Artikel

Optagelsesregler i kvote 1

I kvote 1 optages ansøgere på baggrund af en adgangsgivende gymnasial eksamen. De fleste ansøgere optages via kvote 1.

Kvote 1 er for ansøgere, der har en gymnasial eksamen og opfylder eventuelle specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravene skal være opfyldt enten som en del af den gymnasiale uddannelse eller ved efterfølgende supplering.

I kvote 1 bliver ansøgerne optaget efter deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning på Optagelse.dk

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, der åbner 1. februar. Alle kvote 1-ansøgninger, der er sendt inden for fristerne, behandles ens.

Efter at du har underskrevet din ansøgning, kan du frem til fristen 5. juli kl. 12.00 gøre følgende på Optagelse.dk:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Slette ansøgninger
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation på det enkelte uddannelsessted)

Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og alene ønsker at søge en videregående uddannelse i kvote 1, kan du med fordel vente med at udfylde og underskrive din ansøgning til efter 15. marts kl. 12. Efter det tidspunkt er kvote 2-felterne ikke længere synlige på Optagelse.dk.

Ansøgning med NemID eller MitID

Har du dansk cpr-nummer, skal du bruge NemID eller MitID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger dit NemID/MitID til at underskrive dine ansøgninger digitalt. Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Ansøgning uden NemID eller MitID

Hvis du ikke har NemID eller MitID, skal du stadig bruge Optagelse.dk til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal uploade dit eksamensbevis, og at du skal sende en underskriftside til de søgte uddannelsessteder. 

Vejledning

Se en vejledning i, hvordan du udfylder din ansøgning på Viden.stil.dk. Her kan du også se, hvordan du gør, hvis du vil ændre din ansøgning på Optagelse.dk, eller hvis en anden skal udfylde din ansøgning.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge optagelse igennem kvote 1 afhænger af din gymnasiale eksamen:

Fristen er 5. juli kl. 12.00 for ansøgere med:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Fristen er 15. marts kl. 12.00 for ansøgere med:

 • International Baccalaureate (IB) – uanset om uddannelsen er taget i Danmark eller i udlandet
 • Udenlandsk gymnasial eksamen

Hvem kan søge?

For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Stx: Almen studentereksamen
 • Hf: Hf-eksamen eller højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning (udvidet fagpakke). Bacheloruddannelserne på universiteterne kræver overbygning
 • Hhx: Merkantil studentereksamen
 • Htx: Teknisk studentereksamen
 • Eux: Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
 • Eux 1. del (merkantil). Bacheloruddannelserne på universiteterne kræver overbygning  
 • GIF: Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere
 • Gymnasial eksamen fra Færøerne eller Grønland
 • Eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen
 • Udenlandske og internationale eksamener (herunder også ansøgere med IB fra skole i Danmark), som er sammenlignelige med en dansk gymnasial eksamen

Du skal have en fuld gymnasial eksamen med et samlet karaktergennemsnit.

Adgangskrav

Du skal desuden opfylde de eventuelle specifikke og lokale adgangskrav til den ønskede videregående uddannelse. Det er typisk krav om fag bestået på et vist niveau, krav om mindstekarakter i et bestemt fag eller krav om et bestemt samlet mindstekaraktergennemsnit i den gymnasiale eksamen.

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, skal du undersøge muligheder for gymnasial supplering. De fleste videregående uddannelser accepterer sommersupplering, hvor suppleringskurset tages efter kvote 1-ansøgningsfristen og afsluttes inden studiestart.

Supplering og nedjustering

Du kan ikke bruge gymnasial supplering til at forbedre dit karaktergennemsnit i din gymnasiale eksamen. En lavere karakter fra suppleringsfaget kan derimod betyde, at dit gennemsnit bliver nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere.

