dit bevis.

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

Suppleringsfag

Hvis du har bestået suppleringsfag, vil eksamensbeviser også være tilgængelig på Optagelse.dk. 

Nye suppleringsbeviser bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med suppleringen, efter du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har nyere beviser, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i beviset. Ældre beviser eller udenlandske beviser skal du uploade som bilag og tilknytte din ansøgning på Optagelse.dk.

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

Ansøgning i kvote 2 og dokumentation

Uddannelsesstederne har forskellige vurderingskriterier i kvote 2. Du skal uploade dokumentation for relevante aktiviteter, som du nævner i ansøgningen. Det kan fx være dokumentation for relevant erhvervsarbejde, hvor du skal bruge en arbejdsgivererklæring.

Læs om kvote 2-kriterier og dokumentationskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider. Nogle uddannelser kræver en motiveret ansøgning som en del af kvote 2-ansøgningen.

Bilag

Al dokumentation skal uploades på Optagelse.dk. Det er muligt at tilføje bilag til en allerede underskrevet ansøgning, men det skal ske inden for de frister, som uddannelsesstedet har fastsat.

Der kan være forskel på, hvornår de enkelte uddannelsessteder senest vil modtage bilag. Husk derfor at undersøge frister for upload af bilag på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside. Det er dit ansvar, at alle krævede bilag er uploadet og tilknyttet din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Du kan læse mere om upload af bilag på viden.stil.dk. 

Fuldmagt

Hvis du ikke har mulighed for selv at udfylde din ansøgning, kan du give fx dine forældre fuldmagt til at udfylde og indsende din ansøgning. Det skal dog stadig være en digital ansøgning. Ansøgningsproceduren er langt mere kompliceret.

Det skal fremgå af fuldmagten, hvilke uddannelser du søger ind på, hvordan du har prioriteret dem, og om du søger standby-plads på en eller flere af uddannelserne. Fuldmagten skal vedlægges den underskriftside, der skal indsendes til hver uddannelse ved denne ansøgningsprocedure.

 • Læs mere om ansøgningsproceduren med fuldmagt på viden.stil.dk.

Optagelse på uddannelse, du tidligere har været optaget på

Der er flere regler, du skal være opmærksom på, hvis du søger ind på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på. Reglerne gælder for samme uddannelse, uanset om du søger ind på samme uddannelsessted, som du tidligere var optaget på, eller du søger ind på uddannelsen et andet sted i landet.

Hvis du selv har meldt dig ud

Søger du optagelse på en uddannelse, som du tidligere har meldt dig ud af, skal der gå mindst 5 måneder, før du kan optages på uddannelsen igen. Dette gælder, hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen.

Hvis uddannelsesstedet har meldt dig ud

Er det uddannelsesstedet, der har meldt dig ud (fx pga. manglende overholdelse af studieaktivitetskrav eller mangel på flere eksamensforsøg), kan du søge om dispensation for at blive optaget igen, hvis uddannelsesstedet vurderer, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, fx fagligt eller helbredsmæssigt.

Når du søger optagelse på en uddannelse, du tidligere har meldt dig ud af, er det vigtigt at være opmærksom på, om du skal genoptages eller genindskrives.

Genoptagelse

Hvis du tidligere har været optaget på samme uddannelse uden at have bestået første år af uddannelsen, skal du søge om genoptagelse. Der er ansøgningsfrist for genoptagelse 15. marts kl. 12. Du skal ansøge på Optagelse.dk.

Genindskrivning

Hvis du har bestået, hvad der svarer til første år på den uddannelse, du søger ind på, skal du søge om genindskrivning. Uddannelsesinstitutionen beslutter selv, hvordan og hvornår du skal søge. Det kan være tidligere end 15. marts, så undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

Genindskrivning forudsætter, at der er en ledig studieplads på det trin i uddannelsen, som du kan genindskrives til.

Merit for tidligere optagelse på anden uddannelse

Det er krav om, at du angiver i din ansøgning, hvis du tidligere har været optaget på en videregående uddannelser, og hvilke uddannelseselementer du eventuelt har bestået. Uddannelsesstedet skal bruge oplysningerne til at vurdere, om der kan gives startmerit i den nye uddannelse, så du eventuelt kan gennemføre på kortere tid.

