profesisonsbacheloruddannelsen til sygeplejerske
Professionsbacheloruddannelse

Sygeplejerske

På sygeplejerskeuddannelsen kommer du ind under huden på mennesker, der står i udfordrende situationer, og du lærer om menneskets reaktioner i forhold til sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Sygeplejerske
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag + erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Sygeplejerskeuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du får både praktisk og teoretisk undervisning. Du bliver uddannet til at arbejde kritisk reflekterende, systematisk og at tænke og agere innovativt i forholdet til patienter og kolleger.

Som færdiguddannet kommer du at arbejde sammen med forskellige andre faggrupper om patienter og borgere. Det gælder både, hvis du er sygeplejerske på et hospital, i psykiatrien, på et plejehjem, i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre, hos en praktiserende læge eller i en humanitær organisation.  

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som sygeplejerske har du et bredt arbejdsområde og flere muligheder for at specialisere dig. Uddannelsen indeholder både medicinske fag og psykologiske fag og foregår som en vekslen mellem teoretisk undervisning på en professionshøjskole og den kliniske undervisning (praktikken) foregår på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og i sundhedsplejen. Du får på den måde god mulighed for at bruge den teoretiske viden i det virkelige liv.

Du lærer at give professionel sygepleje og at forholde dig kritisk analyserende til dine opgaver. Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på fx et hospital.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan dog være forskellig, det betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. Indholdet er delt i 4 temaer, der hver er på 30 ECTS-point:

 • Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb .
 • Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb .
 • Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Hovedfaget i den teoretiske undervisning er sygeplejefaget, der blandt andet omfatter sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m. I arbejder med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb og ser på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende i de situationer, hvor disse fænomener optræder.

Du får også undervisning i sundhedsvidenskabelige fag, fx folkesundhedsvidenskab, sygdomslære samt videnskabsteori og forskningsmetode, i naturvidenskabelige fag som biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi, i humanistiske fag, fx psykologi, kommunikation, filosofi og etik samt i samfundsvidenskabelige fag, fx sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura.

Teknologi spiller en stor rolle under uddannelsen. I sundhedssektoren bliver der i stigende grad brugt forskellige velfærdsteknologier, som du også får viden om på studiet. Du kommer til at arbejde med forskellige teknologier, så du både kan bruge og vurdere dem senere og være med i udviklingen af dem. Udviklingen hænger også sammen med at have en innovativ tilgang til arbejdet, hvor der er konstant behov for at udvikle nyt metoder, tilgange og arbejdsgange.

Praktikken (den kliniske undervisning) er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Der fokuseres på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom og på forholdet mellem patient og sygeplejerske. Der bliver lagt vægt på din egen faglige og personlige udvikling.

Praktikken foregår på afdelinger i sygehusvæsenet og i social- og sundhedsvæsenet uden for sygehusvæsenet. Det er også muligt at søge udveksling i udlandet. Praktikken har et omfang af 90 ECTS-point i alt.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, casearbejde og gruppearbejde. Praktiske øvelser sker på demonstrationsstuer og kliniske studier ved godkendte kliniske uddannelsessteder. Der vil være en del selvstudie.

E-læring/e-learning: Flere steder kan man gennemføre uddannelsen som netbaseret undervisning: Hillerød, Slagelse, Viborg og Aabenraa. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Vær opmærksom på, at uddannelsesstederne bruger forskellige begreber, bl.a. sygeplejerske som e-læring, e-learning, netbaseret undervisning, fjernstudie og fjernundervisng.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing.

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Merit for social- og sundhedsassistenter: Hvis du er social- og sundhedsassistent, uddannet efter bekendtgørelsen fra 2001, har du krav på en meritvurdering. Du skal have bestået dansk C, naturfag D og engelsk D. I den individuelle meritvurdering indgår også klinisk erfaring efter endt uddannelse. Du skal søge merit på den uddannelsesinstitution, hvor du søger uddannelsen.