Særlige kriterier

Hvis det kræver særlige forudsætninger at gennemføre en uddannelse (fx at kunne spille på klaver, som er et krav på musikstudiet), kan det enkelte uddannelsessted bruge optagelsesprøver, interview mv.

Vurdering i kvote 1

Er der flere ansøgere end kvote 1-pladser, sorterer uddannelsesstedet efter karaktergennemsnittet på den gymnasiale eksamen.  Ansøgere med et højere gennemsnit bliver optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Udvælgelsen sker altså alene på bagrund af ansøgernes karaktergennemsnit. Ingen andre forhold kommer i betragtning.

Hvis du har bestået flere gymnasiale eksamener, vil du i kvote 1 kun kunne blive vurderet på baggrund af karaktergennemsnittet fra den første.

Fri adgang/garantikvotient

Nogle uddannelser garanterer inden årets optagelse, at de vil optage alle ansøgere, der har en adgangsgivende eksamen og opfylder eventuelle uddannelsesspecifikke adgangskrav.

På andre uddannelser er der en garantikvotient. Hvis dit karaktergennemsnit er højere end denne, er du sikret adgang.

Der er derfor ingen grund til at søge lavere prioriteter, hvis man søger en uddannelse med fri adgang eller lever op til garantikvotienten.

Kvote 2-ansøgere og ansøgning i kvote 1

Hvis du har en gymnasial eksamen og har søgt en bestemt uddannelse i kvote 2, skal du ikke søge den igen i kvote 1. Optagelsessystemet fungerer sådan, at du altid først vil blive vurderet i kvote 1, hvis du opfylder eventuelle karakterkrav.

Adgangskvotient

Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit, man som minimum skulle have for at blive optaget på en given uddannelse et bestemt år.

Alle uddannelser har et vist antal pladser. Er der flere ansøgere til en uddannelse, end der er pladser, bliver der adgangsbegrænsning. Adgangsbegrænsningen ved optagelse i kvote 1 foregår sådan, at man optager ansøgerne med det højeste karaktergennemsnit, indtil pladserne er fyldt op.

Adgangskvotienten varierer fra år til år

Adgangskvotienten på en uddannelse er den sidst optagne ansøgers karaktergennemsnit, og adgangskvotienten afhænger således af antal studiepladser, antal ansøgere samt ansøgernes karaktergennemsnit. Det betyder, at adgangskvotienten varierer fra år til år og både kan stige og falde.

Adgangskvotienten er ikke et adgangskrav

Du skal være opmærksom på, at en adgangskvotient er ikke et adgangskrav! Den viser blot, hvor højt karaktergennemsnittet var ved tidligere optag.

Oversigt over adgangskvotienter

Du kan se alle adgangskvotienter, antal ansøgere og antal optagne fra sidste kvote 1-optagelse i en samlet oversigt på UddannelsesGuiden. Adgangskvotienter fra sidste kvote 1-optagelse kan desuden ses i de enkelte uddannelsesartikler.

Omregning til 7-trins-skala

Alle adgangskvotienter er opgivet efter 7-trins-skalaen. Har du et eksamensbevis med karakterer opgivet efter 13-skalaen, vil de af uddannelsesinstitutionerne blive omregnet til karakterer efter 7-trins-skalaen.

Svar på din ansøgning

Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar på dine ansøgninger, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt i kvote 1 og kvote 2.

Du bliver enten tilbudt en studieplads eller en standby-plads på en søgt uddannelse, eller du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

Tilbud om studieplads

Hvis du tilbydes en studie- eller en standby-plads, er det fra den uddannelse, som du har prioriteret højst, og som kan tilbyde dig en plads. Får du fx tilbudt en studieplads på din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på hverken din 1. og 2. prioritet. Din prioritering af ansøgningerne er således vigtig. Du hører ikke fra højere eller lavere prioriterede uddannelser.

Få mere at vide

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved eVejledning og Studievalg Danmark. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

 • eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og digitale oplæg – dag, aften og weekend
 • Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer

Nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.