Artikel

Optagelsesregler i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på andre kriterier end kun adgangskravene. Kriterierne er fastsat af det enkelte uddannelsessted.

Grundig research er altafgørende, når du overvejer at søge i kvote 2. Uddannelsesstederne fastlægger selv de kvote 2-kriterier, som du vurderes på, og de bestemmer antallet af kvote 2-pladser på de enkelte uddannelser. Det betyder, at der kan være stor forskel på kvote 2 fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Du skal stadig opfylde adgangskravene til den søgte uddannelse, når du søger i kvote 2. Specifikke og lokale adgangskrav skal være opfyldt enten som en del af den adgangsgivende eksamen eller ved efterfølgende supplering.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning på Optagelse.dk

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, der åbner 1. februar. Alle kvote 2-ansøgninger, der er sendt inden fristen 15. marts kl. 12.00, behandles ens.

Efter kvote 2-fristen og frem til 5. juli kl. 12.00 kan du på Optagelse.dk gøre følgende:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Slette ansøgninger
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation på det enkelte uddannelsessted)
 • Søge nye uddannelser gennem kvote 1, hvis du har en dansk gymnasial eksamen

Ansøgning med MitID

Har du dansk cpr-nummer, skal du bruge MitID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger dit MitID til at underskrive dine ansøgninger digitalt. Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Ansøgning uden MitID

Hvis du ikke har dansk CPR-nummer og MitID, skal du stadig bruge Optagelse.dk til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal uploade dit eksamensbevis, og at du skal sende en underskriftside til de søgte uddannelsessteder.

Vejledning i at udfylde din ansøgning

På Viden.stil.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk. 

Her kan du også se, hvordan du gør, hvis du vil ændre din ansøgning, eller hvis en anden skal udfylde din ansøgning (fuldmagt).

Læs mere

Ansøgningsfrist

Frist for at søge optagelse gennem kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Genindskrivning

Hvis du har været optaget på den samme uddannelse tidligere og har bestået minimum første studieår, skal du søge direkte hos uddannelsesstedet. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet. Undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

Hvem kan søge?

Studiepladserne i kvote 2 er beregnet på følgende:

 • Ansøgere, der har en gymnasial eksamen, men har brug for at blive vurderet på andet end blot karaktergennemsnittet
 • Ansøgere, der har en gymnasial eksamen, men ikke opfylder eventuelle krav om bestemt karaktergennemsnit i kvote 1
 • Ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller et antal hf-enkeltfag
 • Ansøgere med en international udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til den danske karakterskala
 • Ansøgere, der søger ind på en uddannelse med optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale som adgangskrav
 • Ansøgere, der har fået eller ønsker at søge dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen

Når du søger i kvote 2 med en gymnasial eksamen, vurderes din ansøgning i både kvote 1 og kvote 2, hvis du opfylder eventuelle krav om bestemt karaktergennemsnit i kvote 1.

Adgangskrav

Du skal altid undersøge, om du opfylder alle adgangskrav for den ønskede uddannelse. Adgangskravene gælder også i kvote 2. Det gælder både generelle, specifikke og lokale adgangskrav. Du kan finde adgangskravene i de enkelte uddannelsesartikler.

Er du i gang med et supplerende forløb ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, skal du skrive det i ansøgningen. Nye suppleringsbeviser bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med suppleringen, efter du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Hvis du skal supplere i sommerferien, skal du også skrive det i din ansøgning. Nogle uddannelsessteder kræver dokumentation for, at du er tilmeldt sommersupplering.

Læs mere

Antal kvote 2-pladser

Antallet af kvote 2-pladser fastlægges af det enkelte uddannelsessted og kan derfor variere for samme uddannelse på forskellige uddannelsessteder. Kvote 2-pladserne kan udgøre alt fra 10 til 100 pct. af det samlede antal studiepladser.

Hvis du vil vurdere dine chancer for optagelse igennem kvote 2, kan det være en god idé at undersøge antallet af kvote 2-pladser på den specifikke uddannelse.  Det gør du på uddannelsesstedernes egne hjemmesider eller i Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede oversigt over den procentvise fordeling af kvote 1- og kvote 2-pladser. 

Læs mere

Oversigt over kvotestørrelser (ufm.dk)

Vælg "Se tabeloversigt over kvotestørrelser 2022" i afsnittet "Forberedelse - inden du søger optagelse".

Kvote 2-kriterier

På mange uddannelser er der flere kvote 2-ansøgere, end der er studiepladser. Uddannelsesstederne skal derfor udvælge, hvilke kvote 2-ansøgere der er bedst kvalificeret til en studieplads.

Uddannelsesstederne vurderer alle kvote 2-ansøgninger

Alle kvote 2-ansøgninger vurderes individuelt af uddannelsesstederne. Det sker ud fra de kvote 2-kriterier, som uddannelsesstederne har fastlagt og offentliggjort på deres hjemmesider. Kvote 2-kriterierne kan være forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted på samme uddannelse. Når uddannelsesstedet har modtaget alle kvote 2-ansøgninger, bliver de behandlet og rangeret efter, hvilke ansøgninger der opfylder uddannelsesstedets kvote 2-kriterier bedst.

