Artikel

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Hvis du er fyldt 18 år og er under uddannelse, kan du søge økonomisk støtte fra staten.

SU-stipendiet er et tilskud og skal normalt ikke betales tilbage. 

Fold alle afsnit ud

Hvem kan modtage SU?

For at modtage SU skal du være studieaktiv, og du må ikke modtage anden offentlig støtte. Der er også grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU'en.

Du skal desuden være dansk statsborger. Hvis du er udenlandsk statsborger og opfylder særlige betingelser, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og dermed modtage SU.

Ungdomsuddannelser

Hvis du går på en ungdomsuddannelse, kan du modtage SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Din SU er afhængig af dine forældres indkomst, uanset om du bor hjemme eller er udeboende, indtil måneden efter du fylder 20 år.

Videregående uddannelser

Der er ingen nedre aldersgrænse for at modtage SU på de videregående uddannelser. Her er størrelsen af din SU udelukkende afhængig af, om du bor hjemme eller er udeboende.

Enlig forsørger

Hvis du er enlig forsørger, kan du søge om tillæg til SU'en og supplerende SU-lån. Det kan du også, hvis I er to forsørgere, der bor sammen og begge er under uddannelse.

Læs mere

På hvilke uddannelser kan du modtage SU?

En uddannelse giver som hovedregel ret til SU, hvis den er tilrettelagt som heltidsundervisning. Alle offentligt godkendte uddannelser, der lever op til dette, kan give adgang til SU. Det gælder også enkelte private uddannelser.

SU til maks. fem ungdomsuddannelser

Du skal være opmærksom på, at du højst kan modtage SU til fem ungdomsuddannelser. Hver gang du bliver udmeldt af en ungdomsuddannelse og begynder på en ny, tæller det. 

Hvis du har gennemført en gymnasial uddannelse i enten Danmark eller udlandet, kan du dog ikke modtage SU til en ny gymnasial uddannelse. 

Enkeltfag på almene uddannelser

Du kan få SU til enkeltfag på folkeskoleniveau og gymnasialt niveau, hvis du gør uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Hvis du har et barn under 7 år, har du dog 35 måneder. Ved enkeltfag på gymnasialt niveau må du ikke tidligere have taget fagene på samme niveau eller have færdiggjort en gymnasial uddannelse.

Gymnasial supplering

Du har mulighed for at søge SU til supplering, hvis du har en gymnasial uddannelse eller en adgangsgivende erhvervsuddannelse og har behov for at supplere din eksamen for at opfylde specifikke adgangskrav til en bestemt videregående uddannelse. Du har kun mulighed for at få SU til supplering, hvis suppleringen foregår i form af korte og intensive forløb.

Praktikophold

Hvis du planlægger et praktikophold i enten Danmark eller i udlandet som led i din videregående uddannelse, er det muligt at få SU under opholdet, hvis praktikopholdet er ulønnet. Praktikstedet må dog gerne give tilskud til dokumenterede udgifter som fx flybillet, rejseforsikring, husleje o.l. 

Læs mere

SU-klippekortet

For videregående uddannelser og private SU-godkendte uddannelser er rammen for uddannelsesstøtten et såkaldt klippekort med 70 klip. Det svarer til SU til 70 måneders studier i alt. 

SU udover normeret studietid

Hvis du starter på en videregående uddannelse senest to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, kan du få 12 ekstra klip. Du kan søge dispensation, hvis du begynder senere end to år efter på grund af barsel, sygdom eller værnepligt.

SU og trindelte uddannelser

Hvis din uddannelse indeholder flere trin, fx en bachelor- og en kandidatuddannelse, skal du først søge SU til bacheloruddannelsen. Når du begynder på kandidatuddannelsen, skal du søge SU til denne. 

Læs mere

Uddannelse i udlandet

Studieophold

Du kan søge om at få SU med til udlandet i forbindelse med et studieophold som led i din danske videregående uddannelse, eller hvis du ønsker at tage en hel uddannelse i udlandet. Studieopholdet skal give fuld merit, for at du kan få din SU med dig.

Hel uddannelse i udlandet

Du kan søge om at få SU med til en hel uddannelse i udlandet. Der er forskel på, om det er en uddannelse i Norden eller uden for Norden.

Uddannelsen skal være eller skal kunne blive optaget på SU's fast track-liste.

Ungdomsuddannelse i udlandet

Du kan søge SU til erhvervsrettede uddannelser i udlandet, der svarer til danske erhvervsuddannelser, og bestemte gymnasiale uddannelser. Uddannelserne skal opfylde en række betingelser.

Læs mere om muligheder og betingelser for SU i udlandet (su.dk)

Handicaptillæg

Du har mulighed for at søge om handicaptillæg, hvis du går på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør det svært for dig at arbejde ved siden af din uddannelse.

Læs mere

Ansøgning om SU

Du søger om SU i selvbetjeningssystemet minSU. Det er også her, du kan ændre i dine SU-forhold. 

Du kan tidligst søge, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og ikke tidligere end en måned før du starter på uddannelsen. 

Læs mere på su.dk

Rabat til transport

Elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser, som er godkendt til SU, kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark. Ordningen hedder Ungdomskort.

Læs mere på ungdomskort.dk

SU og arbejde

Du kan godt have et arbejde samtidig med, at du modtager SU. Men der er en grænse for, hvor meget du må tjene. Det kaldes et fribeløb. Du skal selv holde regnskab med dine indtægter.

Når året er slut, udregner SU, om du har tjent mere end dit fribeløb. I så fald skal du betale det overskydende beløb tilbage.

Hvor meget du må tjene (fribeløbet) ændrer sig fra år til år.

Læs mere om fribeløb, og hvor meget du må tjene ved siden af din SU (su.dk)

Su-lån

Du kan optage SU-lån ved siden af din SU, efter du er fyldt 18 år. Der er renter på lånet, som løber fra den dag, du optager det, til det er betalt tilbage.

Læs mere om SU-lån (su.dk)

Få mere at vide

Du kan få mere at vide hos SU-vejlederen på dit uddannelsessted.