profesisonsbacheloruddannelsen til sygeplejerske
Professionsbacheloruddannelse

Sygeplejerske

På sygeplejerskeuddannelsen kommer du tæt på mennesker, der står i udfordrende situationer, og du lærer at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje.

Fakta

Navn:
Sygeplejerske
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag + erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På sygeplejerskeuddannelsen lærer du at arbejde med sygepleje med tæt involvering af patient, borger og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. Du lærer at samarbejde med mennesker i mange forskellige livssituationer. 

Sygeplejersker arbejder tværprofessionelt. Du tager initiativ, koordinerer og tager ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle. Du har en central rolle i forhold til, at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for patient og pårørende.

Som sygeplejerske kan du arbejde i det offentlige og det private, i Danmark og internationalt, med generelle og højt specialiserede områder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning. Du har mulighed for at arbejde praktisk med det, du lærer på sygeplejerskeuddannelsen og for at undersøge og fordybe dig i problemstillinger, du møder i praksis. Du har også mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge et eller flere valgfrie elementer.

Kritisk refleksion og at tænke og agere innovativt i hele sundhedsvæsenet er kompetencer, som du udvikler igennem hele uddannelsen.

Opbygning

Uddannelsen indeholder både humanistiske, samt sundheds-, natur-  og samfundsvidenskabelige fag. Du lærer at kombinere viden fra fagområderne, så du kan udføre og udvikle sygepleje. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis, så du udvikler din viden, dine færdigheder og dine kompetencer løbende undervejs.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdel

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder. Tilrettelæggelsen kan være forskellig, hvilket betyder, at fx rækkefølge og undervisningsmetoder ikke nødvendigvis er ens. 

Indholdet er inddelt i 4 temaer, der hver udgør 30 ECTS-point:

 • Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.
 • Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.
 • Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb.
 • Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer.

Institutionsspecifik del 

Den institutionsspecifikke del strækker sig over 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Fag

Du får undervisning i sygeplejefaget, samt en række andre fag.

 • Sygeplejefaget: Hovedfaget i den teoretiske undervisning er sygeplejefaget, der blandt andet omfatter sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m. Du arbejder med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb.
 • Sundhedsvidenskabelige fag: Du får også undervisning i sundhedsvidenskabelige fag, fx folkesundhedsvidenskab, sygdomslære samt videnskabsteori og forskningsmetode
 • Naturvidenskabelige fag som biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi.
 • Humanistiske fag, som fx psykologi, kommunikation, filosofi og etik.
 • Samfundsvidenskabelige fag, som fx sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura.

Teknologi

Teknologi indgår i uddannelsen, da der i stigende grad bliver anvendt lærings- og sundhedsteknologier. Du kommer til at arbejde med forskellige teknologier, så du både kan deltage, anvende, vurdere og udvikle teknologier i sundhedsvæsenet. Udviklingen bygger på en innovativ tilgang til arbejdet, hvor der konstant er behov for at udvikle nye metoder, tilgange og arbejdsgange.

Forskning

På sygeplejerskeuddannelsen prioriteres forskning og udvikling højt. Du får udviklings- og forskningsbaseret viden gennem undervisningen. Du vil på den baggrund lære at udøve sygepleje i samspil med patienter og borgere i forskellige situationer og med forskellige behov.    

Praktik

Praktikken er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Der fokuseres på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom og på forholdet mellem patient og sygeplejerske. Der bliver lagt vægt på din egen faglige og personlige udvikling.

Praktikken foregår på godkendte kliniske undervisningssteder, bl.a. på hospitaler, i den kommunale hjemmesygepleje, på plejecentre, psykiatriske centre, socialpsykiatrien og sundhedsplejen. Praktikken har et omfang af 90 ECTS-point i alt.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, e-læring, projekt-, case-og gruppearbejde. Desuden er der simulationsundervisning, hvor du i et autentisk indrettet lokale øver forskellige færdigheder og situationer, som en sygeplejerske kan møde i praksis.

Feedback er en central del af din uddannelse. Du vil lære både at give og modtage feedback og dine evner til at samarbejde med forskellige mennesker vil blive udviklet.

