profesisonsbacheloruddannelsen til sygeplejerske
Professionsbacheloruddannelse

Sygeplejerske

På uddannelsen til sygeplejerske lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende.

Fakta

Navn:
Sygeplejerske
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag + erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte.

Som sygeplejerske finder du typisk job på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Ligeledes er der mulighed for at arbejde for humanitære organisationer i verdens brændpunkter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som sygeplejerske har du et bredt arbejdsområde og flere muligheder for at specialisere dig. Uddannelsen indeholder såvel medicinske fag som psykologiske fag og foregår som en vekslen mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning, der tilsammen varer 3½ år. Den kliniske undervisning varer i alt 1½ år.

Du lærer at give professionel sygepleje og at forholde dig kritisk analyserende til dine opgaver. Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på fx et hospital.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 4 temaer, der hver er på 30 ECTS-point:

 • Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb .
 • Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb .
 • Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Hovedfaget i den teoretiske undervisning er sygeplejefaget, der blandt andet omfatter sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m. I arbejder med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb og ser på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende i de situationer, hvor disse fænomener optræder.

Herudover får du undervisning i sundhedsvidenskabelige fag, fx folkesundhedsvidenskab, sygdomslære samt videnskabsteori og forskningsmetode, i naturvidenskabelige fag som biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi, i humanistiske fag, fx psykologi, kommunikation, filosofi og etik samt i samfundsvidenskabelige fag, fx sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura.

Den kliniske undervisning er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Her bliver der fokuseret på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom og på forholdet mellem patient og sygeplejerske. Der bliver endvidere lagt vægt på din egen faglige og personlige udvikling.

Den kliniske undervisning finder sted på afdelinger i sygehusvæsenet og i social- og sundhedsvæsenet uden for sygehusvæsenet. Det er også muligt at søge udveksling til udlandet noget af tiden på godkendte institutioner. Den kliniske uddannelse har et omfang af 90 ECTS-point i alt.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde og gruppearbejde. Praktiske øvelser sker på demonstrationsstuer og kliniske studier ved godkendte kliniske uddannelsessteder. Der vil være en del selvstudie.

E-læring/e-learning: Ved flere sygeplejerskeuddannelser har du mulighed for at gennemføre uddannelsen via internettet som netbaseret undervisning. Det har du mulighed for i Hillerød, Slagelse og Viborg. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Vær opmærksom på, at uddannelsesstederne anvender forskellige betegnelser bl.a. sygeplejerske som e-læring, e-learning, netbaseret undervisning, fjernstudie og fjernundervisng.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing.

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Hjørring, Horsens, Holstebro, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Merit for social- og sundhedsassistenter: Hvis du er social- og sundhedsassistent, uddannet efter bekendtgørelsen fra 2001, har du krav på en meritvurdering. Du skal have bestået dansk C, naturfag D og engelsk D. I den individuelle meritvurdering indgår også klinisk erfaring efter endt uddannelse. Du skal søge merit på den uddannelsesinstitution, hvor du søger uddannelsen.

Eksamen

De teoretiske og kliniske moduler bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver.

Du afslutter med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig prøve. I projektet skal du selvstændigt behandle en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Redderuddannelsen (Speciale: ambulanceassistent) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommer- og vinterstart)6,85,2
Frederiksberg (Sommer- og vinterstart)9,66,9
Professionshøjskolen UCC  
Hillerød (Sommerstart)6,75,9
Hillerød (Vinterstart)5,34,4
Hillerød (Sommerstart, e-læring)6,75,5
Rønne (Sommerstart)7,04,5
Rønne (Vinterstart)4,9AO
Hillerød (Vinterstart, e-læring)4,4AO
Professionshøjskolen Sjælland University College  
Roskilde (Sommerstart)6,95,3
Slagelse (Sommerstart)6,35,7
Nykøbing F (Sommerstart)6,66,0
Næstved (Sommerstart)6,74,6
Roskilde (Vinterstart)5,55,0
Slagelse (Vinterstart)4,54,1
Nykøbing F (Vinterstart)4,2AO
Næstved (Vinterstart)3,82,8
Slagelse (Sommerstart, e-læring)4,94,0
Slagelse (Vinterstart, e-læring)3,2AO
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense M (Sommer- og vinterstart)7,76,4
Svendborg (Sommer- og vinterstart)6,86,5
Vejle (Sommer- og vinterstart)6,35,4
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)6,44,6
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)4,93,8
Aabenraa (Vinterstart, e-læring)4,43,8
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)6,64,6
Randers C (Sommer- og vinterstart)6,96,0
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)7,76,4
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)8,87,7
Viborg (Sommer- og vinterstart)6,04,8
Horsens (Sommer- og vinterstart)6,85,5
Viborg (Sommerstart, e-læring)6,65,6
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommer- og vinterstart)6,05,5
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)8,26,6
Thisted (Sommerstart)5,93,9

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som sygeplejerske kan du finde arbejde på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Andre muligheder er job i døgninstitutioner for psykisk handicappede eller behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede. Der er også jobmuligheder i fx Arbejdstilsynet og Bedriftssundhedstjenesten.

Læse mere om jobbet som sygeplejerske.

For sygeplejersker er der gode muligheder for arbejde i udlandet – enten som udsendte med fx humanitære organisationer eller som fastansatte ved udenlandske hospitaler. Se mere i Medarbejder i hjælpeorganisation.

Mere uddannelse

Hvis du videreuddanner dig, har du gode muligheder for at få ansættelse som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske, sundhedsplejerske eller som underviser på sygeplejeskolerne.

Du kan vælge en specialuddannelse til enten anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske), intensivsygeplejerske, psykiatrisk sygepleje eller hygiejnesygeplejerske.

Se også om den 1-årige uddannelse til stråleterapeut i bekendtgørelsen om uddannelsen.

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en af de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Du har desuden mulighed for at læse videre med en kandidatuddannelse i sygepleje, kandidatuddannelse i klinisk sygeplejesundhedsfaglig kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi. Der kan også være mulighed for optagelse på andre kandidatuddannelser efter en konkret vurdering, fx på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Se mere om diakonuddannelsen.

Nyuddanneddes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Antallet af nyuddannede sygeplejersker i perioden 2013-15 overstiger 20.000. Langt de fleste får beskæftigelse på hospitaler, og i mindre omfang på plejehjem.
En lille gruppe ansættes i lægehuse samt inden for daginstitutionsområdet.

De resterende 2 procent ansættes i en lang række brancher uden direkte forbindelse med faget.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.