Det er derfor vigtigt, at du omhyggeligt har undersøgt og målrettet dine ansøgninger efter kvote 2-kriterier på uddannelserne.

Hvad er kvote 2-kriterier?

Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen danner grundlag for at søge optagelse gennem kvote 2.

Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

 • Motivation og studiepotentiale (typisk på baggrund af en motiveret ansøgning og/eller test, prøver og samtaler)
 • Karaktergennemsnit på den gymnasiale eksamen
 • Karakterer i udvalgte fag fra den adgangsgivende eksamen
 • Supplerende gymnasiale fag, eventuelt studierelevante fag og karakterer i fagene
 • Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din adgangsgivende eksamen
 • Erhvervserfaring, typisk med krav om et bestemt antal timer om ugen
 • Værnepligt, militærnægtertjeneste og barselsorlov bliver som regel vurderet på linje med erhvervserfaring
 • Højskoleophold af en vis varighed (undersøg, hvad det enkelte uddannelsessted vægter)
 • Udlandsophold på minimum 3-6 måneder
 • Aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder

Læs mere på uddannelsesstedenes hjemmesider

Undersøg kvote 2-kriterierne på uddannelsesstedernes hjemmesider. Det er vigtigt at få præciseret, hvilke betingelser uddannelsesstedet stiller for de enkelte aktiviteter, og hvordan du skal dokumentere det.

Dokumentation og bilag

Det er vigtigt, at dokumentation af kvote 2-aktiviteter og eventuelt motiveret ansøgning er med i din ansøgning.

Du skal uploade al dokumentation som digitale bilag (pdf-format) på Optagelse.dk og tilknytte dem den enkelte ansøgning. Det er vigtigt, at du følger de krav og frister, som det enkelte uddannelsessted har fastlagt.

Dokumentation for erhvervserfaring

På Viden.stil.dk finder du en arbejdsgivererklæring, der kan bruges til at dokumentere erhvervserfaring. Den skal underskrives af arbejdsgiveren, og du skal efterfølgende uploade den som bilag til din kvote 2-ansøgning på Optagelse.dk.

Eksamensbeviser

Danske eksamensbeviser er automatisk tilknyttet ansøgningen, når du logget ind på Optagelse.dk med MitID. 

Nye beviser bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med din gymnasiale uddannelse eller supplering efter, du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. 

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

Er din gymnasiale eksamen gennemført før 2004 (eller 2005 for hf), eller er din eksamen fra udlandet, skal du selv uploade dit bevis.

Tjek dine eksamensbeviser 

Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har et nyere bevis, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i dit eksamensbevis.

Læs mere

Motiveret ansøgning

Det er ikke alle uddannelser, der har motiveret ansøgning som en del af kvote 2-kriterierne.  Det er kun, hvis uddannelsesstedet eksplicit skriver det, at du skal lave en motiveret ansøgning.  En motiveret ansøgning skal være målrettet den uddannelse, som du søger.  Det betyder, at du skal sætte dig grundigt ind i, hvad uddannelsen handler om.

Der kan være forskellige krav til, hvad en motiveret ansøgning skal indeholde, og hvor meget den må fylde. Du skal følge de instruktioner, som det enkelte uddannelsessted giver.

Den motiverede ansøgning skal uploades som bilag (pdf-format) til din ansøgning på Optagelse.dk.

Læs mere

Gode råd til din motiverede ansøgning

Optagelsesprøver og -samtaler

Nogle uddannelser indkalder kvote 2-ansøgere til optagelsesprøver og/eller samtaler. Prøverne kan være alt fra multiple choice tests til større hjemmeopgaver. Samtalen kan sammenlignes med en jobsamtale.

Optagelsesprøver og samtaler skal give uddannelsesstedet indtryk af din studieegnethed og modenhed. Hvis uddannelsesstedet bruger denne form for kvote 2-praksis, vil du på deres hjemmeside kunne læse mere om tidspunkter for prøver og/eller samtale.

Har du søgt flere uddannelser, kan det ske, at du bliver indkaldt til optagelsesprøver flere steder samme dag. Du må i givet fald prioritere, da uddannelsesstederne typisk kun kører én runde optagelsesprøver.

Læs mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning 26. juli. Du får kun ét svar, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt i kvote 1 og kvote 2.

Du bliver enten tilbudt en studie- eller en standby-plads på én søgt uddannelse eller får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Tilbud om studieplads

Hvis du får tilbudt en studie- eller en standby-plads, er det på den højeste af dine prioriteter, hvor du har kunnet få plads. Får du fx tilbudt en studieplads på din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på hverken din 1. og 2. prioritet. Din prioritering af ansøgningerne er derfor vigtig. 

Læs mere

Vejledning

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved eVejledning og Studievalg Danmark. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og webinarer – dag, aften og weekend. 

Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer.

Læs mere