bacheloruddannelse i Økonomi
Bacheloruddannelse

Økonomi

På bacheloruddannelsen i økonomi studerer du både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Penge og økonomiske aktiviteter styrer i høj grad, hvordan vores samfund ser ud. Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Økonomi er videnskaben om, hvordan man bruger samfundets ressourcer. På uddannelsen får du en teoretisk forståelse for, hvordan man sikrer et velfungerende økonomisk system i såvel hele samfundet som i enkeltvirksomheder.

I samfundsøkonomi lærer du om, hvad der påvirker og regulerer den nationale økonomi, mens du i erhvervsøkonomi får indsigt i, hvordan en virksomhed fungerer.

Bacheloruddannelsen rummer flere fagområder:

 • Mikroøkonomi, som handler om forbrugernes adfærd og valg, virksomheders efterspørgsel og udbud, markeder, monopoler, konkurrence, risiko og usikkerhed, motivation, forhandlinger og samarbejde.
 • Makroøkonomi, som handler om nationaløkonomi og international økonomi. Du lærer om konjunkturteori og -politik (herunder fx virkningerne af finans- og pengepolitik), inflation, arbejdsløshed, pris-, rente- og indkomstdannelse, nationalregnskabet og udenrigshandel.
 • Erhvervsøkonomi, hvor du fx lærer om regnskaber, omkostningsteori, finansiering, investeringsplanlægning, organisationsteori, strategi, markedsføring, planlægning og ledelse, herunder hvordan man motiverer en virksomheds medarbejdere.
 • Kvantitative metoder/økonometri, hvor du lærer at kombinere statistik og økonomisk teori med data for derved systematisk at kunne analysere data, der beskriver forholdene i samfundet.
 • Redskabsfagene matematik, statistik og it, som er en integreret del af de økonomiske fag.

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringsmuligheder på de enkelte universiteters hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold. På Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen i kvote 1.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Du skal enten have et karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen på mindst 4,0 eller et karaktergennemsnit i matematik A på mindst 6,0.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører nye karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Uddannelsen har et samfundsøkonomisk fokus, hvor der gradvist opbygges en forholdsvis avanceret faglighed inden for mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri. Til gengæld vægtes erhvervsøkonomi mindre.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universtet.

Der optages studerende både sommer og vinter. Om sommeren via Den Koordinerede Tilmelding og om vinteren til KU inden 1. december kl. 12.00. Se hjemmesiden.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan vælge mellem to linjer:

 • Erhvervsøkonomisk linje
 • Samfundsøkonomisk linje

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsøkonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,77,0
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,4
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i økonomi, matematik-økonomi, internationale studier og jordbrugsøkonomi.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, i fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, internationale organisationer, EU, ministerier eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, bank- og finansarbejde samt forsikringsarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer