Artikel

Optagelsesregler i kvote 2

I kvote 2 optages ansøgerne med et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen. Udvælgelseskriterierne er fastsat af det enkelte uddannelsessted.

Grundig research er altafgørende, når du overvejer at søge i kvote 2. Uddannelsesstederne fastlægger selv de kvote 2-kriterier, som du vurderes på, og de bestemmer antallet af kvote 2-pladser på de enkelte uddannelser. Det betyder, at der kan være stor forskel på kvote 2 fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Når du søger i kvote 2, skal du stadig opfylde adgangskravene til den søgte uddannelse. Specifikke og lokale adgangskrav skal være opfyldt enten som en del af den adgangsgivende eksamen eller ved efterfølgende supplering.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning på Optagelse.dk

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, der åbner 1. februar. Alle kvote 2-ansøgninger, der er sendt inden fristen 15. marts kl. 12.00, behandles ens.

Efter kvote 2-fristen og frem til 5. juli kl. 12.00 kan du på Optagelse.dk gøre følgende:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Slette ansøgninger
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation)
 • Søge nye uddannelser gennem kvote 1, hvis du har en dansk gymnasial eksamen

Ansøgning med NemID

Har du dansk cpr-nummer, skal du bruge NemID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger dit NemID til at underskrive dine ansøgninger digitalt. Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Ansøgning uden NemID

Hvis du ikke har dansk CPR-nummer og NemID, skal du stadig bruge Optagelse.dk til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal uploade dit eksamensbevis, og at du ikke kan underskrive din ansøgning digitalt.

Vejledning

Se en vejledning i, hvordan du udfylder din ansøgning på Viden.stil.dk. Her kan du også se, hvordan du gør, hvis du vil ændre din ansøgning på Optagelse.dk, eller hvis en anden skal udfylde din ansøgning.

Ansøgningsfrist

Frist for at søge optagelse gennem kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Studiepladserne i kvote 2 er beregnet på følgende:

 • Ansøgere, der har en gymnasial eksamen, men har brug for at blive vurderet på andet end blot karaktergennemsnittet
 • Ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse, en eux eller et antal hf-enkeltfag
 • Ansøgere med en international udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til den danske karakterskala
 • Ansøgere, der søger ind på en uddannelse med optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale som adgangskrav
 • Ansøgere, der har fået eller ønsker dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen

Når du søger i kvote 2 med en gymnasial eksamen, vurderes din ansøgning i både kvote 1 og kvote 2. Viser det sig, at dit karaktergennemsnit ikke er højt nok til optagelse i kvote 1, vil du stadig have en chance for at få en kvote 2-plads.

Søg kvote 2, hvis du kan matche uddannelsens kvote 2-kriterier, men er usikker på, om dit karaktergennemsnit er højt nok.

Adgangskrav

Du skal altid undersøge, om du opfylder alle adgangskrav for den ønskede uddannelse. Det gælder både generelle, specifikke og lokale adgangskrav. Du kan finde adgangskravene i de enkelte uddannelsesartikler.

Er du i gang med et supplerende forløb ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, skal du skrive det i ansøgningen. Nye suppleringsbeviser bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med suppleringen, efter du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Hvis du skal supplere i sommerferien, skal du også skrive det i din ansøgning.

Se på uddannelsesstedernes hjemmesider, hvornår du senest skal indsende prøvebeviser fra sommersupplering.

Antal kvote 2-pladser

Antallet af kvote 2-pladser fastlægges af det enkelte uddannelsessted og kan derfor variere for samme uddannelse på forskellige uddannelsessteder. Kvote 2-pladserne kan udgøre alt fra 10 til 100 pct. af det samlede antal studiepladser.

Hvis du vil vurdere dine chancer for optagelse igennem kvote 2, kan det være en god idé at undersøge antallet af kvote 2-pladser på den specifikke uddannelse.  Det gør du på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.  Det er også her, du finder de kvote 2-kriterier, som bruges i udvælgelsen af, hvilke kvote 2-ansøgere der skal tilbydes en studieplads.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside finder du en samlet oversigt over den procentvise fordeling af kvote 1- og kvote 2-pladser i 2020 (se pdf'en "Se tabeloversigt over kvotestørrelser 2020").

Kvote 2-kriterier

På mange uddannelser er der flere kvote 2-ansøgere, end der er studiepladser. Uddannelsesstederne skal derfor udvælge, hvilke kvote 2-ansøgere der er bedst kvalificeret til en studieplads.

Uddannelsesstederne vurderer alle kvote 2-ansøgninger

Alle kvote 2-ansøgninger vurderes individuelt af uddannelsesstederne. Det sker ud fra de kvote 2-kriterier, som uddannelsesstederne har fastlagt og offentliggjort på deres hjemmesider. Kvote 2-kriterierne kan være forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Når uddannelsesstedet har modtaget alle kvote 2-ansøgninger, bliver de behandlet og rangeret efter, hvilke ansøgninger der opfylder uddannelsesstedets kvote 2-kriterier bedst.

