Kandidatuddannelse

Environmental and Natural Resource Economics - ENRE

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og giver dig viden om, hvordan vi som samfund bedst kan anvende naturressourcer på en bæredygtig måde.

Fakta

Navn:
Environmental and Natural Resource Economics - ENRE
Andre betegnelser:
Miljø- og naturressourceøkonomi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem fag om bl.a. miljø og økosystemer, naturressourceøkonomi, økonomisk værdisætning og miljøpolitik lærer du om samspil og styringsmuligheder i spændingsfeltet mellem økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn.

Du får også forståelse for de konkrete fysisk-biologiske forhold, som ligger til grund for miljømæssige udfordringer som fx klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med samfundsøkonomiske analyse-, styrings- og udviklingsopgaver, typisk i relation til at løse samfundsmæssige problemer med fx bæredygtighed, naturmiljø, klima, energi og fødevarer, i både den private og offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Environmental and Natural Resource Economics handler om økonomi, miljø og naturressourcer både i Danmark og i resten af verden.

På uddannelsen beskæftiger du dig fx med undersøgelser af, hvordan man mest hensigtsmæssigt bruger penge til naturgenopretning og naturbeskyttelse, hvordan forskellige typer af grønne afgifter kan bruges til at mindske forurening fra landbruget, hvordan vi som samfund mest effektivt reducerer drivhusgasudslip og tilpasser os fremtidige klimaforandringer. Med andre ord: Hvordan vi sikrer en bæredygtig udvikling af vores samfund.

Det er en økonomi-uddannelse, men du får også en solid forståelse af de fysisk-biologiske forhold, som ligger til grund for miljømæssige udfordringer.

Indhold

Du har bl.a. undervisning i:

  • Miljø og økosystemer, hvor du lærer om de fysisk-biologiske sammenhænge og processer, som har betydning for, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker natur og miljø
  • Naturressourceøkonomi, hvor du lærer om, hvordan man mest økonomisk udnytter naturressourcer som olie, træ eller metaller
  • Miljøpolitik, hvor du bl.a. lærer om sammenhængen mellem en økonomisk udnyttelse af naturen, bæredygtig udvikling og offentlig regulering
  • Økonomisk værdisætning og cost-benefit-analyser, hvor du arbejder med økonomisk vurdering af naturgenopretning og miljøforbedringsprojekter
  • Anvendt miljø- og naturressourceøkonomi, hvor du anvender miljø- og naturressourceøkonomi på konkrete miljømæssige problemstillinger

Uddannelsen kombinerer viden fra både samfunds- og naturvidenskab med hovedvægten på at anvende økonomiske teorier og metoder til dels at analysere miljømæssige problemstillinger, dels vurdere og udvikle nye politikforslag på det grønne område. Der er mulighed for at arbejde med cases og selvvalgte emner.

Udlandsophold og praktik

Udlands- eller praktikophold kan indgå i uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, seminarer, projektarbejde i grupper og selvstændigt arbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.oecon. Uddannelsen engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental and Natural Resource Economics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder miljø- og naturressourceøkonomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra KU giver adgang til kandidatuddannelsen. Følgende bacheloruddannelser kan også give adgang:

  • Jordbrugsøkonomi
  • Økonomi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne ligger inden for miljø- og naturressourceøkonomiske analyser, projektvurdering, styrings- og udviklingsopgaver i den private og offentlige sektor. Arbejdet vil ofte være inden for rådgivning af politikere og andre beslutningstagere.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartnerinaturvidenskabeligt arbejdeforskning og universitetsundervisning og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information