E-læring/e-learning

Flere steder kan man gennemføre uddannelsen som netbaseret undervisning: Hillerød, Slagelse, Viborg og Aabenraa. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Vær opmærksom på, at uddannelsesstederne bruger forskellige begreber, bl.a. sygeplejerske som e-læring, e-learning, netbaseret undervisning, fjernstudie og fjernundervisning.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage dele af din uddannelse i udlandet. Det gælder både teoretiske og praktiske forløb. Internationale ophold giver dig mulighed for at opleve andre kulturer og en anden vinkel på sygepleje.

Eksamen

De teoretiske og kliniske semestre bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver.

Du afslutter med et bachelorprojekt inden for sygepleje.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som social- og sundhedsassistent (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse) eller ambulancebehandler/redder (speciale: ambulanceassistent) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal være udstedt et prøvebevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 4 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Merit for social- og sundhedsassistenter

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet som social- og sundhedsassistent i 1 år på fuld tid eller 1½ år på 30 timer ugentligt, skal du søge merit. Din ansøgning bliver vurderet individuelt, og du får maximalt nedsat din studietid med et halvt år. Tildeling af merit foretages først, når du er blevet optaget og inden studiestart.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår følgende steder:

 • Bornholm
 • Esbjerg
 • Frederiksberg
 • Hillerød
 • Hjørring
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Horsens
 • Nykøbing Falster
 • Næstved
 • København
 • Odense
 • Roskilde
 • Randers
 • Silkeborg
 • Slagelse
 • Svendborg
 • Thisted
 • Vejle
 • Viborg
 • Aabenraa
 • Aalborg
 • Aarhus

Uddannelsesstationer

VIA University College i Holstebro udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Herning.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)7,15,8
Hillerød (Sommerstart)5,92,8
Frederiksberg (Sommerstart)9,37,5
Hillerød (Vinterstart)3,1AO
Rønne (Sommerstart)AO
Rønne (Vinterstart)AO
København N (Vinterstart)5,9AO
Frederiksberg (Vinterstart)8,36,1
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)6,75,7
Slagelse (Sommerstart)5,2AO
Nykøbing F (Sommerstart)4,5AO
Næstved (Sommerstart)6,14,9
Roskilde (Vinterstart)5,43,9
Slagelse (Vinterstart)AO
Nykøbing F (Vinterstart)AO
Næstved (Vinterstart)AO
Slagelse (Sommerstart, e-læring)4,62,3
Slagelse (Vinterstart, e-læring)3,7AO
Holbæk (Sommerstart)6,25,2
Holbæk (Vinterstart)5,3AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommer- og vinterstart)6,85,1
Svendborg (Sommer- og vinterstart)4,83,9
Vejle (Sommer- og vinterstart)2,7AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)AO
Aabenraa (Vinterstart, e-læring)2,3AO
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO
Randers C (Sommer- og vinterstart)6,1AO
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)6,2AO
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)8,47,4
Viborg (Sommer- og vinterstart)2,0AO
Horsens (Sommer- og vinterstart)5,4AO
Viborg (Sommerstart, e-læring)5,2AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommer- og vinterstart)5,4AO
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)7,65,3
Thisted (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som sygeplejerske kan du blive ansat en lang række forskellige steder. Nogle af de typiske arbejdssteder er:

 • på hospitaler
 • på plejehjem
 • i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre
 • i psykiatrien
 • i sundhedsplejen 
 • hos praktiserende læger

Der er også sygeplejersker ansat på døgninstitutioner for psykisk handicappede eller behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede. Andre jobmuligheder er fx i Arbejdstilsynet, Bedriftssundhedstjenesten, sundhedshuse og medicinalindustrien.

Læse mere om jobbet som sygeplejerske.

For sygeplejersker er der muligheder for arbejde i udlandet – enten som udsendte med fx humanitære organisationer eller som fastansatte ved udenlandske hospitaler. 

Hvis du videreuddanner dig, har du muligheder for at få ansættelse som leder eller som adjunkt/lektor på en sygeplejerskeuddannelse.

Specialuddannelser

Du kan vælge en specialuddannelse til enten:

Diplomuddannelser

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en af de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Kandidatuddannelser

Du har desuden mulighed for at læse videre med en:

Der kan også være mulighed for optagelse på andre kandidatuddannelser efter en konkret vurdering, fx på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet.

Diakonuddannelsen

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Se mere om diakonuddannelsen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.