Når du søger i kvote 2, er det derfor vigtigt, at du omhyggeligt har undersøgt, hvilke kvote 2- kriterier din ansøgning vurderes ud fra. Så kan du målrette den bedst muligt.

Hvad er kvote 2-kriterier?

Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen danner grundlag for at søge optagelse gennem kvote 2.

Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

 • Motivation og studiepotentiale (typisk på baggrund af en motiveret ansøgning og/eller test, prøver og samtaler)
 • Karaktergennemsnit på den gymnasiale eksamen
 • Karakterer i udvalgte fag fra den adgangsgivende eksamen
 • Supplerende gymnasiale fag, eventuelt studierelevante fag og karakterer i fagene
 • Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din adgangsgivende eksamen
 • Erhvervserfaring, typisk med krav om et bestemt antal timer om ugen
 • Værnepligt, militærnægtertjeneste og barselsorlov bliver som regel vurderet på linje med erhvervserfaring
 • Højskoleophold af en vis varighed (undersøg, hvad det enkelte uddannelsessted vægter)
 • Udlandsophold på minimum 3-6 måneder
 • Aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder

Læs mere på uddannelsesstedenes hjemmesider

Søg nærmere oplysning på uddannelsesstedenes hjemmesider. Det er vigtigt at få præciseret, hvilke betingelser uddannelsesstedet stiller for kvote 2-aktiviterne, og hvordan du skal dokumentere det.

Dokumentation

Al dokumentation skal uploades som digitalt bilag (pdf-format) på Optagelse.dk og tilknyttes den enkelte ansøgning.

Du kan se dit bevis fra din danske gymnasiale eksamen, når du har logget dig ind på Optagelse.dk med NemID. Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med din gymnasiale uddannelse eller supplering efter, du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har et nyere bevis, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i dit eksamensbevis. Er din gymnasiale eksamen gennemført før 2004 (eller 2005 for hf), eller er din eksamen fra udlandet, skal du selv uploade dit bevis.

Danske beviser udstedt fra 1. maj 2021

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

I forhold til dokumentation af kvote 2-aktiviteter og eventuel motivereret ansøgning er det vigtigt, at du følger de krav og frister, som det enkelte uddannelsessted har fastlagt.

På Viden.stil.dk finder du en arbejdsgivererklæring, der kan bruges til at dokumentere erhvervserfaring. Den skal underskrives af arbejdsgiveren, og du skal efterfølgende uploade den som bilag til din kvote 2-ansøgning på Optagelse.dk.

Motiveret ansøgning

Undersøg, om der er krav om at uploade en motiveret ansøgning på den uddannelse, du søger i kvote 2.  Det er kun, hvis uddannelsesstedet eksplicit skriver det, at du skal lave en motiveret ansøgning.  En motiveret ansøgning skal være målrettet den uddannelse, som du søger.  Det betyder, at du skal sætte dig grundigt ind i, hvad uddannelsen handler om.

Der kan være forskellige krav til, hvad en motiveret ansøgning skal indeholde, og hvor meget den må fylde. Du skal følge de instruktioner, som det enkelte uddannelsessted giver.

Den motiverede ansøgning skal uploades som bilag (pdf-format) på Optagelse.dk.

Optagelsesprøver og -samtaler

Nogle uddannelser indkalder kvote 2-ansøgere til optagelsesprøver og/eller samtaler. Prøverne kan være alt fra multiple choice test til større hjemmeopgaver.

Samtalen kan sammenlignes med en jobsamtale. Den skal give uddannelsesstedet indtryk af din studieegnethed og modenhed. Hvis uddannelsesstedet bruger denne form for kvote 2-praksis, vil du på deres hjemmeside kunne læse mere om tidspunkter for prøver og/eller samtale.

Har du søgt flere uddannelser, kan det ske, at du bliver indkaldt til optagelsesprøver flere steder samme dag. Du må i givet fald prioritere, da uddannelsesstederne kun kører én runde optagelsesprøver.

Læs mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Svar på din ansøgning

Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar på dine ansøgninger, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt i kvote 1 og kvote 2.

Du bliver enten tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse eller får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

TIlbud om studieplads

Hvis du tilbydes en studie- eller en standby-plads, er det på den uddannelse, som du har prioriteret højst, og som kan tilbyde dig en plads. Får du fx tilbudt en studieplads på din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på hverken din 1. og 2. prioritet. Din prioritering af ansøgningerne er således vigtig. Du hører ikke fra højere eller lavere prioriterede uddannelser.

Vejledning

Har du generelle spørgsmål til optagelse til videregående uddannelse, kan du kontakte eVejledning eller Studievalg.

 • eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend. 
 • Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt - og via telefon og e-mail.

COVID-19 og i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.