Artikel

Optagelsesregler i kvote 1

Ved optagelse på en videregående uddannelse bliver de fleste optaget gennem kvote 1, hvor optagelsen alene sker på baggrund af en adgangsgivende gymnasial eksamen.

Kvote 1 er for ansøgere, der har en gymnasial eksamen og opfylder eventuelle specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravene skal være opfyldt enten som en del af den gymnasiale uddannelse eller ved efterfølgende supplering.

I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning på Optagelse.dk

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, der åbner 1. februar. Alle kvote 1-ansøgninger, der er sendt inden for fristerne, behandles ens.

Efter at du har underskrevet din ansøgning, kan du frem til fristen 5. juli kl. 12.00 gøre følgende på Optagelse.dk:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Slette ansøgninger
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation)

Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og alene ønsker at søge en videregående uddannelse i kvote 1, kan du med fordel vente med at udfylde og underskrive din ansøgning til efter 15. marts kl. 12. Efter det tidspunkt er kvote 2-felterne ikke længere synlige på Optagelse.dk.

Har du dansk cpr-nummer, skal du bruge NemID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger dit NemID til at underskrive dine ansøgninger digitalt. Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Hvis du ikke har NemID, skal du stadig bruge Optagelse.dk til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan underskrive din ansøgning digitalt.

Se, hvordan du udfylder din ansøgning på Viden.stil.dk. Her kan du også se, hvordan du gør, hvis du vil ændre din ansøgning på Optagelse.dk, eller hvis en anden skal udfylde din ansøgning.

Læs mere i Sådan søger du videregående uddannelse.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge optagelse igennem kvote 1 afhænger af din gymnasiale eksamen:

Fristen er 5. juli kl. 12.00 for ansøgere med:

 • Dansk gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx, eux og gif)
 • Gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne samt Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen i Sydslesvig

Fristen er 15. marts kl. 12.00 for ansøgere med:

 • International Baccalaureate (IB) – uanset om uddannelsen er taget i Danmark eller i udlandet
 • Udenlandsk gymnasial eksamen

Hvem kan søge?

For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studentereksamen (stx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Gymnasial eksamen fra Færøerne eller Grønland
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)

Udenlandske og internationale eksamener (herunder også ansøgere med IB fra skole i Danmark), der kan omregnes til den danske karakterskala. Omregningen foretages af det søgte uddannelsessted.

Du skal have en fuld gymnasial eksamen med et samlet karaktergennemsnit. Desuden skal du opfylde de eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen. Det er typisk krav om fag bestået på et vist niveau.

I nogle tilfælde har en uddannelse på et givent uddannelsessted derudover et særligt adgangskrav i form af en bestemt karakter i et bestemt fag, eller krav om et bestemt samlet mindstekaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen.

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, skal du undersøge muligheder for gymnasial supplering. De fleste videregående uddannelser accepterer sommersupplering, hvor suppleringskurset tages efter kvote 1-fristen og afsluttes inden studiestart.

Bemærk: Du kan ikke bruge supplering til at forbedre dit karaktergennemsnit i din gymnasiale eksamen.

Særlige kriterier

Hvis det kræver særlige forudsætninger at gennemføre en uddannelse (fx at kunne spille på klaver, som er et krav på musikstudiet), kan det enkelte uddannelsessted bruge optagelsesprøver, interview mv.

Vurdering i kvote 1

Er der flere ansøgere end kvote 1-pladser, sorterer/vælger uddannelsesstedet efter karaktergennemsnittet på den gymnasiale eksamen. Udvælgelsen sker altså alene på bagrund af ansøgernes karaktergennemsnit. Ingen andre forhold kommer i betragtning.

Ansøgere med et højere gennemsnit bliver optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Hvis der er flere ansøgere med samme karaktergennemsnit til en uddannelse, end der er plads til, optager man efter lodtrækning.