Dokumentation for beståede uddannelseselementer

Der skal vedlægges dokumentation for alle beståede uddannelseselementer og angives, hvor meget det eller de tæller i ECTS-point. Uddannelsesstederne kan have særlige krav til dokumentation for tidligere optagelse. Husk derfor at undersøge dokumentationskrav på uddannelsesstedets hjemmeside.

Hvis du er i gang med en uddannelse på ansøgningstidpunktet, skal du efterfølgende - inden 5. juli - uploade dokumentation for beståede uddannelseselementer på Optagelse.dk.

Der er ingen fælles regler for selve godkendelsen af merit på de videregående uddannelser. Det er det enkelte uddannelsessted, som træffer beslutningen.

Kandidatreglen og begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du har fuldført en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser.

Du kommer bagerst i køen, hvis du søger ind på en ny uddannelse. Det gælder for ansøgning til både erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser.

Uddannelsesloftet med begrænsning af dobbeltuddannelse blev fjernet fra sommeroptaget 2020 og erstattet af kandidatreglen. Det betyder, at der kun er begrænsning for ansøgning, hvis du har en kandidatuddannelse.

Svar på ansøgningen

Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar. Enten får du et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Et afslagsbrev betyder, at du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt.

Tilbud om optagelse

Hvis du får tilbudt en plads på din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på henholdsvis din 1. og 2. prioritet. Du hører ikke fra højere eller lavere prioriterede uddannelser.

Uddannelsesstederne bestemmer selv, hvordan de giver dig besked, hvis du har fået en plads.

Har du fået afslag på optagelse, vil du blive henvist til en liste over årets ledige pladser på andre uddannelser og uddannelsessteder.

Bekræft studieplads

Du skal bekræfte, at du ønsker at bruge studiepladsen - ellers mister du den. Uddannelsesstederne skal have at vide, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om en studieplads, så de kan tilbyde de ledige pladser til ansøgere, der har fået standby-plads. På den måde bliver alle pladser udnyttet.

Du skal sende dit ja tak til uddannelsen tidligt i august. Den nøjagtige frist og svarprocedure får du oplyst i svaret fra uddannelsesstedet. Du kan give fuldmagt til en anden, der kan svare for dig, hvis du ikke selv har mulighed for at svare.

Dispensation

Der kan være flere grunde til at søge dispensation, fx manglende adgangsgivende eksamen, manglende opfyldelse af specifikke adgangskrav eller karakterkrav eller særlige omstændigheder i forhold til kandidatreglen. Det er det enkelte uddannelsessted, der vurdere din dispensationsansøgning. 

Undersøg praksis på det ønskede uddannelsessted

Der er ansøgningsfrist den 15. marts for dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit på grun af særlige omstændigheder. De enkelte uddannelsessteder kan have forskellig praksis og ansøgningsfrister i forhold til andre dispensation. Kontakte i god tid det eller de uddannelsessteder, du ønsker at søge optagelse på, og forhør dig om deres praksis.

Hvis du får dispensation på et uddannelsessted, så gælder den kun til den søgte uddannelse der.

Klagemulighed

Der kan ske fejl, når uddannelsesstederne behandler det ofte meget store antal ansøgninger. Hvis du ikke er blevet optaget på en uddannelse, og du mener, at det skyldes en fejl, skal du hurtigst muligt - og inden 2 uger efter den 28. juli - sende en skriftlig klage til uddannelsesstedet.

Spørgsmål og svar

Optagelse på videregående uddannelser kan give anledning til spørgsmål. Få svar på de mest almindelige spørgsmål i artiklen nedenfor.

Vejledning

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved eVejledning og Studievalg Danmark. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

 

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.

Digitalt oplæg: Få styr på din ansøgning i kvote 2

Skal du søge i kvote 2? Er du i tvivl om, hvordan du griber det an?

Deltag i digitale oplæg om kvote 2