Eksamen

De teoretiske og kliniske semestre bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver.

Du afslutter med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig prøve. I projektet skal du selvstændigt behandle en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent (trin 2) eller redder (speciale: ambulanceassistent) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC  
København N (Sommerstart)7,36,6
Frederiksberg (Sommerstart)9,67,8
København N (Vinterstart)2,0 
Frederiksberg (Vinterstart)7,36,3
Professionshøjskolen UCC  
Hillerød (Sommerstart)6,75,5
Hillerød (Vinterstart)5,1AO
Hillerød (Sommerstart, e-læring)6,34,7
Rønne (Sommerstart)5,3AO
Rønne (Vinterstart)AO 
Hillerød (Vinterstart, e-læring)4,72,8
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)7,36,9
Slagelse (Sommerstart)6,56,4
Nykøbing F (Sommerstart)6,05,6
Næstved (Sommerstart)6,65,3
Roskilde (Vinterstart)5,85,1
Slagelse (Vinterstart)4,94,2
Nykøbing F (Vinterstart)4,73,4
Næstved (Vinterstart)4,74,6
Slagelse (Sommerstart, e-læring)5,44,7
Slagelse (Vinterstart, e-læring)3,8AO
Holbæk (Sommerstart)6,75,4
Holbæk (Vinterstart)5,14,0
Professionshøjskolen Lillebælt University College  
Odense M (Sommer- og vinterstart)7,97,3
Svendborg (Sommer- og vinterstart)6,76,5
Vejle (Sommer- og vinterstart)6,35,8
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)6,04,5
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)5,64,0
Aabenraa (Vinterstart, e-læring)4,1AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)6,5AO
Randers C (Sommer- og vinterstart)7,45,6
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)7,04,9
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)9,18,1
Viborg (Sommer- og vinterstart)6,44,3
Horsens (Sommer- og vinterstart)7,05,6
Viborg (Sommerstart, e-læring)7,4AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommer- og vinterstart)6,44,6
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)8,26,9
Thisted (Sommerstart)5,94,5

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som sygeplejerske kan du finde arbejde på hospitaler, på plejehjem, i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre, psykiatrien eller hos de praktiserende læger. Andre muligheder er job i døgninstitutioner for psykisk handicappede eller behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede. Der er også jobmuligheder i fx Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten, sundhedshuse og medicinalindustrien.

Læse mere om jobbet som sygeplejerske.

For sygeplejersker er der gode muligheder for arbejde i udlandet – enten som udsendte med fx humanitære organisationer eller som fastansatte ved udenlandske hospitaler. Se mere i Medarbejder i hjælpeorganisation.

Mere uddannelse

Hvis du videreuddanner dig, har du gode muligheder for at få ansættelse som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske, eller som underviser på en sygeplejerskeuddannelse.

Du kan vælge en specialuddannelse til enten anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske), intensivsygeplejerske, kræftsygeplejerske, psykiatrisk sygeplejerske, stråleterapeut eller sundhedsplejerske.

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en af de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Du har desuden mulighed for at læse videre med en kandidatuddannelse i sygepleje, kandidatuddannelse i klinisk sygeplejesundhedsfaglig kandidatuddannelse, kandidatuddannelse i diakoni eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi. Der kan også være mulighed for optagelse på andre kandidatuddannelser efter en konkret vurdering, fx på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Se mere om diakonuddannelsen.

Nyuddanneddes beskæftigelse

Figurerne viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Brancher med flere end 500 nyuddannede

Brancher med 20-500 nyuddannede

Antallet af nyuddannede sygeplejersker i perioden 2013-15 overstiger 20.000. Langt de fleste får beskæftigelse på hospitaler, og i mindre omfang på plejehjem.
En lille gruppe ansættes i lægehuse samt inden for daginstitutionsområdet.

Kategorien Andre omfatter godt 500 ansættelser i 11 brancher, herunder Medicinalindustri, Sportsklubber samt Organisationer og foreninger.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 12

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.