Bacheloruddannelse

Miljø- og fødevareøkonomi

Miljø- og fødevareøkonomi er en uddannelse i anvendt økonomi, hvor du bruger teori og metode til at forstå og finde løsninger på konkrete problemstillinger.

Fakta

Navn:
Miljø- og fødevareøkonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får en særlig viden om økonomiske problemstillinger inden for fødevarer, miljø og internationale forhold.

Du introduceres til områder som virksom­hedsøkonomi, samfundsøkonomi, miljøøkonomi, udviklingsøko­nomi, verdenshandel og globalisering. Ved hjælp af økonomisk, matematisk, juridisk og statistisk metode arbejder du med løsninger på anvendte økonomiske problemstillinger.

Med en bachelor i miljø- og fødevareøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og konsulentbranchen.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

På studiet får du først og fremmest indsigt i de økonomiske forhold, der er en forudsætning for at forstå og analysere vilkårene for både den nationale og den internationale økonomi generelt og inden for miljø- og fødevareområdet især. Men de politiske og juridiske forhold spiller også en rolle.

Økonomisk synsvinkel

Ud fra en økonomisk synsvinkel bliver du introduceret til områder som miljø, klima, bæredygtighed, fødevarer, udvikling, verdenshandel, globalisering og ulighed.

Du får indblik i finansierings- og investeringsbeslutninger og lærer, hvordan virksomheder kan organisere sig i aktie- og andelsselskaber. Du får desuden viden om konjunktursvingninger, valutasamarbejde og nationalregnskaber, samt hvilken indvirkning told og handelsbarrierer har på frihandel, vækst og velstand.

Handel og produktionsforhold

Du får viden om, hvilken rolle handel spiller for udvikling både lokalt og globalt i en globaliseret verden. Du lærer også, hvilken betydning fx EU’s og USA’s fødevarepolitik har for verdensmarkedet og verdens økonomier.

Uddannelsen giver dig desuden indsigt i produktionsforhold i fødevaresektoren og hele værdikæden fra jord til bord.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc i miljø- og fødevareøkonomi. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Environmental and Food Economics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

  • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
  • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i jordbrugsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og i rådgivnings- og konsulentbranchen, hvor du kan beskæftige dig med økonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser inden for fødevarer, miljø, internationale forhold og udvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information