Hvis du har bestået flere gymnasiale eksamener, vil du i kvote 1 kun kunne blive vurderet på baggrund af karaktergennemsnittet fra den første.

Bonus for tidlig studiestart

Søger du optagelse senest to år efter afslutningen på den gymnasiale eksamen, bliver dit karaktergennemsnit automatisk ganget med 1,08. Læs mere om Bonusordninger.

Fri adgang

Nogle uddannelser garanterer inden årets optagelse, at de vil optage alle ansøgere, der har en adgangsgivende eksamen og opfylder eventuelle uddannelsesspecifikke adgangskrav. Der er derfor ingen grund til at søge lavere prioriteter, hvis man søger en uddannelse med fri adgang.

Kvote 2-ansøgere og ansøgning i kvote 1

Hvis du har en gymnasial eksamen og har søgt en bestemt uddannelse i kvote 2, skal du ikke søge den igen i kvote 1. Optagelsessystemet fungerer sådan, at du altid først vil blive vurderet i kvote 1. Når du søger i kvote 2 med en gymnasial eksamen, vurderes din ansøgning i både kvote 1 og kvote 2. Viser det sig, at dit karaktergennemsnit ikke er højt nok til optagelse i kvote 1, vil du stadig have en chance for at få en kvote 2-plads.

Adgangskvotient

Alle uddannelser har et vist antal pladser. Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. Adgangsbegrænsningen ved optagelse i kvote 1 foregår sådan, at man optager ansøgerne med det højeste karaktergennemsnit, indtil pladserne er fyldt op.

Adgangskvotienten på en uddannelse er den sidst optagne ansøgers karaktergennemsnit og afhænger således af antallet af pladser og antallet af ansøgere. Det betyder, at adgangskvotienten varierer fra år til år og både kan stige og falde.

Adgangskvotienten er med andre ord det karaktergennemsnit, der skulle til for at blive optaget på en given uddannelse det pågældende år.

Bemærk: En adgangskvotient er ikke og må ikke forveksles med et adgangskrav! Den kan til gengæld give dig et fingerpeg om, hvor højt karaktergennemsnittet var ved tidligere optag.

Oversigt over adgangskvotienter

Du kan se en oversigt med alle adgangskvotienter, antal ansøgere og antal optagne fra sidste kvote 1-optagelse. Adgangskvotienter fra sidste kvote 1-optagelse kan desuden ses på de enkelte uddannelsesartikler på UddannelsesGuiden.

Omregning til 7-trins-skala

Alle adgangskvotienter er opgivet efter 7-trins-skalaen. Har du et eksamensbevis med karakterer opgivet efter 13-skalaen, vil de af uddannelsesinstitutionerne blive omregnet til karakterer efter 7-trins-skalaen.

Du kan se omregningstabellerne i artiklen om 7-trins-skalaen, hvis du er interesseret.

Svar på din ansøgning

Den 26. juli får du svar. Du får kun ét svar på dine ansøgninger, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt i kvote 1 og kvote 2.

Du bliver enten tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse, eller du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

Hvis du tilbydes en studie- eller en standby-plads, er det fra den uddannelse, som du har prioriteret højst, og som kan tilbyde dig en plads. Får du fx tilbudt en studieplads på din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på hverken din 1. og 2. prioritet. Din prioritering af ansøgningerne er således vigtig. Du hører ikke fra højere eller lavere prioriterede uddannelser.

Læs evt. mere om svar på ansøgning i Optaget eller ikke optaget.

Få mere at vide

Har du generelle spørgsmål til optagelse til videregående uddannelse, kan du kontakte eVejledning eller Studievalg.

eVejledning har åbent dag, aften og weekend og vejleder på chat, telefon og mail.

Find dit lokale Studievalgscenter, og få vejledning ansigt til ansigt.

Liveoplæg: Få styr på din ansøgning i kvote2

Deltag i liveoplæg og bliv klar til at søge i kvote 2.

Hver mandag aften frem til den 24. februar.

Læs mere og tilmeld dig.