Sygeplejerske læser patientjournal
Professionsbacheloruddannelse

Sygeplejerske

På uddannelsen kommer du tæt på mennesker, der står i udfordrende situationer, og du lærer at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje.

Fakta

Navn:
Sygeplejerske
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag + erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På sygeplejerskeuddannelsen lærer du at arbejde med sygepleje med tæt involvering af patient, borger og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. 

Du lærer at tage initiativ, koordinere og tage ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle. Du har en central rolle i forhold til, at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for patient og pårørende.

Som sygeplejerske kan du arbejde i det offentlige og det private, i Danmark og internationalt, med generelle og højt specialiserede områder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning. Du har mulighed for at arbejde praktisk med det, du lærer på sygeplejerskeuddannelsen, og for at undersøge og fordybe dig i problemstillinger, du møder i praksis. 

Fællesdel

Uddannelsens fællesdel strækker sig over de første 4 semestre, hvor det overordnede indhold er ens på alle uddannelsessteder.  

Indholdet er inddelt i 4 temaer:

 • Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
 • Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb
 • Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

De øvrige semestre tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted.

Fag

Du får undervisning i sygeplejefaget og en række andre fag:

 • Sygeplejefaget: Fx sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller samt kliniske metoder i sygeplejen
 • Sundhedsvidenskabelige fag: Fx folkesundhedsvidenskab, sygdomslære og videnskabsteori 
 • Naturvidenskabelige fag: Fx biokemi, mikrobiologi, anatomi og fysiologi
 • Humanistiske fag: Fx psykologi, kommunikation, filosofi og etik
 • Samfundsvidenskabelige fag: Fx sociologi, antropologi, organisation, ledelse og jura

Teknologi

Teknologi indgår i uddannelsen, da der i stigende grad bliver anvendt lærings- og sundhedsteknologier.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske titel er Bachelor of Science in Nursing.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, e-læring, projekt-, case- og gruppearbejde.

Desuden er der simulationsundervisning, hvor du øver forskellige færdigheder og situationer, som en sygeplejerske kan møde i praksis.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Praktikken foregår på godkendte kliniske undervisningssteder, bl.a. hospitaler, den kommunale hjemmesygepleje, plejecentre, psykiatriske centre, socialpsykiatrien og sundhedsplejen. 

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage dele af din uddannelse i udlandet. 

Eksamen

De teoretiske og kliniske semestre bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • Gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse. Ambulancebehandler, redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent) eller social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. 

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og naturfag C og engelsk D

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Merit for social- og sundhedsassistenter

Hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet som social- og sundhedsassistent i 1 år på fuld tid eller 1½ år på 30 timer ugentligt, skal du søge merit. Din ansøgning bliver vurderet individuelt.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)6.7AO
Hillerød (Sommerstart)AO 
Frederiksberg (Sommerstart)8.95.6
Hillerød (Vinterstart)AO 
Rønne (Sommerstart)AO 
Rønne (Vinterstart)AO 
København N (Vinterstart)AO 
Frederiksberg (Vinterstart)8.0AO
Professionshøjskolen Absalon  
Roskilde (Sommerstart)4.93.0
Slagelse (Sommerstart)AO 
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Næstved (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Slagelse (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Vinterstart)AO 
Næstved (Vinterstart)AO 
Slagelse (Sommerstart, e-læring)AO 
Slagelse (Vinterstart, e-læring)AO 
Holbæk (Sommerstart)AO 
Holbæk (Vinterstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense M (Sommerstart)6.74.5
Svendborg (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Odense M (Vinterstart)AO 
Svendborg (Vinterstart)AO 
Vejle (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)AO 
Aabenraa (Sommer- og vinterstart)AO 
Aabenraa (Vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Holstebro (Sommer- og vinterstart)AO 
Randers C (Sommer- og vinterstart)AOAO
Silkeborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)8.77.2
Viborg (Sommer- og vinterstart)AO 
Horsens (Sommer- og vinterstart)AO 
Viborg (Sommer- og vinterstart, e-læring)AO 
Herning (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Hjørring (Sommerstart)AO 
Aalborg Øst (Sommerstart)7.3AO
Thisted (Sommerstart)AO 
Hjørring (Vinterstart)AO 
Aalborg Øst (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som sygeplejerske kan du blive ansat en lang række forskellige steder. Det kan være på hospitaler, plejehjem, kommunernes hjemmepleje og ældrecentre, i psykiatrien, sundhedsplejen eller hos praktiserende læger.

Der er også sygeplejersker ansat på døgninstitutioner for psykisk handicappede eller behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede.

Læse mere om jobbet som sygeplejerske

Videreuddannelser

Du kan videreuddanne dig som fx kræftsygeplejerske eller stråleterapeut.

Du kan også tage en diplom- eller masteruddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Læs mere:  

Kandidatuddannelser

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse, fx:

Diakonuddannelsen

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse.

Læs mere om diakonuddannelsen.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information