bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Du får viden om erhvervsøkonomi og kompetencer til at løse opgaver inden for organisation, afsætning, regnskab og økonomistyring.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi (med sidefag)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om økonomistyring og om, hvordan man leder en virksomhed og får mennesker til at samarbejde. Ved at kombinere dit centrale fag i erhvervsøkonomi med et tilvalgsfag fra en anden universitetsuddannelse, har du mulighed for at tone din uddannelse og skabe din egen profil.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på enten en tofaglig kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og dit tilvalgsfag eller en cand.merc.-uddannelse. Som færdiguddannet vil have jobmuligheder inden for bl.a. organisation, økonomi, salg og marketing eller som underviser på en gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indblik i de erhvervsøkonomiske teorier og metoder, som danner grundlag for arbejdet med drift og ledelse af virksomheder og organisationer.

Du får viden om, hvordan man kan gennemføre økonomiske analyser og skabe et fundament for løsning af økonomiske problemstillinger.

Du lærer også om, hvordan man organiserer arbejdet og markedsfører virksomhedens markedstilbud, så den har de bedste forudsætninger for at overleve på lang sigt.

En virksomhed fungerer i samspil med det øvrige samfund. Derfor får du også indsigt i de områder, der sætter rammer for virksomhedens handlemuligheder. Det omfatter fx fag som makroøkonomi og organisationsadfærd.

Uddannelsen handler således om, hvordan mennesker omgås hinanden. Det bruger du fx i planlægningen af, hvordan man motiverer en virksomheds medarbejdere. Derudover kræver ledelse både indsigt i regnskab, finansiering, markedsføring og planlægning, og kendskab til teorier om organisation og motivation.

Uddannelsen omfatter bl.a. fag som:

 • Matematik
 • Statistik
 • Eksternt årsregnskab
 • Kvantitativ metode
 • Industriøkonomi og strategi
 • Organisationsteori 

Erhvervsøkonomi med tilvalg er en kombinationsuddannelse, hvor du læser erhvervsøkonomi sammen med et andet fag (tilvalgsfag). Det kan fx være et sprogfag, psykologi, film og medier eller noget helt andet. Tilvalgsfaget udgør 45 ECTS af din bacheloruddannelse.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med øvelser og gruppearbejde. På 5. semester skriver du bachelorprojekt under vejledning.

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet i Aarhus:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 7,0.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,0 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i erhvervsøkonomi, cand.soc. og på erhvervsøkonomi, cand.merc.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for undervisning eller organisation samt økonomi, salg og marketing. Det kan fx være i organisationer eller virksomheder, som arbejder med handel, industri og service.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Organisation, udvikling og rådgivning, Salg og indkøb samt Økonomi og revision.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information